>Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια για επιχειρήσεις από την Alpha Bank

>

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, προέβη η Alpha Bank για τη συμμετοχή της στον Συγχρηματοδοτικό Μηχανισμό Jeremie, ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σκοπός του Συγχρηματοδοτικού Μηχανισμού Jeremie είναι η προώθηση νέων χρηματοδοτικών μορφών στηρίξεως και τονώσεως της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω της από κοινού και ισομερώς χρηματοδοτήσεώς τους από την Alpha Bank και το ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως.

Από την Alpha Bank διατίθενται προς τις επιχειρήσεις τα ακόλουθα τρία συγχρηματοδοτικά Προγράμματα Jeremie:

1. Νέα Επιχειρηματικότητα (Funded Risk Sharing): αφορά στη χορήγηση δανείων έως Ευρώ 100.000 σε μικρές επιχειρήσεις για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών (αγορά, επισκευή επαγγελματικής στέγης, απόκτηση μηχανολογικού / επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λπ.) και αναπτυξιακών σχεδίων (αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών κ.λπ.) με διάρκεια αποπληρωμής έως 6 έτη.

Τα δάνεια παρέχονται με εξαιρετικά χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο έως 3,95%*, δεδομένου ότι το μέρος του δανείου που συνιστά τη συμμετοχή του ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως, παρέχεται με μηδενικό επιτόκιο.

2. Μικροδάνεια (Microfinance): διατίθεται αποκλειστικά από την Alpha Bank και αφορά στη χορήγηση δανείων έως Ευρώ 25.000 σε πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, για την κάλυψη των επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων τους. Η διάρκεια αποπληρωμής ανέρχεται σε 5 έτη και παρέχεται με ευνοϊκό επιτόκιο λόγω της συγχρηματοδοτήσεως από το ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως.

3. Ψηφιακή Στρατηγική (Information & Communication Technology (ICT)): αφορά στη χορήγηση δανείων έως Ευρώ 500.000 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αλλά και στις επιχειρήσεις του τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα επενδύσουν στην ανάπτυξη και καινοτομία. Η διάρκεια αποπληρωμής ανέρχεται σε 10 έτη και παρέχεται με ευνοϊκό επιτόκιο λόγω συγχρηματοδοτήσεως Jeremie.

Μέσω των ανωτέρω Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Jeremie, διευκολύνεται η πρόσβαση των Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, ώστε να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανάπτυξή τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Jeremie καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις εντάξεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank.