>Τρ. Κύπρου: Αποκοπή έκτακτης εισφοράς άμυνας από μερίσματα – τόκους

>
Ερωτηματολόγια του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων για εξακρίβωση της πληρότητας του όρου «Μη κάτοικος Κύπρου» για το έτος 2011 έχει ταχυδρομηθεί στους μετόχους και στους κατόχους Χρεογράφων/ Αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου, κατοίκους εξωτερικού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ερωτηματολόγια αφορούν στην:

• Αποκοπή έκτακτης εισφοράς άμυνας από μερίσματα
• Αποκοπή έκτακτης εισφοράς άμυνας από τόκους.

Μη Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται, σύμφωνα με το Νόμο, τα άτομα που παραμένουν στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες σε ένα φορολογικό έτος.

Το ερωτηματολόγιο για το μέρισμα πρέπει να ληφθεί από την Τράπεζα Κύπρου το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2011 και το ερωτηματολόγιο για τους τόκους πρέπει να ληφθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011. Εάν τα ερωτηματολόγια δεν παραληφθούν έγκαιρα, η Τράπεζα Κύπρου είναι υποχρεωμένη από το Νόμο να αποκόψει έκτακτη εισφορά για την άμυνα από το πληρωτέο μέρισμα/τόκο και να εμβάσει το ποσό στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που οι αξίες κατέχονται σε κοινή μερίδα ή μερίδα Συγκυρίων, τότε ο κάθε επενδυτής θα πρέπει να υπογράψει ξεχωριστό ερωτηματολόγιο.

Εάν μέρος των αξιών είναι καταχωρημένες στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο (ΚΑΜ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και μέρος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό Ερωτηματολόγιο για την κάθε Μερίδα Επενδυτή.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Υπενθυμίζονται οι επενδυτές ότι η Τράπεζα λειτουργεί Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων («το Σχέδιο»). Το ποσοστό της παραχωρούμενης έκπτωσης στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματα βάσει του Σχεδίου ανέρχεται σε 10%. Με βάση την παραχωρούμενη έκπτωση (10%), η τιμή στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματα θα είναι το 90% του μεσοσταθμικού όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής όπως αυτή θα διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) τις πρώτες πέντε εργάσιμες μέρες που η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα.

Οι επενδυτές μπορούν να προμηθεύονται με τους Όρους και Κανονισμούς Λειτουργίας του Σχεδίου καθώς και με Αίτηση Εγγραφής ή Τερματισμού της Συμμετοχής στο Σχέδιο («η Αίτηση») από:

• την ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com
επιλέξτε Σχ. Επενδυτών / Μετοχική Δομή & Μετοχή / Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων
• την Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων Συγκροτήματος στη Λευκωσία, τηλ. (+357) 22 121755
• το Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων στην Αθήνα,
τηλ. (+30) 210 77 65 222

Ενόσω κάποιος είναι εγγεγραμμένος ή θα εγγραφεί για πρώτη φορά στο Σχέδιο, τότε η συμμετοχή του θα παραμένει σε ισχύ και για όλα τα μελλοντικά μερίσματα, τα οποία θα επανεπενδύονται αυτόματα σε νέες μετοχές, εκτός εάν ζητήσει με γραπτή ειδοποίηση ή με συμπλήρωση της Αίτησης, τον τερματισμό της συμμετοχής του στο Σχέδιο ή εάν το Σχέδιο διακοπεί ή ανασταλεί από την τράπεζα.

Υπενθυμίζονται οι επενδυτές ότι εάν η Αίτησή τους παραληφθεί από την τράπεζα τουλάχιστο την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αποκοπής (δηλ. μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2011) τότε η εγγραφή ή ο τερματισμός της συμμετοχής τους στο Σχέδιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται για το μέρισμα που προτείνεται να καταβληθεί την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011 και για τα μελλοντικά μερίσματα, εκτός εάν αυτή ανακληθεί. Σε αντίθετη περίπτωση όλες οι Αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θα ισχύουν μόνο για τα μελλοντικά μερίσματα.

Εάν μέρος των μετοχών του επενδυτή είναι καταχωρημένες στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ και μέρος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή Αίτηση για κάθε μερίδα επενδυτή.