>Τρ.Κύπρου: Από 24/11 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

>

Από τις 24/11 θα θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 113.198.589 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τρ. Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των δύο χρηματιστηρίων. Από την ίδια ημερομηνία, οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε δικαιούχους που επέλεξαν να εγγράψουν τις μετοχές τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των εν λόγω δικαιούχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Υπενθυμίζεται πως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2010, εγκρίθηκε η ειδική διανομή προμερίσματος προς €0,50 κατά μετοχή υπό μορφή μετοχών με Τιμή Έκδοσης €3,25.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την καταβολή προμερίσματος υπό μορφή μετοχών παραχωρήθηκαν στους δικαιούχους την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 και κατόπι του πιο πάνω εκδόθηκαν 113.198.589 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 κατά μετοχή.

Συνολικά προέκυψαν 113.198.589 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά €113.198.589 και ο λογαριασμός αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο αυξήθηκε κατά €254.696.825,25. Λαμβάνοντας υπόψη τις 4.889.749 μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης μερίσματος που καταβλήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2010, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €894.948.198,00 αποτελούμενο από 894.948.198 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκριναν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των πιο πάνω νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας.