>Τρ. Κύπρου: Έκδοση καλλυμένων αξιογράφων 700 εκατ. ευρώ

>
Την έκδοση καλλυμένων αξιογράφων 700 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε στις 19 Ιουλίου η Τράπεζα Κύπρου.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η έκδοση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων της τράπεζας, ύψους μέχρι 5 δισ. ευρώ έχει διάρκεια τρία χρόνια με δυνατότητα παράτασης ενός έτους, με επιτόκιο 3Μ Euribor +1,25% και έχει βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας Baa1 από την Moody΄s.

Η έκδοση έγινε σύμφωνα με τον περί Καλλυμένων Αξιογράφων Νόμο του 2010 ο οποίος τέθηκε σε εσχύ στις 23/12/2010 και την περί έκδοσης Καλυμμένων Αξιογράφων Οδηγία του 2010 της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Τα καλλυμένα Αξιόγραφα εξασφαλίζονται από στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα και Συμπληρωματικά Περιουσιακά Στοιχεία υπό τη μορφή καταθέσεωνσε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες επενδύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Τα καλλυμένα Αξιόγραφα έχουν γίνει δεκτά προς εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου με ημερομηνία έναρξης την 19 Ιουλίου 2011.