Πως θα ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες με τα 23 δις ευρώ του ΤΧΣ

Στα 23 δισ ευρώ από 40 δισ αρχικό σχεδιασμό θα ανέλθει το ύψος των κεφαλαίων που θα διαθέτει το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την  ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Η εξέλιξη αυτή είναι σίγουρα ενθαρρυντική καθώς αποδεικνύεται ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν λιγότερα κεφάλαια από αυτά που αρχικώς είχαν εκτιμηθεί και σίγουρα παραμένουν κοντά στις εκτιμήσεις του www.bankingnews.gr .
Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι ότι τίθεται κατώτατο όριο στην συμμετοχή των παλαιών μετόχων ώστε να αποφευχθεί η κρατικοποίηση. Το όριο αυτό προσδιορίζεται μεταξύ 10% με 15% επί των συνολικών κεφαλαίων που θα χρειαστεί η τράπεζα.
Π.χ. αν μια τράπεζες χρειαστεί 1 δις ευρώ η συμμετοχή των παλαιών μετόχων θα πρέπει να είναι 100 με 150 εκατ ευρώ.
Αν ο στόχος της κατώτατης συμμετοχής επιτευχθεί η ανακεφαλαιοποίηση θα υλοποιηθεί κατά βάση με κοινές μετοχές με αναστολή ψήφου.
Ας υποθέσουμε ότι στην τράπεζα που θα χρειαστεί 1 δις ευρώ νέα κεφάλαια τα 800 εκατ θα είναι με κοινές με αναστολή ψήφου και 200 εκατ με κοινές μετά ψήφου.
Αν οι παλαιοί μέτοχοι εισφέρουν 100 με 150 εκατ κεφάλαια κοινών μετά  ψήφου μετοχών τότε το ΤΧΣ θα έρθει να καλύψει την διαφορά έως τα 200 εκατ που είναι το ποσό που είχε προσδιοριστεί ότι θα είναι οι κοινές μετά ψήφου μετοχές.
Σε αυτή την περίπτωση το ΤΧΣ θα καταβάλλει μόνο 50 εκατ κοινές μετά ψήφου και δεν θα έχει τον έλεγχο της τράπεζας.
Τα υπόλοιπα 800 εκατ ευρώ θα τα καλύψει το ΤΧΣ αλλά με κοινές μετοχές με αναστολή ψήφου για διάστημα έως 5 ετών.
Αν οι παλαιοί μέτοχοι δεν συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας τότε το 100% της ανακεφαλαιοποίησης θα υλοποιηθεί υποχρεωτικά με κοινές μετά ψήφου μετοχές.
Το ΤΤ από τις κρατικές τράπεζες, τουλάχιστον αυτό έχει αναφερθεί θα ανακεφαλαιοποιηθεί με κοινές μετοχές από το ΤΧΣ.

Πως θα καθοριστούν οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου;

Έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση στην αγορά ότι με τεχνικά ράλι όπως σημειώθηκε εσχάτως θα καταφέρουν οι εμπλεκόμενοι να πετύχουν υψηλές τιμές στις επικείμενες μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου.
Ωστόσο σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει διαπιστώσει ότι το πρόσφατο ράλι στην αγορά δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη κοινώς ήταν κατασκευασμένο ράλι και ως εκ τούτου έχει αποφασίσει να ακολουθήσει διαφορετική γραμμή.
Για την διαμόρφωση των τιμών των αυξήσεων κεφαλαίου θα ληφθεί υπόψη το fair valuation που θα περιλαμβάνει την καθαρή αξία, το due diligence τον οικονομικό έλεγχο που θα διεξαχθεί από το ΤΧΣ, από τις μελλοντικές ταμειακές ροές και βεβαίως τα business plan που θα παρουσιάσουν οι τράπεζες για τα προ προβλέψεων έσοδα.
Θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση και η συμπεριφορά των μετοχών με βάση το τελευταίο τρίμηνο.
Ωστόσο θα αξιολογηθεί αν η άνοδος που έχει συντελεστεί ή πιθανότατα θα συντελεστεί είναι τεχνικά κατασκευασμένη όπως και είναι τεχνικά κατασκευασμένη.
Αν εξακριβωθεί αυτό δεν θα συμπεριληφθεί στις αξιολογήσεις για την διαμόρφωση των τιμών των αμκ ο μέσος όρος του τελευταίου 3μήνου των χρηματιστηριακών τιμών.
Να σημειωθεί ότι το ΤΧΣ θα αναθέσει σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή να εκπονήσει για κάθε τράπεζα μελέτη για το fair valuation για την δίκαιη αποτίμηση.
Ταυτόχρονα και η τράπεζα που θα υλοποιήσει την αύξηση θα έχει αυτή την δυνατότητα μέσω ορκωτού ελεγκτή να καθορίσει το fair valuation.
Αν μεταξύ των δύο εκτιμήσεων προκύψει διαφορά πάνω από 15% τότε ΤΧΣ και τράπεζα προσφεύγουν στο ελληνικό δημόσιο το οποίο εκπονεί με άλλο ορκωτό ελεγκτή μελέτη για το fair valuation και αυτή η μελέτη θα θεωρηθεί η τελική και υποχρεωτικά αποδεκτή από ΤΧΣ και την εμπλεκόμενη τράπεζα.

