«Πράσινο φως» στο ενημερωτικό της Orilina Properties από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1003η/29.11.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

– Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» για τη δημόσια προσφορά έως 32.200.000 νέων μετοχών, με καταβολή μετρητών και κατάργηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρίας στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

– Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4443/2016, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωμένου καταλόγου του άρθρου 19 της παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

– Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» (LEI: 549300YRQGC6ZFD7IN28) για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 1(δ) και 35 παρ. 3 του ν. 4557/2018 καθώς και του άρθρου 2 παρ. 8 της απόφασης 1/506/2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

-Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1, 19 παρ. 1 και 21 παρ. 5 του ν.3556/2007 λόγω μη δημοσιοποίησης και υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 1.1.2022-31.12.2022.