>Στο κόκκινο η βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων

>
Κατά 58,3% αυξήθηκε το ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων το 2010 σύμφωνα με σχετική έρευνα της Icap μετά από αξιολόγηση 215.548 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. όλων των τομέων δραστηριότητας (Βιομηχανία – Εμπόριο – Υπηρεσίες) οι οποίες είχαν διαβαθμιστεί από 1/1/2033 έως 31/12/2010.

Το ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων που πτώχευσαν ή καθυστερούν τις πληρωμές τους τον τελευταίο χρόνο επηρεάστηκε από την έλλειψη ρευστότητας, τη δυσκολία δανεισμού και την πτώση της συνολικής κατανάλωσης αλλά και την εκροή κεφαλαίων προς χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας επιδείνωσαν.

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα οι ασυνεπείς επιχειρήσεις της βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 58,8%, οι ασυνεπείς επιχειρήσεις του εμπορίου αυξήθηκαν κατά 75% και οι ασυνεπείς επιχειρήσεις των Υπηρεσιών κατά 31,7%.

Σε ότι αφορά την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων, το 2010 το 38,57% των εταιρειών επιδείνωσε την πιστοληπτική του ικανότητα έναντι του 12,8% που τη βελτίωσε. Δηλαδή, για κάθε μία επιχείρηση που η πιστοληπτική της ικανότητα αναβαθμίστηκε αντιστοιχούν 3,14 επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε.

Την πιο δυσμενή εικόνα εμφανίζουν οι Βιομηχανικές επιχειρήσεις των οποίων το 45,33% επιδείνωσε την πιστοληπτική ικανότητα έναντι 10,39% που τη βελτίωσε. Αντίστοιχη αλλά ελαφρώς καλύτερη η εικόνα των Εμπορικών Επιχειρήσεων από τις οποίες 34,12% επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα και 13,63% των εταιρειών τη βελτίωσαν. Τέλος, το ποσοστό των εταιρειών του τομέα των Υπηρεσιών που επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα είναι 36,93% έναντι του 12,50%.

Ο κ. Ν. Κωνσταντέλλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Icap δήλωσε σχετικά: «Είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι η γενικευμένη οικονομική κρίση επηρεάζει έντονα και αρνητικά τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Τα συμπεράσματα από την παρούσα Μελέτη της ICAP είναι αποκαλυπτικά: για κάθε μία εταιρεία που βελτίωσε την πιστοληπτική της ικανότητα, περισσότερες από τρείς την επιδείνωσαν. Η δε τάση μέχρι τώρα για το 2011 φαίνεται να εμφανίζει μια επιπλέον επιβάρυνση με τις υποβαθμίσεις να υπερτερούν από τις αναβαθμίσεις όμως σε μικρότερη ένταση. Oσο διαρκεί η υφεσιακή πορεία της οικονομίας δεν προβλέπεται αναστροφή των παραπάνω. Εάν λάβουμε υπόψη τις εκτιμήσεις, ήτοι ότι θετικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας θα δούμε από το 2012 (1o τρίμηνο) τότε η τάση της επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας προβλέπεται να αντιστραφεί από το 2o τρίμηνο του 2012. Πιστεύοντας όμως ακράδαντα ότι η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας θα πραγματοποιηθεί κυρίως από τον Ιδιωτικό Τομέα, προτρέπουμε τους Eλληνες Επιχειρηματίες και τα Ανώτατα Στελέχη που διοικούν επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά κινηθεί η Πολιτεία, να πάρουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των εταιρειών τους. Η παραίνεση δε αυτή δεν αποτελεί ευχολόγιο αλλά δύναται να υλοποιηθεί εφόσον οι εταιρείες ακολουθήσουν αναπτυξιακή στρατηγική με τη λήψη όμως μόνον υπολογισμένων και διαχειρίσιμων κινδύνων, με έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών ροών, στην ανάπτυξη των εξαγωγών τους, στην προσεκτική ανάλυση των συνεργασιών, συνυπολογίζοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ασυνέπειας και, βέβαια, την καλύτερη διαχείριση του κόστους Λειτουργίας επανεξετάζοντας όλες τις δαπάνες από μηδενική βάση.»