Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 487 εκατ. ευρώ το 2023

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €487 εκατ. ανακοίνωσε πριν από λίγο η Τράπεζα Κύπρου για το 2023 έναντι κερδών €57 εκατ. το 2022.

Τα κέρδη της τράπεζας αυξήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2023 στα €138 εκατ. από €129 εκατ. το τρίτο τρίμηνο.

Το κέρδος ανά μετοχή που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της τράπεζας διαμορφώνεται σε €1.09.  Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή ύψους €4.93 στις 31 Δεκεμβρίου 2023, είναι αυξημένη κατά 24% σε ετήσια βάση.

Η πολιτική μερισμάτων του Συγκροτήματος για συντηρητικά σταδιακή αύξηση του ποσοστού (payout ratio) μεταξύ 30-50% διατηρείται.

Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €792 εκατ., σε σύγκριση με €370 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 αυξημένα κατά 114% σε ετήσια βάση, επωφελούμενα από την αύξηση των επιτοκίων των ρευστών διαθέσιμων περιουσιακών στοιχεία και των δανείων, την αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων καθώς και τη χαμηλή μετακύληση της αύξησης των επιτοκίων στο κόστος καταθέσεων (pass-through), παρά τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους από τη πώληση ΜΕΔ μέσω του χαρτοφυλακίου Helix 3 (περίπου €13 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022) και το τέλος των ευνοϊκών όρων του δανεισμού ΣΠΠΜΑ (περίπου €15 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022).

Ο τριμηνιαίος μέσος όρος των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε €23,211 εκατ., αυξημένος κατά 3% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης των ρευστών διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των καταθέσεων κατά περίπου €0.34 δις σε ετήσια βάση και της έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €0.35 δις.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε 3.41% (σε σύγκριση με 1.65% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022) αυξημένο κατά 176 μ.β. σε ετήσια βάση, επηρεαζόμενο από το περιβάλλον

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €300 εκατ. (σε σύγκριση με €292 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους €181 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €37 εκατ., καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €54 εκατ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €10 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €18 εκατ.

Η αύξηση σε ετήσια βάση οφείλεται στην αύξηση στα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα καθώς και στην αύξηση στο καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες, που αντισταθμίζονται εν μέρει από χαμηλότερα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €181 εκατ. (σε σύγκριση με €192 εκατ. για έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, μειωμένα κατά 6% σε ετήσια βάση).

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €37 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους περίπου €28.5 εκατ. και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους περίπου €8.5 εκατ.), σε σύγκριση με €26 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αυξημένα κατά 46% σε ετήσια βάση. Η ετήσια αύξηση οφείλεται στα αυξημένα καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα.

Το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθε σε €54 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με €44 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση. Η ετήσια αύξηση αποδίδεται στη βελτιωμένη προσαρμογή της εμπειρίας που αφορά απαιτήσεις ασφάλισης κλάδου ζωής καθώς και στη μείωση του στοιχείου ζημιάς από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κλάδου ζωής (που αναγνωρίζεται εκ των προτέρων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 17).

Τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €10 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €9 εκατ., καθαρά κέρδη από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους €2 εκατ. και καθαρές ζημιές από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους €1 εκατ.), σε σύγκριση με €13 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τα κέρδη ΔΔΑ δύναται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Τα συνολικά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €1,092 εκατ. (σε σύγκριση με €662 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αυξημένα κατά 65% σε ετήσια βάση), και σε €296 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2023 (σε σύγκριση με €285 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2023, αυξημένα κατά 4% σε τριμηνιαία βάση), λόγω της ισχυρής αύξησης στα καθαρά έσοδα από τόκους όπως επεξηγείται πιο πάνω.

Αύξηση στα έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €384 εκατ. (σε σύγκριση με €363 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων 50% αφορά το κόστος προσωπικού (€192 εκατ.), 39% αφορά τα άλλα λειτουργικά έξοδα (€149 εκατ.) και 11% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (€43 εκατ.).

