Τράπεζα Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η πώληση θυγατρικής στην Αυστραλία

Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής της Τράπεζας Κύπρου στην Αυστραλία, Bank of Cyprus Australia Ltd, στην Bendigo and Adelaide Bank Limited.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, το τίμημα πώλησης εκτιμάται σε περίπου 105 εκατ. ευρώ και η πώληση έχει συνολική θετική επίδραση ύψους περίπου 280 εκατ. ευρώ στα ρευστά διαθέσιμα του συγκροτήματος. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, τόσο τα δάνεια όσο και οι καταθέσεις της BOCA ανέρχονταν σε 1,1 δισ. ευρώ.

Περαιτέρω, η πώληση έχει θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, η πώληση έχει θετική συνεισφορά της τάξης των 80 εκατ. ευρώ, στο προσωρινό κεφαλαιακό απόθεμα (capital buffer) της Τράπεζας Κύπρου, όπως υπολογίστηκε στην Κεφαλαιακή Άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, το καθαρό κέρδος του συγκροτήματος από την πώληση υπολογίζεται σε περίπου 9 εκατ. ευρώ