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο για τις τράπεζες…..

Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να επιτύχουν ένα δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (core tier 1 capital ratio) στο 9% έως το ΤΡΙΜ. 3-2012, φθάνοντας το 10% εντός του ΤΡΙΜ. 2-2013.
Η Τράπεζα της Ελλάδας, με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων, θα αναλάβει τη συνολική αξιολόγηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών πριν την εκταμίευση. Η αξιολόγηση αυτή θα βασιστεί σε άσκηση προσομοίωσης κατάστασης κρίσης (stress-test) η οποία θα δομηθεί, μεταξύ άλλων, βάσει των αποτελεσμάτων από τη διαγνωστική άσκηση της BlackRock για τα δάνεια, της επίπτωσης του PSI, και των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν υποβάλει οι τράπεζες.
Επίσης, οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα προσδιοριστούν με βάση την απαίτηση να διατηρηθεί ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στο 7% υπό τριετές ακραίο δυσμενές σενάριο (απαιτήσεις πυλώνα ΙΙ. Με βάση τις εν λόγω κεφαλαιακές ανάγκες που θα διαπιστωθούν από την Τράπεζα της Ελλάδας, οι τράπεζες θα αναθεωρήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και θα υποβάλουν σχέδια αύξησης των κεφαλαίων έως το ΤΡΙΜ. 1-2012. Θα διεξαχθεί μία στρατηγική αξιολόγηση του τραπεζικού τομέα. Σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους της Επιτροπής, της ΕΚΤ και του -ΝΤ, η Τράπεζα της Ελλάδας θα διεξάγει μία εκτενή και αυστηρή αξιολόγηση κάθε τράπεζας, κάνοντας χρήση μίας σειράς ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν, σε μη εξαντλητικούς όρους: την οικονομική ευρωστία των μετόχων και την προθυμία τους να εισφέρουν νέα κεφάλαια, την ποιότητα της διοίκησης και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, τα μεγέθη τους για κεφάλαια, ρευστότητα και κερδοφορία (προσανατολισμένες προς το μέλλον αλλά και λαμβάνοντας πληροφορίες από το παρελθόν) την ποιότητα της ταξινόμησης των κινδύνων τους από την Τράπεζα της Ελλάδας και το βιώσιμο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί το ΤΡΙΜ. 1-2012.
Βάσει της συνεχιζόμενης δουλειάς που έχει ανατεθεί στον εξωτερικό ελεγκτικό οίκο, θα ολοκληρωθεί μία μελέτη πριν την εκταμίευση σχετικά με το πώς θα αντιμετωπιστεί η ΑΤΕ. Η μελέτη θα καταδεικνύει τους νομικούς, επιχειρησιακούς και οικονομικούς τομείς των διαφόρων λύσεων και θα παραθέτει τα αντίστοιχα κόστη.