Το σύνολο λειτουργικών εξόδων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε €341 εκατ. (σε σύγκριση με €325 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση), καθώς οι ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας κατά το 2022 αντισταθμίζουν εν μέρη τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το σύνολο λειτουργικών εξόδων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 περιλάμβαναν πρόβλεψη για παροχές προσωπικού βάσει απόδοσης ύψους περίπου €11 εκατ. (αφορά τόσο το Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων (ΜΣΠΚ) όσο και το Βραχυπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων (ΒΣΠΚ)), κόστος Σχέδιου Εθελούσιας Αποχώρησης (‘ΣΕΑ’) μικρής κλίμακας ύψους περίπου €7.5 εκατ. και έξοδα ύψους €2.5 εκατ. που αφορούν την εισαγωγή ενός προγράμματος επιβράβευση ενός των εξυπηρετούμενων δανειοληπτών.

Αυξημένο το κόστος προσωπικού

Το κόστος προσωπικού για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε €192 εκατ. (σε σύγκριση με €181 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αυξημένο κατά 6% σε ετήσια βάση), λόγω του Σχέδιου Εθελούσιας Αποχώρησης (‘ΣΕΑ’) μικρής κλίμακας ύψους περίπου €7.5 εκατ. καθώς και της πρόβλεψης για παροχές προσωπικού βάσει απόδοσης ύψους περίπου €11 εκατ., που αντισταθμίζονται εν μέρη από την εξοικονόμηση ως αποτέλεσμα του ΣΕΑ το οποίο πραγματοποιήθηκε το γ΄ τρίμηνο 2022.

Η πρόβλεψη για παροχές προσωπικού βάσει απόδοσης, αφορά το Βραχυπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων και το Μακροπρόθεσμο Σχεδίο Παροχής Κινήτρων.

Το Βραχυπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων αφορά μεταβλητή αμοιβή σε επιλέξιμα μέλη του προσωπικού βάσει απόδοσης, τόσο συνολικής απόδοσης ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής του Συγκροτήματος όσο και ατομικής απόδοσης.

Κατά τη διάρκεια του 2023 ολοκληρώθηκε στοχευμένο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης (‘ΣΕΑ’) μικρής κλίμακας, όπου περίπου 48 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης εγκρίθηκαν για αποχώρηση από το Συγκρότημα, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου €7.5 εκατ.

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €149 εκατ., σε σύγκριση με €144 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, και οφείλονται κυρίως στις πληθωριστικές πιέσεις καθώς και στα υψηλότερα έξοδα λόγω της εισαγωγής ενός προγράμματος επιβράβευσης των εξυπηρετούμενων δανειοληπτών μέσω του προγράμματος επιβράβευσης «Ανταμοιβή»

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε 31%, σε σύγκριση με 49% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, μειωμένος κατά 18 ε.μ. σε ετήσια βάση. Η ετήσια μείωση οφείλεται στα υψηλότερα συνολικά έσοδα καθώς και στην πειθαρχημένη διαχείριση εξόδων.

Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου

Οι συνολικές προβλέψεις της τράπεζας, ανήλθαν στα €144 εκατ. σε σύγκριση €91 εκατ.

Οι πιστωτικές ζημιές δανείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €63 εκατ., εκ των οποίων €19 εκατ. κατά το δ΄ τρίμηνο 2023, στα περίπου ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση, σε σύγκριση με €47 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (αυξημένα κατά 34% σε ετήσια βάση). Οι πιστωτικές ζημιές δανείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 περιλαμβάνουν αυξημένες πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους €19 εκατ. αντικατοπτρίζοντας την αξιολόγηση συγκεκριμένων πελατών πως δεν είναι πιθανό να εκπληρώσουν πλήρως τις πιστωτικές τους υποχρεώσεις (‘UTPs’).

