Τράπεζα Πειραιώς: Στο €0,1668 ανά μετοχή η τιμή της δημόσιας πρότασης για MIG

Τιμή €0,1668 ευρώ ανά μετοχή όρισε η Τράπεζα Πειραιώς στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την MIG όπως ανακοίνωσε στο χρηματιστήριο.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση η Πειραιώς δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με την διαγραφή των μετοχών της MIG από το Χ.Α.

Η ανακοίνωση

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (στο εξής ο «Προτείνων» ή «Τράπεζα Πειραιώς») ανακοινώνει την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), σύμφωνα με το Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα (στο εξής ο «Νόμος»), προς όλους τους κατόχους (στο εξής οι «Μέτοχοι») κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών (στο εξής οι «Μετοχές») της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG)», (στο εξής η «υπό εξαγορά Εταιρεία» ή η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τους. Την 07.02.2023, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ενημέρωσε την Εταιρεία ότι την 06.02.2023 καταχωρήθηκε στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που τηρείται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», η μεταβίβαση 36.319.908 μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας προς τη θυγατρική της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», ήτοι τον Προτείνοντα, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η τιμή απόκτησης ανήλθε σε €0,1650 ανά μετοχή. Συνεπώς, ο Προτείνων, την 06.02.2023, ήτοι την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, κατόπιν απόκτησης 36.319.908 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου Μετοχών από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.», που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 3,8658% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατείχε 340.308.728 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι περίπου 36,2219% του συνόλου των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να υπερβεί το όριο του 1/3 που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του νόμου 3461/2006 και συνακόλουθα να υποχρεούται σε υποβολή δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν. 3461/2006, όπως ισχύει, και τις αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω) δεν κατείχαν Μετοχές της Εταιρείας.