>Το "πράσινο φως" για ΑΜΚ και ομολογιακό πήρε η Alpha Bank

>
Με απαρτία του 37,99% η β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, ενέκρινε πριν από λίγο: α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών και σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού, β) παροχή εξουσιοδότησης στο δ.σ. της τράπεζας να προχωρήσει εντός 12μήνου σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σε ορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, και γ) την παροχή εξουσιοδότησης στο δ.σ. για έκδοση ομολογιακού δανείου, μετατρέψιμου σε μετοχές.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών 0,30 ευρώ ανά μετοχή, και ο σχηματισμός ισόποσου αποθεματικού 2.350.786.451,20 ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον τρόπο αυτό, δεν μεταβάλλει τον αριθμό των μετοχών της τράπεζας, ενώ διενεργείται και άνευ επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους και συνεπώς δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας.

Κατόπιν της μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα ανέρχεται σε 1.100.280.894,40 ευρώ, και θα διαιρείται σε 734.269.648 μετοχές, εκ των οποίων 534.269.648 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, και 200 εκατ. μετοχές άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας 4,70 ευρώ έκαστη.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης την παροχή εξουσιοδότησης στο δ.σ. για αμκ εντός 12μήνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί υπέρ των παλαιών μετόχων.

Στόχος της αύξησης θα είναι η διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας (σήμερα οι βασικοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Alpha Bank κινούνται στο 12% και 9,3%), καθώς και η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται στις αγορές.

Η αύξηση, θα γίνει έως του ποσού του νυν καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, οι μέτοχοι εξουσιοδότησαν το δ.σ. να προχωρήσει και σε έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, ύψους έως 10% επί του νυν καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων.

Η εξουσιοδότηση προς το δ.σ., περιλαμβάνει και τη δυνατότητα διάθεσης του ομολογιακού δανείου, με ιδιωτική τοποθέτηση σε τυχόν ενδιαφερόμενους επενδυτές εντός τριετίας.

της Νένας Μαλλλιάρα