>Τρόικα: προστασία των καταθετών και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος

>
Οι τράπεζες έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή τους βάση μέσω εργαλείων που βασίζονται στην αγορά. Όπως έγινε σαφές από την εξυγίανση της Proton Bank το περασμένο Σαββατοκύριακο, η πρόσφατη τροποποίηση του τραπεζικού νόμου διασφαλίζει ότι μη βιώσιμες τράπεζες μπορούν να τεθούν υπό εκκαθάριση με παράλληλη προστασία των συμφερόντων των καταθετών και διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και έκδοση της σχετικής υπουργικής, προέβη στην κεφαλαιοποίηση της νέας <<καλής>> τράπεζας Proton, αποτελώντας τον αποκλειστικό μέτοχό της, κατ’ εφαρμογή των νέων διατάξεων του νόμου για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, από την πρώτη ημέρα, την κεφαλαιακή επάρκεια και την εύρυθμη λειτουργία της.