Ρευστότητα €9,1 δισ.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €19,337 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (σε σύγκριση με €19,267 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και σε €18,998 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022), περίπου στα ίδια επίπεδα το δ’ τρίμηνο. Κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι καταθέσεις πελατών ως επί το πλείστο από ιδιώτες και 58% των καταθέσεων είναι προστατευμένες από το ταμείο εγγύησης καταθέσεων.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,070 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με €10,167 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και με €10,217 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, στα ίδια περίπου επίπεδα σε ετήσια βάση, καθώς οι αποπληρωμές αντιστάθμισαν το νέο δανεισμό.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 359% (σε σύγκριση με 350% στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και με 291% στις 31 Δεκεμβρίου 2022), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε €9.1 δις (σε σύγκριση με €8.6 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και με €7.2 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2022). Η αύξηση στο πλεόνασμα ρευστότητας κατά το δ’ τρίμηνο 2023 παρατηρείται λόγω των υψηλότερων καταθέσεων. Εξαιρώντας το ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ, η ρευστότητα του Συγκροτήματος παραμένει ισχυρή με το ΔΚΡ να ανέρχεται σε 302% και το πλεόνασμα ρευστότητας σε €7.1 δις.

Στα €2 δισ. ο νέος δανεισμός

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το δ’ τρίμηνο 2023 ανήλθε σε €462 εκατ. (σε σύγκριση με τον νέο δανεισμό που ανήλθε σε €445 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2023, σε €494 εκατ. για το β ’τρίμηνο 2023 και σε €624 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2023), αυξημένος κατά 4% σε τριμηνιαία βάση.

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ο νέος δανεισμός ανήλθε σε €2,025 εκατ. παρά το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για δάνεια σε επιχειρήσεις

Κεφάλαια και ΜΕΔ

Αναφορικά με τα κεφάλαια της τράπεζας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (υπολογισμένος για εποπτικούς σκοπούς) ανέρχεται σε 16.5% και 21.5% αντίστοιχα.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ) αυξήθηκαν κατά €7 εκατ., ή 2% κατά το δ’ τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με καθαρή οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €13 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2023, σε €365 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (σε σύγκριση με €358 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και με €411 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022).

Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 3.6% του συνόλου των δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 3.5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και με 4.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 73% στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 77% στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και με 69% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ καλύπτονται πλήρως.

Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά €14.6 δις ή 98% σε κάτω από €0.4 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 59 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε κάτω από 4%.

Π. Νικολάου: Από θέση ισχύος στο 2024

«Το 2023 θεωρείται μια χρονιά ορόσημο για το Συγκρότημα, αντιπροσωπεύοντας την έναρξη μιας νέας εποχής όπου το Συγκρότημα είναι ισχυρό και με ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια. Κατά το έτος 2023 έχουμε επιτύχει ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα»», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου.

«Έχουμε καταγράψει κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €487 εκατ., επωφελούμενοι από την έντονη αύξηση των επιτοκίων και την υψηλή μας ρευστότητα, ενώ παράλληλα διατηρήσαμε τη βάση κόστους υπό έλεγχο παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου ισχυρή. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι διαφοροποιημένο, όπως αποδεικνύεται από τα μη επιτοκιακά μας έσοδα που συμβάλλουν σημαντικά στην κερδοφορία του Συγκροτήματος και καλύπτουν σχεδόν 90% των συνολικών λειτουργικών εξόδων», προσθέτει.

«Συνολικά, έχουμε επιτύχει Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.8%, ξεπερνώντας σημαντικά τους στόχους που θέσαμε για το 2023. Η επίδοση αυτή επιτάχυνε τη δημιουργία κεφαλαίων, με οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους περίπου 480 μ.β. Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 18.7% στις 31 Δεκεμβρίου 2023 πριν την αφαίρεση της σχετικής πρόβλεψης για μέρισμα», τονίζει

«Μέσα σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, ξεκινούμε το 2024 από θέση ισχύος. Θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε πρόοδο στους τομείς κάτω από τον έλεγχο μας και διατηρούμε την πεποίθηση μας για επίτευξη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 17% (υπολογισμένος με Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15%) το 2024 και σε επίπεδα mid-teens σε περιβάλλον ομαλοποιημένων επιτοκίων (2-2.5%). Αναγνωρίζουμε τη σημασία για παροχή απόδοσης στους μετόχους και διατηρούμε την πολιτική μερισμάτων για συντηρητικά σταδιακή αύξηση του ποσοστού (payout ratio) μεταξύ 30-50%. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική που έχουμε θέσει, εστιάζοντας στη στήριξη των πελατών μας, στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, στηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας», υπογραμμίζει.

Πηγη: stockwatch.com.cy