>Τα 10 ενδιαφέροντα σημεία του ενημερωτικού δελτίου της αύξησης κεφαλαίου της Marfin

>

Πολλά και ενδιαφέροντα προέκυψαν από το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου της Marfin Popular Bank η οποία ωστόσο χθες υποβαθμίστηκε από την Fitch από ΒΒΒ+ σε ΒΒΒ.
Το περίπου 240 σελίδων ενημερωτικό δελτίο περιείχε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον όμιλο.

Πρωτίστως να αναφερθεί ότι η αύξηση θα είναι ύψους 488,6 εκατ ευρώ με την έκδοση 1 νέας μετοχής για κάθε 2 παλαιές στην τιμή του 1 ευρώ. Οι εκδομένες μετοχές 976,335 εκατ ενώ το μετοχικό κεφάλαιο θα διαιρείται σε 2,090 δις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ.
Η 4η Ιανουαρίου ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος της αύξησης κεφαλαίου της Marfin Popular Bank. Στις 24 Ιανουαρίου με 4 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων, ενώ η αύξηση κεφαλαίου ολοκληρώνεται στις 11 Φεβρουαρίου. Στις 25 Φεβρουαρίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών
Επίσης μια διευκρίνιση οι αναφορές στα ενημερωτικά δελτία για τους δυνητικούς κινδύνους επειδή εμπεριέχονται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία κρύβουν στοιχεία τυπικότητας….

Ποια είναι τα 10 κυριότερα στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου;
1)Η μετοχική σύνθεση. Το Dubai ελέγχει το 18,69% και η MIG το 9,49% της τράπεζας. Οι ιδιώτες επενδυτές κατέχουν 42,30% τα ταμεία 3,21% το προσωπικό της Λαϊκής 2,07%.
Ο Θεοχαράκης ελέγχει το 2,68% της τράπεζας, ο Λανίτης 4,61% ενώ ο Ανδρέας Βγενόπουλος το 0,51% του μετοχικού κεφαλαίου.
Συνολικά υπάρχουν 77.568 μέτοχοι στην Marfin Popular.
2)O συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Marfin διαμορφώνεται στο 16% μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και του ομολογιακού. Αν συμπεριληφθεί μόνο η αύξηση θα διαμορφωθεί στο 13,6%.
3)Η Marfin διαθέτει συνολικά 3,4 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα που αντιστοιχούν στο 7,9% του ενεργητικού.
Από αυτά 338 εκατ είναι έντοκα ενώ το 59,38% των ελληνικών ομολόγων λήγει το 2013.
4)Η Marfin έχει αντλήσει από την ΕΚΤ 7 δις ευρώ ως ρευστότητα.
5)Η ρευστότητα της τράπεζας υπολογίζεται σε 1,8 δις ευρώ ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι άλλες τράπεζες τις οφείλουν 3,48 δις ευρώ.
6)Από τις εκδόσεις που έχει πραγματοποιήσει τα αξιόγραφα κεφαλαίου φέρουν απόδοση 7% ενώ γραμμάτια που έχει εκδώσει στην Ρωσία φέρουν απόδοση σε ρούβλια έως 17,98%.
7)Τα τιτλοποιημένα δάνεια διαμορφώνονται στα 2,3 δις ευρώ και τα ομολογιακά στα 520 εκατ.
8)Η λογιστική αξία των ακινήτων στα 286 εκατ ευρώ
9)Οι εργαζόμενοι 8681 εκ των οποίων 2420 στην Κύπρο, 3271 στην Ελλάδα και 1116 στην Ουκρανία.
10)Αμοιβές της διοίκησης. Ο Ευθύμιος Μπουλούτας λαμβάνει συνολικά ετησίως 952 χιλ ευρώ εκ των οποίων ο μισθός του είναι 762 χιλ.
Ο Ανδρέας Βγενόπουλος δεν αμείβεται αλλά λαμβάνει 257 χιλ ετησίως από αξία παροχών που συνδέονται με τις μετοχές.
Συνολικά προς τα βασικά διοικητικά στελέχη οι αμοιβές φθάνουν τα 4,1 εκατ ευρώ.

Το χρονολόγιο της αύξησης κεφαλαίου

03.01.2011 Ημερομηνία διαπραγμάτευσης (last cum date) της μετοχής της Τράπεζας μέχρι την οποία τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν μετοχές της Τράπεζας θα δικαιούνται να λάβουν μέρος στη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης.
04.01.2011 Ημέρα αποκοπής Δικαιωμάτων Προτίμησης (ex-rights date), από την οποία η μετοχή της Τράπεζας θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα δωρεάν παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης.
07.01.2011 Ημερομηνία καταγραφής / ημερομηνία αρχείου (record date), στο τέλος της οποίας καταγράφονται στα αρχεία του ΧΑΚ και ΧΑ τα πρόσωπα που θα δικαιούνται να λάβουν μέρος στη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης.
14.01.2011 Ημερομηνία αποστολής επιστολών παραχώρησης / ενημερωτικών επιστολών στους μετόχους.
24.01.2011 Έναρξη περιόδου διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και έναρξη περιόδου άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και ταυτόχρονα έναρξη περιόδου Δικαιώματος Προεγγραφής.
04.02.2011 Λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
11.02.2011 Λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και περιόδου Δικαιώματος Προεγγραφής.
15.02.2011 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την παραχώρηση τυχόν μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης.
21.02.2011 Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής επιστολών παραχώρησης για τις νέες μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
25.02.2011 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών.