>Τι υποκρύπτουν τα ακραία κερδοσκοπικά παιχνίδια στην Geniki bank; Σε 2 μέρες άνοδος άνω του 50%

>

Αύριο θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην Geniki των 106,49 εκατ μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου. Η τράπεζα θα διαθέτει 141,99 εκατ μετοχές ονομαστικής αξίας 3,19 ευρώ.

Τις τελευταίες δυο μέρες πριν την εισαγωγή των νέων μετοχών σημειώθηκε ένα άνευ προηγούμενου ράλι στην μετοχή της τράπεζας που ξεπέρασε το 50% και το ερώτημα που τίθεται είναι για ποιο λόγο.

Είναι κερδοσκοπικό παιχνίδι ενόψει της εισαγωγής των νέων μετοχών;
Είναι κερδοσκοπικό παιχνίδι ορισμένων επενδυτών που ενώ δεν συμμετείχαν στην αύξηση θέλουν με αυτό τον τρόπο να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εξόδου;
Είναι κερδοσκοπικό παιχνίδι υποκινούμενο από την Societe Generale η οποία όμως δεν συνηθίζει τέτοιες τακτικές;
Το επίσης πιο εύλογο ερώτημα είναι που ήταν όλοι αυτοί οι κερδοσκόποι, που αγοράζουν τώρα προ της αύξησης κεφαλαίου που η μετοχή βυθιζόταν;
Το σενάριο που έχει κυκλοφορήσει – προφανώς εύλογο- για σχέδιο εξόδου της Geniki από το ΧΑ μέσω δημόσιας πρότασης ίσως να έχει βάση μεσοπρόθεσμα αλλά η δημόσια πρόταση μόνο στην νέα ονομαστική αξία θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο 1 ευρώ και όχι στα 3,19 ευρώ….
Αυτά που συμβαίνουν στην Geniki είναι αδιανόητα, πρωτόγνωρα.
Πρωτίστως η Geniki θυγατρική της Societe Generale αποφάσισε να υλοποιήσει αύξηση 339 εκατ ευρώ αυξάνοντας την ονομαστική  αξία λόγω και reverse split στα 3,19 ευρώ από 0,72 ευρώ.
Το www.bankingnews.gr είχε διατυπώσει ξεκάθαρα την θέση ότι είναι λάθος ονομαστική αξία στα 3,19 ευρώ αλλά ας δεχτούμε ότι ήταν θέμα εκτίμησης.
Η αύξηση κεφαλαίου καλύφθηκε μόνο από την Societe Generale καθώς μόνο το 0,06% των μετόχων συμμετείχε τελικά στην αύξηση κεφαλαίου. Η Societe Generale λοιπόν κατέχει το 88,44% της Geniki bank από 53,97% που κατείχε πριν την αύξηση κεφαλαίου.
Όμως με μια νέα κίνηση η Societe Generale έρχεται και γεννά ερωτηματικά για την νομιμότητα και την αξιοπιστία της κίνησης της στην Geniki bank.
Η Geniki bank μειώνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό 310.978.826,16 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 3,19 ευρώ σε 1 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 3763/2009 και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της τράπεζας συνεπεία αυτής της αποφάσεως.
Με την  μείωση, αυτή  το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα ανέρχεται στα 141.999.464 ευρώ  διαιρούμενο 141.999.464  κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός 1 ευρώ.
Πρωτίστως από την κίνηση αυτή αποδεικνύεται ότι ο υπολογισμός της ονομαστικής αξίας στα 3,19 ευρώ ήταν άκρως λανθασμένος. Η νέα ονομαστική αξία στο 1 ευρώ πλέον.
Όμως το μείζον θέμα προκύπτει από άλλη απόφαση της Societe Generale προχωράει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Geniki bank  μέχρι του ποσού των 45 εκατ ευρώ με κατάργηση  του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων υπέρ της Sοciete Generale  δια της εκδόσεως και διανομής δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) νέων προνομιούχων, άνευ ψήφου, ενσώματων, υποχρεωτικά μετατρέψιμων και εξαγοράσιμων μετοχών
ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ και με τιμή διάθεσης τα 9 ευρώ.
Μετά από αυτή την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 186.999.464 ευρώ, διαιρούμενο σε 141.999.464 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μια και 10 εκατ προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, άνευ σωρευτικής απόδοσης, εξαγοράσιμες και υποχρεωτικά μετατρέψιμες μετοχές ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ η κάθε μία.
Η τράπεζα μετά την αποτυχημένη εκτίμηση της για την ονομαστική αξία στα 3,19 ευρώ αιτία που απέτρεψε την συμμετοχή των μετόχων επανέρχεται με νέα αύξηση η οποία είναι μονομερής και δεν επιτρέπει την συμμετοχή των υπόλοιπων μετόχων.