ΡΑΕ: Σε ποιες βιομηχανίες και με ποια σειρά θα διακόπτεται η παροχή αερίου σε περίοδο κρίσης

Τη σειρά διακοπής τροφοδοσίας των βιομηχανικών καταναλωτών φυσικού αερίου, σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού καθορίζει η ΡΑΕ με σχέδιο απόφασης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως υψηλότερης σπουδαιότητας και θα υποστούν τελευταίες διακοπή τροφοδοσίας είναι εκείνες που σχετίζονται με την προστασία του ενεργειακού εφοδιασμού (καύσιμα), της δημόσιας υγείας, ασφάλειας και άμυνας της χώρας.

Στην κατάταξη ακολουθούν οι εξής περιπτώσεις:

-Εγκαταστάσεις που σε περίπτωση διακοπής της παροχής θα υποστούν καταστροφικές ζημιές σε εξοπλισμό ή υποδομή.

-Βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, ειδών ατομικής υγιεινής και της αλυσίδας εφοδιασμού των παραπάνω.

-Βιομηχανίες που σε περίπτωση διακοπής της παροχής θα υποστούν απώλεια πρώτων υλών ή παραγωγή ακατάλληλου τελικού προϊόντος.

-Βιομηχανίες που η διακοπή της παροχής θα επιφέρει διακοπή της γραμμής παραγωγής.

-Βιομηχανίες που έχουν δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά ένα ποσοστό, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης.

-Παροχές φυσικού αερίου με δυνατότητα άμεσης εναλλαγής καυσίμου και λοιπές παροχές.

Η ΡΑΕ διευκρινίζει ότι από τον κατάλογο εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσια συμβολαιοποιημένη κατανάλωση μικρότερη των 10.000 ΜWh ετησίως, οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία των προστατευόμενων καταναλωτών.

Διευκρινήσεις επί του πίνακα κλάσεων:

  • Η κλάση 8 αποτελεί την υψηλότερη κλάση κρισιμότητας, ενώ η κλάση 1 την χαμηλότερη.
  • Τα αιτήματα διακοπής/περιορισμού τροφοδοσίας σε επίπεδο συναγερμού 3 θα ξεκινούν από τους καταναλωτές της χαμηλότερης κλάσης (κλάση 1).
  • Κάθε εταιρεία κατατάσσεται σε μία και μόνο κλάση κρισιμότητας, και συγκεκριμένα στην υψηλότερη κλάση του πίνακα για την οποία πληροί τις προϋποθέσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου μία εταιρεία πληροί ταυτόχρονα και τις προϋποθέσεις της κλάσης 3.
  • Στο επίπεδο κλάσης 6, υπάρχουν 4 υποκλάσεις. Η σειρά διακοπής στην κλάση αυτή θα ξεκινάει από τη χαμηλότερη υποκλάση και θα συνεχίζει προς την υψηλότερη, εξαντλώντας τους καταναλωτές της προηγούμενης υποκλάσης.

2. Διαδικασία διακοπής/περιορισμού παροχής φυσικού αερίου στις «Σημαντικές Βιομηχανίες»

1. Η ΡΑΕ συντάσσει κατάλογο με τους ομαδοποιημένους, ανά κλάση, καταναλωτές των Σημαντικών Βιομηχανιών σύμφωνα με την τεκμηρίωση των αιτήσεών τους και τον κοινοποιεί στους Διαχειριστές των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής.

2. Εφόσον το ημερήσιο έλλειμα ισοζυγίου μάζας σε Κατάσταση Συναγερμού 3 παραμένει κατόπιν εξάντλησης της σειράς διακοπής των Διακόψιμων Καταναλωτών, των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο και των λοιπών καταναλωτών φυσικού αερίου του Καταλόγου Σειράς Διακοπής του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία των προστατευόμενων καταναλωτών, ο Επικεφαλής της ΜΔΚ προσδιορίζει:

• τη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζεται να υπάρξει περιορισμός/διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου,

• την εκτιμώμενη χρονική διάρκειά της, καθώς και

• τη μέγιστη ενέργεια (MWh Φυσικού Αερίου) που επιτρέπεται να παραληφθεί στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή από Χρήστες Μεταφοράς που τροφοδοτούν άλλους Πελάτες ή Δίκτυα Διανομής στην γεωγραφική αυτή περιοχή, και αποστέλλει στον Επικεφαλής της ΟΔΚ και στους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής τα αποτελέσματα της ανωτέρω ανάλυσης.

3. Η ΟΔΚ αποφασίζει την διακοπή/περιορισμό της παροχής Φυσικού Αερίου στους Πελάτες του καταλόγου των «Σημαντικών Βιομηχανιών», λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ανωτέρω εισήγησης.

4. Σε εκτέλεση απόφασης της ΟΔΚ, οι Διαχειριστές των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια διακοπής/περιορισμού κατανάλωσης ομοειδών καταναλωτών σε κάθε κλάση, για τη βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση των κριτηρίων που προσδιορίζονται, λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψιν τις συνθήκες λειτουργίας του Συστήματος/Δικτύου και τον ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης που απαιτείται για την ασφαλή διακοπή / περιορισμό των πελατών.

5. Η σειρά διακοπής των κατηγοριών/κλάσεων των πελατών αυτών αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά την εφαρμογή εξαντλείται η δυνατότητα διακοπής/περιορισμού κατανάλωσης ομοειδών καταναλωτών σε κάθε κλάση προτού επιλεχθεί η επόμενη υψηλότερη κλάση. Εξαίρεση αυτού δύναται να εφαρμόζεται για τεχνικούς λόγους ευστάθειας του ΕΣΦΑ.

6. Για την εφαρμογή της διαδικασίας, τα ανωτέρω κριτήρια διακοπής ελέγχονται ιεραρχικά από τον Διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος εφαρμόζει τη διαδικασία περιορισμού/διακοπής.

‒ Απ’ ευθείας για τους πελάτες του συστήματος.

‒ Με σχετική εντολή προς τους οικείους Διαχειριστές Διανομής, για τους πελάτες του δικτύου. Η διαχείριση περιορισμού/διακοπής των πελατών δικτύου γίνεται ιεραρχικά από τους οικείους Διαχειριστές Διανομής.

3. Εξαίρεση από τον κατάλογο Σημαντικών Βιομηχανιών

Από τον κατάλογο Σημαντικών Βιομηχανιών εξαιρούνται οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσια Συμβολαιοποιημένη κατανάλωση μικρότερη των 10.000 ΜWh ετησίως καθώς, σύμφωνα με σύμφωνα με την ΥΑ Δ1/Β/10233/13-06-2014 (ΦΕΚ Β’ 1684/24-06-2014) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938 (ΕΕ L 280/1 28-10-2017), υπάγονται στην κατηγορία των Προστατευόμενων Καταναλωτών.