Ανακεφαλαιοποίηση και ενέργειες εξυγίανσης
Οι τράπεζες θα έχουν το χρόνο για να αντλήσουν κεφάλαια από την αγορά. Βάσει της αξιολόγησης της βιωσιμότητάς τους και των σχεδίων τους για άντληση κεφαλαίων, έως το τέλος Απριλίου 2012, η Τράπεζα της Ελλάδας θα κοινοποιήσει στις τράπεζες συγκεκριμένες προθεσμίες για την άντληση κεφαλαίων από την αγορά. Οι προθεσμίες για την άντληση κεφαλαίων θα οριστούν για κάθε τράπεζα, ανά περίπτωση, με μέγιστη διάρκεια έως το ΤΡΙΜ. 3-2012, λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις που ορίζονται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι τράπεζες που υποβάλουν βιώσιμα σχέδια άντλησης κεφαλαίων θα έχουν την ευκαιρία να αιτηθούν και να λάβουν δημόσια στήριξη, κατά τρόπο που διατηρεί τα κίνητρα του ιδιωτικού τομέα για την εισφορά κεφαλαίων και ελαχιστοποιεί έτσι το βάρος προς τους φορολογούμενους. Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) μέσω κοινών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων.
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι οι Ελληνικές τράπεζες έχουν επιχειρηματική αυτονομία τόσο de jure όσο και de facto. Τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ για τις κοινές μετοχές που κατέχει θα είναι αυστηρά περιορισμένα σε συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις (εκτός εάν η ιδιωτική συμμετοχή στη μορφή των κοινών μετοχών είναι μικρότερη από ένα δεδομένο ελάχιστο ποσοστό
των ολικών κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας).
Το ποσοστό αυτό θα οριστεί στον τροποποιημένο νόμο περί του ΕΤΧΣ. Οι μετοχές και/ή τα δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται από το ΕΤΧΣ δεν θα μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε κανένα άλλο κρατικό φορέα με καμία μορφή. Στους ιδιώτες μετόχους θα παρέχονται κίνητρα για να αγοράσουν τις μετοχές που ανήκουν στο ΕΤΧΣ. Υπουργική απόφαση η οποία θα συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ θα δώσει τις τεχνικές λεπτομέρειες του πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ενσωματώνοντας τις εν λόγω αρχές, έως το ΤΡΙΜ. 1-2012.
Οι τράπεζες που δεν υποβάλουν βιώσιμα σχέδια άντλησης κεφαλαίων και/ή που δεν αντλούν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να καλύψουν τις κανονιστικές απαιτήσεις εντός της προθεσμίας που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδας θα εξυγιανθούν κατά ομαλό τρόπο και με το ελάχιστο κόστος για το Κράτος, κατά τρόπο που διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ο οποίος ακολουθεί το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για την εξυγίανση των στοιχείων του τραπεζικού συστήματος. Οι επιλογές της εξυγίανσης περιλαμβάνουν τα εργαλεία που διατίθενται από το νόμο όπως, μεταξύ άλλων, αγορά και ανάληψη (εντολή μεταβίβασης), μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα και ομαλή διάλυση.
Για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα παραμένει επαρκώς κεφαλαιοποιημένο, έως το ΤΡΙΜ. 2- 2013, η Τράπεζα της Ελλάδας θα διεξάγει μία νέα άσκηση προσομοίωσης κατάστασης κρίσης (stress-test), βάσει των στοιχείων του τέλους του 2012, κάνοντας χρήση μεθοδολογίας που θα καθοριστεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

