>Πώς να αξιοποιήσετε τα δάνεια του ΕΤΕΑΝ

>
Με δάνεια ύψους από 30.000 μέχρι 300.000 ευρώ χρηματοδοτεί τους νέους επιχειρηματίες το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και μάλιστα με προνομιακό επιτόκιο της τάξης του 5%.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν επιλεγεί και οι τράπεζες που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ειδικότερα, τα ποσά προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ κατά το 1/3 και τα υπόλοιπα από 2/3 από τις τράπεζες, οι οποίες θα αντλήσουν πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, για να «ρίξουν» τα δάνεια στην αγορά.

Το ποσό που προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ έχει μηδενικό επιτόκιο και το υπόλοιπο ποσό έχει μέγιστο επιτόκιο 7% με διάρκεια δανειοδότησης ως 10 χρόνια. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,6%. Δηλαδή για δάνειο 90.000 ευρώ τα 30.000 ευρώ είναι άτοκα και τα υπόλοιπα 60.000 ευρώ έχουν επιτόκιο 7%, που μεσοσταθμικά διαμορφώνεται στο 4,6%.

Για τα δάνεια απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ σε περίπτωση που βγει σε καθυστέρηση κάποιο δάνειο η επιβάρυνση μοιράζεται κατά το 1/3 στο ΕΤΕΑΝ και τα 2/3 στην τράπεζα.

Ειδικότερα τα δάνεια καλύπτουν επενδύσεις που αφορούν: Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών -ειδικών και βοηθητικών- εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Επίσης χρηματοδοτείται η αγορά πάγιων στοιχείων που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά. Επίσης η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Ακόμα τα δάνεια μπορούν να αφορούν δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.. Τα δάνεια καλύπτουν μέχρι το 50% των επιλέξιμων δαπανών για άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ιδίως φιλικών στο περιβάλλον, που να έχουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και να ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματισμού και ελέγχου ποιότητας.

Την αγορά καινούριου εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής είδη εξοπλισμού: ιαματικός, κατασκηνωτικός, αθλητικός, ιππασίας (εξαιρουμένων των ίππων), τοξοβολίας, ορειβατικός, συνεδριακός, μαθητικός, θρησκευτικός, ποδηλασίας, rafting, κανώ-καγιάκ, καταδύσεων, πλωτής περιήγησης, ιστιοπλοΐας, γαστρονομίας, κ.λπ.

Επίσης εφαρμογές που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικού καταστήµατος-αγορών, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, GPS, webcams, PDA’s, κλπ.

Η προστασία, απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη πρωτοτύπων, συγκαταλέγονται στις επιλέξιμες δαπάνες. Κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικά στις υποκατηγορίες εφοδιαστικής αλυσίδας και εναλλακτικού τουρισμού, οι ανωτέρω δαπάνες μπορούν να ανέρχονται μέχρι 40% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.