Σε εκκρεμότητα το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης

ΠΕΝΤΕ σημαντικές αποφάσεις που θα καθορίσουν το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος θα κληθεί να λάβει άμεσα η νέα κυβέρνηση. Είναι αυτές που θα καθορίσουν αν ο τελικός λογαριασμός της ανακεφαλαιοποίησης θα πλησιάσει τα 50 δισ. ευρώ (ποσό που άλλωστε έχει προβλεφθεί από την τρόικα) ή θα περιοριστεί κάτω από τα 30 δισ. ευρώ, όπως ελπίζουν και προσδοκούν οι τράπεζες. Ειδικότερα:

1. Τρόπος κάλυψης ζημιών από BlackRock. Οι τράπεζες ζητούν η κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης που προέκυψε από τη διαγνωστική μελέτη της BlackRock να γίνει με την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos), μια πιο ήπια και ευέλικτη μορφή αύξησης κεφαλαίου, που μπορούν να αποπληρώνονται εύκολα μέσω των καθαρών εσόδων που δημιουργεί μια τράπεζα κατά τη διάρκεια της ετήσιας χρήσης. Αν αυτό γίνει, τότε το όφελος για τις τράπεζες υπολογίζεται σε 10 δισ. ευρώ.

2. Εποπτική αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας. Με νομοθετική παρέμβαση η κυβέρνηση προχώρησε στην επιμήκυνση της αναβαλλόμενης φορολογίας από 5 σε 30 έτη. Έτσι η κυβέρνηση έδωσε τη λογιστική δυνατότητα στις τράπεζες να συμψηφίσουν μέρος της ζημίας με μελλοντικά κέρδη σε ορίζοντα 30 ετών. Το κρίσιμο για τις τράπεζες είναι το μέρος της ζημίας που έχει λογιστικά τη δυνατότητα να συμψηφιστεί με μελλοντικά κέρδη να υπολογιστεί και στην κεφαλαιακή βάση των τραπεζών. Αν αυτό συμβεί, τότε το όφελος (δηλαδή η μείωση της ζημίας) για τις τράπεζες μπορεί να φτάσει τα 4 με 5 δισ. ευρώ.

3. Αποτίμηση νέων ομολόγων στην ονομαστική αξία. Στα αποτελέσματα του 2011 οι τράπεζες προχώρησαν στην απομείωση του χαρτοφυλακίου ομολόγων κατά περίπου 80% και όχι 53,5% που ήταν το «κούρεμα».

4. Ο νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση. Στόχος της τρόικας είναι στο εγχείρημα να συμμετάσχει και ο ιδιωτικός τομέας. Ωστόσο, για να συμμετάσχουν ιδιώτες στις αυξήσεις θα πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα, τα οποία προς το παρόν φαίνεται ότι είναι δύσκολο να δοθούν.

5. Αντιμετώπιση ΤΤ – ATE. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει αν οι δύο κρατικές τράπεζες θα αντιμετωπιστούν όπως οι άλλες εμπορικές τράπεζες (λαμβάνοντας κεφάλαια από το ΤΧΣ) ή θα τύχουν ιδιαίτερης μεταχείρισης.

Κ. Παπαγρηγόρης