>Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια για Μικρές Επιχειρήσεις από την Alpha Bank

>
H Alpha Bank, αποδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην προώθηση σύγχρονων χρηματοοικονομικών μέσων, υπέγραψε σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για τη συμμετοχή της στον συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), ο οποίος προωθεί νέες μορφές στηρίξεως και τονώσεως της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ο συγχρηματοδοτικός μηχανισμός JEREMIE και το αντίστοιχο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει η Alpha Bank, προβλέπει την από κοινού και ισομερώς με το ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως, χρηματοδότηση νεοσύστατων (έως τρία έτη λειτουργίας) ελληνικών Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με το συνολικό ποσό των Ευρώ 60 εκατ.
Ειδικότερα, μέσω της Alpha Bank θα χορηγηθούν δάνεια προς Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, με σκοπό την κάλυψη επενδυτικών αναγκών (αγορά, επισκευή επαγγελματικής στέγης, απόκτηση μηχανολογικού / επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λπ.) και αναγκών κεφαλαίου κινήσεως που σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξή τους (αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών κ.λπ.).
Οι κατωτέρω ιδιαιτέρως ευνοϊκοί όροι των δανείων διευκολύνουν την πρόσβαση των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό και εξασφαλίζουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανάπτυξή τους:

Υψηλό ποσό χρηματοδοτήσεως έως Ευρώ 100.000 ανά επιχείρηση, συγχρηματοδοτούμενο ισόποσα από την Alpha Bank και το ΕΣΠΑ –Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως.

Εξαιρετικά χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα έως 3,95%*, δεδομένου ότι το μέρος του δανείου που συνιστά τη συμμετοχή του ΕΣΠΑ –Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως, παρέχεται με μηδενικό επιτόκιο.

Ευελιξία αποπληρωμής με ισόποσες ή ανισόποσες χρεωλυτικές δόσεις ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχειρήσεως.

Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, έως 72 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος, έως 24 μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις εντάξεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank.
(*) πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,6%)