>Συρρίκνωση ζημιών για Emporiki

>
Ζημιές της τάξης των 159,5 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα μετά φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2011 ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας, έναντι ζημιών 209,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, που αντιστοιχεί σε συρρίκνωση 23,8%.

Τα Καθαρά Έσοδα από Τραπεζικές Δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 4,2% στα 196,6 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής. Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως η διαρκής παρακολούθηση των περιθωρίων του δανειακού και καταθετικού χαρτοφυλακίου οδήγησε σε 4% αύξηση, σε ετήσια βάση, των Καθαρών Εσόδων από Τόκους σε επίπεδο Ομίλου, που διαμορφώθηκαν στα 160,5 εκατ. ευρώ παρά τη γενικότερη υποχώρηση της δραστηριότητας στον τραπεζικό τομέα. Τα Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, στα 31,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Εμπορική κατέγραψε αξιοσημείωτη αύξηση κατά 44% στα μεικτά λειτουργικά της κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 63,9 εκατ. ευρώ από 44,5 εκατ. ευρώ το α’ Τρίμηνο του 2010, λόγω του σημαντικού περιορισμού των λειτουργικών εξόδων και της διατήρησης θετικών ρυθμών αύξησης των εσόδων.

Σε ετήσια βάση, η Εμπορική Τράπεζα πέτυχε περαιτέρω μείωση των Λειτουργικών Εξόδων σε επίπεδο Ομίλου κατά 8%, στα 132,7 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της συστηματικής πολιτικής εξορθολογισμού των δαπανών σε διάφορους τομείς. Μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους μετασχηματισμού, η μείωση των λειτουργικών δαπανών έφτασε στο 6% σε σύγκριση με το α’ Tρίμηνο του 2010. Για το α’ Τρίμηνο του 2011, ο δείκτης εξόδων/εσόδων διαμορφώθηκε στο 67,5%, υποχωρώντας από το επίπεδο του 76,4% που ήταν στο Α’ Τρίμηνο του 2010.

Οι σημαντικές βελτιώσεις που επήλθαν στη διαδικασία έγκρισης πιστώσεων συνέβαλαν στην περαιτέρω μείωση των προβλέψεων του Α’ Τριμήνου 2011 κατά 11,3% στα 221,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ενώ εξακολουθούν να επιδρούν θετικά στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου των νέων δανείων.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Εμπορική Τράπεζα με τη δύναμη της Crédit Agricole έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να προσφέρει χρηματοδότηση στα ελληνικά νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, χωρίς την ανάγκη λήψης περαιτέρω υψηλών προβλέψεων στα νέα της δάνεια, παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες.

Οι Καθαρές Ζημίες του Ομίλου μειώθηκαν στα 160,1 εκατ. ευρώ το α’ Τρίμηνο του 2011 από 209,3 εκατ. ευρώ το α’ Τρίμηνο του 2010 ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των προβλέψεων, του περαιτέρω περιορισμού των λειτουργικών δαπανών και της αύξησης των καθαρών εσόδων.

Σε σύγκριση με το Δ’ Τρίμηνο του 2010, τα αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου του 2011 αντανακλούν τη δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας και στο πλαίσιο αυτό τα Καθαρά Έσοδα της Τράπεζας παρουσιάζονται μειωμένα κατά 5,3% και οι Καθαρές Ζημιές αυξημένες κατά 25%. Ωστόσο, οι Λειτουργικές Δαπάνες μειώθηκαν κατά 2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της υιοθέτησης μέτρων συγκράτησης των εξόδων, που περιόρισαν σημαντικά τις επαναλαμβανόμενες γενικές και διαχειριστικές δαπάνες, έξοδα προσωπικού και λοιπά έξοδα. Μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους μετασχηματισμού, η μείωση των λειτουργικών δαπανών έφτασε στο 3% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Ακολουθώντας το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης & Ανάπτυξης, η Εμπορική Τράπεζα συνέχισε να ενισχύει την εμπορική της πολιτική, παρουσιάζοντας συνεχώς νέα προϊόντα στην αγορά και διαμορφώνοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο δανειακών και καταθετικών προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της στην τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Εμπορικής παρέμεινε σταθερό στα €22,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ παρουσίασε οριακή μείωση κατά 0,6% σε ετήσια βάση. Η Εμπορική Τράπεζα, συνεπής στην απόφασή της να συνεχίσει να χρηματοδοτεί επαγγελματίες και επιχειρήσεις, κατέγραψε 2% αύξηση στα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις κατά το Α’ Τρίμηνο του 2011. Παράλληλα, οι αποτελεσματικές κεντροποιημένες διαδικασίες πιστωτικής αξιολόγησης ενίσχυσαν περαιτέρω την ποιότητα του νέου δανειακού χαρτοφυλακίου της Εμπορικής Τράπεζας, με τις προβλέψεις για τα νέα δάνεια να παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο. Η εμπορική πολιτική της Τράπεζας σε συνδυασμό με την εφαρμογή επιτυχημένων διαφημιστικών ενεργειών, οδήγησαν σε αύξηση των νέων δανείων σε ιδιώτες κατά 58% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, αναδεικνύοντας μια ισχυρά ανοδική τάση.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα €11,1 δισ. σε επίπεδο Τράπεζας, μειωμένες κατά 4% από την αρχή του έτους, αντανακλώντας τη γενικότερη οικονομική κατάσταση. Συνδυάζοντας νέα καινοτόμα καταθετικά προϊόντα με αποδοτική εμπορική δραστηριότητα, η Τράπεζα κατάφερε να αυξήσει ελαφρώς το μερίδιο αγοράς της στις καταθέσεις.

Ο εξορθολογισμός του χαρτοφυλακίου καταθέσεων συνεχίζεται, με τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου και όψεως να αντιπροσωπεύουν το 56% και τις προθεσμιακές καταθέσεις το 44%, στο Α’ Τρίμηνο του 2011.

Ο κ. Alain Strub, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στο πρώτο τρίμηνο του 2011, η Εμπορική Τράπεζα συνέχισε να παρουσιάζει σταθερή βελτίωση στη λειτουργική της απόδοση. Ταυτόχρονα, και παρά τις σημαντικές προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος, διατήρησε την προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και συνέχισε να κάνει πράξη τη δέσμευσή της να χρηματοδοτεί τα ελληνικά νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.

Η Εμπορική έχει την πρόθεση και είναι σε θέση να διατηρήσει μία δυναμική παρουσία σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Με τη ρευστότητα και τη δύναμη του μητρικού της ομίλου, η Εμπορική Τράπεζα θα ενισχύσει περαιτέρω τα δανειακά και καταθετικά της χαρτοφυλάκια, παραμένοντας προσηλωμένη στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών των πελατών της».