Η στρατηγική για την ανακεφαλαιοποίηση

Θα ψηφιστεί νομοθεσία πριν την εκταμίευση προς υποστήριξη της στρατηγικής για την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των τραπεζών:
• Απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. Ο νόμος για τις τράπεζες (3601) θα τροποποιηθεί προκειμένου να δοθεί στην Τράπεζα της Ελλάδας η δυνατότητα να ορίσει νέα τραπεζικά κεφαλαιακά πρότυπα μέσω κανονισμών, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδας θα εισάγει κανονισμούς που προβλέπουν τις αυξήσεις στις απαιτήσεις του δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων.
• Τεχνικές διαστάσεις της εξυγίανσης των τραπεζών. Με βάση τις πρόσφατες αλλαγές του πλαισίου της εξυγίανσης των τραπεζών και τις εμπειρίες που έχουν υπάρξει έως σήμερα, οι αρχές θα ξεκαθαρίσουν τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και συνεπώς για τον ισολογισμό ανοίγματος των ενδιάμεσων πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι αρχές θα ενισχύσουν επίσης το πλαίσιο ώστε να διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές εξυγιάνσεις αρχικά θα χρησιμοποιήσουν συντηρητικές αποτιμήσεις των στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών που έχουν αποτύχει, βάσει της δίκαιης αξίας τους, επιτρέποντας στη συνέχεια ένα κατάλληλο νομικό έλεγχο και ανατίμηση ακολουθούμενη από συμπληρωματικές μεταβιβάσεις στοιχείων εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Οι αρχές θα εντοπίσουν επίσης τα νομοθετικά εμπόδια της ευέλικτης διαχείρισης των συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο της εξυγίανσης των τραπεζών και θα υιοθετήσουν τις απαιτούμενες νομοθετικές
αλλαγές για την άρση τους.
• Πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης. Ο νόμος για το ΕΤΧΣ θα τροποποιηθεί προκειμένου να επιτρέπει τη χρήση των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων και να προβλέπει περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου του ΕΤΧΣ για μια 5ετή περίοδο. Τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ για τις κοινές μετοχές που κατέχει θα εξαρτώνται από το μέγεθος της εισφοράς κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές, μέσω κοινών μετοχών. Εάν αυτή η εισφορά κεφαλαίου είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών μιας τράπεζας (που θα ορίζεται στο νόμο για το ΕΤΧΣ), το ΕΤΧΣ θα έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου. Το ΕΤΧΣ θα κατέχει τις μετοχές του για μια περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη, για λόγους
οικονομικούς και σταθερότητας της αγοράς. Αν, αντίθετα, αυτή η ιδιωτική εισφορά κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό αυτό, τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ θα περιορίζονται αυστηρά σε συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να επιτρέπει στο ΕΤΧΣ να κατέχει τραπεζικές μετοχές για 5 έτη.

