>Τι δείχνει το α΄ τρίμηνο για τη ρευστότητα των τραπεζών

>
Μείωση της εξάρτησής τους από τον δανεισμό της ΕΚΤ πέτυχαν οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες στο α’ τρίμηνο του 2011, ενώ αντιμετώπισαν τη μείωση των καταθέσεων με περαιτέρω απομόχλευση του ισολογισμού τους.

Ειδικότερα, κατά το α’ τρίμηνο του 2011, ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας διατήρησε την ισχυρή του ρευστότητα, επιτυγχάνοντας να κρατήσει σταθερό το επίπεδο των καταθέσεων του στην Ελλάδα παρά τη γενικότερη συρρίκνωση της ιδιωτικής αποταμίευσης στη χώρα. Παράλληλα αύξηση καταθέσεων επιτεύχθηκε τόσο στην Τουρκία (+1% έναντι της 31.12.2010 σε τουρκικές λίρες) όσο και στη Ν.Α. Ευρώπη (+5% έναντι της 31.12.2010). Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου παρέμεινε στα υγιή επίπεδα του 102%, ενώ στην Ελλάδα βελτιώθηκε περαιτέρω στο 92% (-2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της 31.12.2010).

Σημαντικό γεγονός ως προς την ποιότητα της αντλούμενης ρευστότητας αποτελεί και η αποκλιμάκωση της καθαρής άντλησης ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία στις 31.03.2011 διαμορφώθηκε στα 16,7 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 6,1 δισ. ευρώ έναντι της αιχμής του γ’ τριμήνου του 2010.

Το γεγονός ότι η Εθνική διατήρησε αμετάβλητες τις καταθέσεις της σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2010, είχε ως αποτέλεσμα το μερίδιό της στις καταθέσεις προθεσμίας να παραμείνει σταθερό στο 15,5% και να αυξηθεί το μερίδιο στις καταθέσεις ταμιευτηρίου στο 34,2%, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2010.

Η τράπεζα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό απόθεμα στοιχείων ενεργητικού (6,5 δισ. ευρώ) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ως ενέχυρο στην ΕΚΤ, καθώς και δάνεια για περαιτέρω εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών και άλλων μορφών επιλέξιμου ενεχύρου. Ο συνδυασμός διαθέσιμων επιλέξιμων ενεχύρων και καλυμμάτων και χαμηλής μόχλευσης (σχέση δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα μόλις 92%) αποτελούν το κατ’ εξοχήν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τράπεζας στην τρέχουσα συγκυρία όπου το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει αποκλεισμένο από την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος.

Η Alpha Bank, προκειμένου να αντισταθμίσει τις απώλειες καταθέσεων επικεντρώθηκε στην ενεργό διαχείριση των στοιχείων του ισολογισμού της.

Ειδικότερα, στο τέλος Μαρτίου 2011, οι καταθέσεις της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 37,6 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 9,3% σε ετήσια βάση ή 700 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2010. Επιχειρώντας να αντιμετωπίσει το γεγονός αυτό που οφείλεται στη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η τράπεζα συνέχισε τη μεθοδευμένη μείωση του δανειακού της χαρτοφυλακίου κατά 800 εκατ. ευρώ από το τέλος Δεκεμβρίου 2010. Επιπλέον, το πρώτο τρίμηνο μείωσε και το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο κατά 700 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, το ενεργητικό της μειώθηκε κατά 2,8 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο, γεγονός που επέτρεψε τη μείωση του ύψους της χρηματοδότησής της από την ΕΚΤ κατά 700 εκατ. ευρώ.

Η Eurobank κατάφερε να διατηρήσει σταθερές τις καταθέσεις κατά το τελευταίο εξάμηνο, παρά το γεγονός ότι στο α’ τρίμηνο του 2011 ο όμιλος υπέστη μείωση των καταθέσεών του κατά 2%, στα 40,4 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, στην Ελλάδα οι καταθέσεις της τράπεζας μειώθηκαν κατά 2,9%, στα 32,1 δισ. ευρώ, ενώ αντιθέτως στην περιοχή της «Νέας Ευρώπης» ενισχύθηκαν κατά 2,7% ή κατά 217 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 8,3 δισ. ευρώ. Κατόπιν αυτού, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στη «Νέα Ευρώπη» υποχώρησε στο 117,4% από 131,2% στο τέλος του 2010. Σε επίπεδο ομίλου, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 123,5% από 126,6% στο τέλος του 2010.

Στη διάρκεια του α’ τριμήνου 2011 ο όμιλος της Eurobank μείωσε την εξάρτησή του από την ΕΚΤ κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, διαθέτοντας αποθέματα επιπρόσθετης ρευστότητας σχεδόν 5 δισ. ευρώ, ενώ αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς του.

Μέσω της μείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο εξωτερικό επιχείρησε να αντισταθμίσει, τέλος, τις απώλειες στις καταθέσεις η Τράπεζα Πειραιώς. Οι καταθέσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στο τέλος Μαρτίου στα 28,7 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5% σε ετήσια βάση. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, στα 37 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα ανήλθαν σε 29,3 δισ. ευρώ, στο επίπεδο του Μαρτίου 2010, ενώ στο εξωτερικό υποχώρησαν στα 7,7 δισ. ευρώ, κατά 8% σε ετήσια βάση.