Τράπεζα Κύπρου: Όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής για 27/1

Τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 27/01/2012 ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, από 27/1/2012, οι μετοχές της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» (CY0000100111) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 396.953.137 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 1 νέα (ΚO) μετοχή για κάθε 3 παλαιές (ΚO) μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 1,00. Επιπλέον, για τους ανωτέρω δικαιούχους που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν χαριστικές μετοχές, σε αναλογία μίας (1) νέας χαριστικής μετοχής για κάθε μία (1) νέα μετοχή, που θα προκύψει από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, με μέγιστο αριθμό χαριστικών μετοχών 396.953.137 (ΚO) μετοχές.
Δικαίωμα συμμετοχής στις ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έχουν και οι κάτοχοι των Μετατρέψιμων Χρεογράφων και Αξιογράφων της Τράπεζας (Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου, Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου διαπραγματεύσιμων σε Ευρώ, και Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου διαπραγματεύσιμων σε Δολάρια Αμερικής), ως αυτές να είχαν μετατραπεί σε μετοχές κατά την ημερομηνία αρχείου της 31ης Ιανουαρίου 2012, βάσει της ισχύουσας τιμής μετατροπής τους, στην ίδια ως άνω αναλογία. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 23/2/2012 έως και 19/3/2012 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 23/2/2012 έως και 12/3/2012.
Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και της απόφασης 22 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 27/1/2012, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (26/1/2012): ευρώ 0,620 και ?30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: ευρώ 0,572.
Προσαρμοσμένη τιμή : ευρώ 0,572
Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (26/1/2012): ευρώ 0,620
Ανώτατο όριο +30% : ευρώ 0,806
Κατώτατο όριο -30% : ευρώ 0,401
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:
Τιμή εκκίνησης: ευρώ 0,572
Ανώτατο όριο Α΄ + 40,91% : ευρώ 0,806
Κατώτατο όριο Α΄- 30% : ευρώ 0,401
Το Ενημερωτικό Δελτίο, ως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση:
σε ηλεκτρονική μορφή από τις 17 Ιανουαρίου 2012 ως εξής:
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ενημερωτικά Δελτία),
στην ιστοσελίδα του Διευθυντή Έκδοσης Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO),
στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου,
στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, www.athex.gr και
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, www.cysec.gov.cy
σε έντυπη μορφή από τις 25 Ιανουαρίου 2012 ως εξής:
στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος),
στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία, Κύπρος),
στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, Τhe Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO) (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία, Κύπρος) και
στο Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων της Τράπεζας στην Ελλάδα (Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνος 115 27 Αθήνα, Ελλάδα)