Σε μία εβδομάδα η πράξη της ΤτΕ για το χειρισμό των ζημιών από το PSI

Τα νέα ομόλογα αναμένεται να αποτιμηθούν το 2012 στο 65% της σημερινής τους τιμής

Για την επόμενη εβδομάδα, μετά το Πάσχα, παραπέμπεται η Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος που θα αποσαφηνίζει το θέμα του εποπτικού χειρισμού των ζημιών που καταγράφει ο ασφαλιστικός κλάδος λόγω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.

Η αναβολή συνδέεται και με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται για τους όρους ανταλλαγής των νέων ομολόγων από το τραπεζικό σύστημα και κυρίως των εγγυήσεων που ζητούν οι τράπεζες από το EFSF, προκειμένου να καλυφθεί η ζημιά από τη μείωση της τιμής και την πραγματική ζημιά σε παρούσα αξία.

Σε ότι αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο, η Τράπεζα της Ελλάδος επιμένει στην πολιτική της σταδιακής καταγραφής της ζημιάς που προέκυψε από το PSI, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 1 δις ευρώ, σε βάθος τριετίας, δηλαδή έως το τέλος του 2013.
Η πολιτική αυτή εξυπηρετεί την ανάγκη σταδιακής προσαρμογής στις απαιτήσεις της Solvency II προκειμένου το 2014, έτος προσαρμογής στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, οι εταιρείες να είναι σε θέση να αποτιμήσουν το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται τα νέα ομόλογα να αποτιμηθούν το 2012 στο 65% της σημερινής τους τιμής, η οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπερβαίνει ήδη την τρέχουσα τιμή τους, που είναι απομειωμένη σε βαθμό 80%. Με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα, το 2013 θα υλοποιηθεί το τελικό κούρεμα που θα φθάνει το 55%, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται νέα παράταση για ένα περίπου χρόνο, εάν η προσαρμογή στη Solvency, παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο, δηλαδή έως τις αρχές του 2015.

Σε ότι αφορά τη λογιστική αποτύπωση, η ζημιά αναμένεται να καταγραφεί στους ισολογισμούς του 2011, αλλά η πρακτική που φαίνεται να υιοθετείται θα επιτρέπει τον συμψηφισμό των ζημιών σε βάθος χρόνου, μέσα από την πρακτική της αναβαλλόμενης φορολογίας, ακόμη και σε ορίζοντα πέραν της 20ετίας. Η σχετική ρύθμιση προωθείται ήδη για τις τράπεζες και αναμένεται να ισχύσει για το σύνολο των εταιρειών του χρηματοοικονομικού κλάδου.