“Πράσινο φως” από την Επ. Ανταγωνισμού στην απόκτηση της Athens Beach Club από ΤΕΜΕΣ-Intracom

Την απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρειες ΤΕΜΕΣ και Intracom Συμμετοχών επί της εταιρείας Ahtens Beach Club ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κρίνοντας ότι δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, σε συνεδρίαση του Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 19 Ιανουαρίου 2024 (Απόφαση 840/2024), αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρείες “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, “LITTI ENTERPRISES COMPANY LIMITED” και “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” επί της εταιρείας “ATHENS BEACH CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”, κατά την έννοια του άρθρου 5, παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011.

Η εν λόγω συγκέντρωση αφορά στην αγορά των οργανωμένων παραλιών στις οποίες διατίθενται τουλάχιστον ομπρέλες και ξαπλώστρες και λειτουργεί συγχρόνως ένα ή περισσότερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία δραστηριοποιείται η κοινή επιχείρηση – στόχος.

Κανένα από τα γνωστοποιούντα μέρη δεν εκμεταλλεύεται οργανωμένη παραλία στον νομό Αττικής, η δε ΤΕΜΕΣ λειτουργεί οργανωμένη παραλία μόνο έμπροσθεν των ξενοδοχείων της στον νομό  Μεσσηνίας.

Συνεπώς, στη συγκέντρωση δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές σε οριζόντιο ή/και κάθετο επίπεδο, καθώς σε καμία σχετική αγορά δεν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια α) δραστηριοποίησης τουλάχιστον δύο (2) εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 15% (όσον αφορά στις οριζόντιες αγορές) ή β) δραστηριοποίησης μίας τουλάχιστον εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 25% (όσον αφορά στις κάθετες αγορές).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, κατά τα ανωτέρω, ομόφωνα εγκρίνει την κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρείες “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, “LITTI ENTERPRISES COMPANY LIMITED” και “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” επί της εταιρείας “ATHENS BEACH CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην επιμέρους αγορά στην οποία αφορά.