>Τράπεζα Κύπρου: Αύξηση κερδών

>
Σε 172 εκατ. ευρώ ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του έτους τα κέρδη του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, προ προβλέψεων, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ.ευρώ, έναντι 81 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2010, λόγω της αυξημένης χρέωσης για προβλέψεις για απομείωση δανείων όσο και από την αυξημένη φορολογία λόγω επιβολής ειδικής φορολογίας στην Κύπρο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με βάση το ύψος των καταθέσεων τους. Τα συνολικά έσοδα του Συγκροτήματος σημείωσαν αύξηση 6% και ανήλθαν σε 356 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, παρά την επιδείνωση λόγω των δυσμενών συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον, παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα (ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 7,6%).

Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2011 και τις επιδόσεις μέχρι σήμερα, το Συγκρότημα εκτιμά ότι το έτος 2011 θα επιτύχει ικανοποιητική κερδοφορία στο πλαίσιο των εκτιμήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Συγκεκριμένα, το Συγκρότημα εκτιμά ότι τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τα κέρδη πριν τη φορολογία για το 2011 θα είναι αυξημένα έναντι του 2010, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία για το 2011 αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2010, με θετική συνεισφορά από όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ειδικότερα για τις δραστηριότητες στη Ρωσία, το Συγκρότημα αναμένει να συνεχισθεί σταθερά η επέκταση των μεγεθών του και η βελτίωση της κερδοφορίας του, με αποτέλεσμα την αυξημένη συμβολή της Ρωσίας στη συνολική κερδοφορία του Συγκροτήματος.

Στην Κύπρο τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο 2011 ανήλθαν σε 102 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 7% έναντι του πρώτου τριμήνου 2010 ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο 2011 ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο 2010 και τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2010. Στη Ρωσία τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο 2011 ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2010 ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2010.

Στην Ελλάδα τα δάνεια που χορήγησε το πρώτο τρίμηνο του έτους το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου ανήλθαν σε 10,1 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 3% και οι καταθέσεις ανήλθαν σε 9,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 10%.

Σε δηλώσεις του ο Ανδρέας Ηλιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου αναφέρει ότι “τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου για την περίοδο του πρώτου τριμήνου 2011 είναι αποτέλεσμα της ορθής στρατηγικής και των προληπτικών ενεργειών που εφαρμόζει το Συγκρότημα”.

“Οι αγορές συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, αλλά παρόλα αυτά το Συγκρότημα κατάφερε να πετύχει επαναλαμβανόμενη κερδοφορία με θετική συνεισφορά από όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Επίσης έχει διατηρήσει υγιή ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή βάση, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω με την έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου. Τόσο η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος, όσο και υψηλός δείκτης ρευστότητας αποτελούν εχέγγυο για την περαιτέρω ανοδική του πορεία. Με την έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου το Συγκρότημα ενισχύει περαιτέρω το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στο 12.3% και 11.9% αντίστοιχα, διαθέτοντας έτσι πολύ ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Η Τράπεζα Κύπρου ενεργώντας έγκαιρα και προληπτικά πληρεί ήδη τις νέες αυξημένες απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, πράγμα που την καθιστά περισσότερο εύρωστη και ισχυρή έτοιμη να αντιμετωπίσει τις οποιεσδήποτε προκλήσεις”, αναφέρει ο κ.Ηλιάδης.