Πλαίσιο εξυγίανσης

Η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος θα εισαγάγουν ένα σαφή διαχωρισμό των εποπτικών, εξυγιαντικών και αναδιαρθρωτικών λειτουργιών. Ειδικότερα, το νομικό πλαίσιο θα εκχωρήσει αρμοδιότητες εξυγίανσης σε ένα χωριστό τμήμα στην Τράπεζα της Ελλάδος και αρμοδιότητες αναδιάρθρωσης (που θα αφορούν στη διαχείριση όλων των προσωρινών πιστωτικών ιδρυμάτων) στο ΕΤΧΣ. Όσον αφορά στα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξακολουθήσει να επιδιώκει το ρόλο της χρηματοοικονομικής της σταθερότητας, ιδίως μέσω της εποπτικής της εξουσίας, ενώ το ΕΤΧΣ θα συνεχίσει να στοχεύει στη διασφάλιση των επενδύσεών του.
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίζει ότι υφίσταται διαθέσιμη επαρκής χρηματοδότηση, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης. Οι συνολικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και το κόστος εξυγίανσης εκτιμάται ότι ανέρχονται σε […] δισεκατ. ευρώ. Τα στάδια θα καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εξυγίανση και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και τις απαιτήσεις για τη συνεχή στήριξη ρευστότητας εκ μέρους της ΕΚΤ.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δεσμευτεί να διατηρεί συνεχή πρόσβαση σε στήριξη ρευστότητας εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος του Ευρωσυστήματος, είναι έτοιμη να καταβάλει, έγκαιρα, επαρκή στήριξη ρευστότητας. Η επαρκής στήριξη της ρευστότητας, στο εγγύς μέλλον, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα σχέδια μείωσης της εξάρτησης των τραπεζών από την έκτακτη στήριξη εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Για το σκοπό αυτό, τα μεσοπρόθεσμα χρηματοδοτικά σχέδια θα επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της άσκησης ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η σταδιακή απελευθέρωση της έκτακτης στήριξης ρευστότητας γίνεται με ρυθμό συνεπή με το
μακροοικονομικό, δημοσιονομικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο του προγράμματος.
Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για την ενίσχυση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης των οργανισμών χρηματοπιστωτικής εποπτείας:
• Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:
Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να διευκρινίσει ότι το ΕΤΧΣ θα έχει δύο τμήματα, αρμόδια για χωριστές λειτουργίες:
Ένα τμήμα αρμόδιο για τη διαχείριση των ιδιοκτησιακών του συμφερόντων σε τράπεζες, για λογαριασμό της Κυβέρνησης. Υπό την ιδιότητά του αυτή, η εντολή του θα είναι να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες υπό τη διαχείρισή του λειτουργούν σε εμπορική βάση και ότι αποκαθίστανται σε ένα τμήμα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργεί εύρυθμα και κερδοφόρα, το οποίο  μπορεί, τελικά, να επιστρέψει στην ιδιωτική ιδιοκτησία, με έναν ανοικτό και διαφανή τρόπο.
Ένα τμήμα για τη διαχείριση των μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (bridge banks), που θα συσταθεί μετά την εξυγίανση μη βιώσιμων τραπεζών. Θα αναλάβει το ρόλο αυτό με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, βάσει μιας συνολικής στρατηγικής που θα έχει συμφωνηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Οικονομικών και το ΕΤΧΣ, και σε συμμόρφωση με τους κοινοτικούς
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Κατά καιρούς, η λειτουργία αυτή μπορεί να απαιτεί χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του αναδιαρθρωτικού ρόλου της. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές θα μειωθούν, είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου, με συνεισφορά του Κλάδου Καταθετών του ΤΕΚΕ, ανάλογα με την έκταση των υποχρεώσεών του για ασφάλιση των καταθέσεων.
Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τη διοικητική δομή του ΕΤΧΣ, ώστε αυτό να περιλαμβάνει ένα Γενικό Συμβούλιο και μια Εκτελεστική Επιτροπή:
Το Γενικό Συμβούλιο θα έχει πέντε μέλη: δύο μέλη, συμπεριλαμβανόμενου και του Προέδρου, με σχετική διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, ένα άλλο μέλος, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, και ένα μέλος που θα ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα τα μέλη θα διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, με την έγκριση της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ (EWG), εκτός από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και τον υποψήφιο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ στο Συμβούλιο θα διατηρηθούν.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει τρία μέλη: δύο μέλη -ένα εκ των οποίων θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος- με διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και την εξυγίανση τραπεζών, και ένα μέλος που θα ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα τα μέλη θα διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, με την έγκριση του EWG. Το προσωπικό και τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος
δεν θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ.
Η Κυβέρνηση, σε συνεννόηση με το ΕΤΧΣ, θα υιοθετήσει κανονισμούς προκειμένου να συνδράμει το ΕΤΧΣ στην εκτέλεση της εντολής του με πλήρη αυτονομία και, ταυτόχρονα, θα συνεργάζεται αποτελεσματικά με το Υπουργείο Οικονομικών. Θα καλύπτει τις ιεραρχικές σχέσεις και συχνότητες, τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (και τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών σε αυτές), την επενδυτική εντολή και το επιχειρηματικό σχέδιο, τη σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών (στο ρόλο του ως μετόχου του ΕΤΧΣ), και την πολιτική αποδοχών.
H ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών

ποσά σε δισ ευρώ

Τράπεζες Σύνολο νέων κεφαλαίων Κοινές άνευ ψήφου Κοινές μετά ψήφου CoCos Προν

/χες

Ίδια συμμετοχή
Εθνική 5 – 5,5 1,5 0,4 1,35 2-2,5
Alpha 1,2-1,3 (1,1) (0,5) 0,2 0,95 (1)
Eurobank 3 – 3,4 2,5 (0,5) 0,2 0,95 0,5
Πειραιώς 3 -3,5 2,5 (0,5) 0,2 0,75 (0,3-0,4)
Κύπρου 1,56         1,1
Marfin 1,97         1,4
ΑΤΕ 2,4 2 0,4 0,1
ΤΤ 1,8 1,6 0,2 0,225
Σύνολο 21,4 11,2 1,9 1,2   7

Πηγή: Πρώτες εκτιμήσεις αγοράς

(σε παρένθεση δυνητικοί στόχοι)

Πέτρος Λεωτσάκος