Στην πώληση της Bank of Cyprus Australia προχωρά η τράπεζα Κύπρου

Δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής της τράπεζας στην Αυστραλία, (Bank of Cyprus Australia Ltd «BOCA»), στην Bendigo and Adelaide Bank Limited («Bendigo») έχει υπογράψει η τράπεζα Κύπρου.

Το τίμημα πώλησης εκτιμάται σε περίπου €100 εκατ. και η πώληση υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών της Αυστραλίας και της Κύπρου. Η πώληση εκτιμάται να έχει θετική επίδραση €250 εκατ. περίπου στα ρευστά διαθέσιμα του Συγκροτήματος. Επίσης, η πώληση θα έχει θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται θετική συνεισφορά της τάξης των €77 εκατ. στο προσωρινό κεφαλαιακό απόθεμα (capital buffer) της Τράπεζας Κύπρου όπως υπολογίστηκε στην Κεφαλαιακή Άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («EBA») και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Το κέρδος του Συγκροτήματος από την πώληση υπολογίζεται σε περίπου €8 εκατ. Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2012.

Η απόφαση για πώληση της BOCA ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Συγκροτήματος για την περεταίρω κεφαλαιακή ενίσχυσή του και αύξηση των ρευστών διαθεσίμων του. Το Συγκρότημα συνεχίζει να επικεντρώνει την παρουσία του στις κύριες αγορές που έχει δραστηριότητες και σε χώρες με μεγάλο πληθυσμό, χαμηλή διείσδυση του τραπεζικού τομέα και υψηλά αναμενόμενα επίπεδα τραπεζικής ανάπτυξης.