Τρ. Κύπρου: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ από την έκτακτη Γ.Σ.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, Στη Συνέλευση παρέστησαν 3.199 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 347.971.499 μετοχές, δηλαδή 38,70% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Αναλυτικά, κατά τη συνέλευση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν:

Α. Αύξηση Εγκεκριμένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας

Η αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου της Εταιρίας από €1.500.000.000, διαιρεμένο σε 1.500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία σε €3.000.000.000 διαιρεμένο σε 3.000.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία με τη δημιουργία 1.500.000.000 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρίας.

Β.  Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης

1. (α) Η έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης (τα «Δικαιώματα Προτίμησης») από την Εταιρία, για άντληση ποσού μέχρι €396,3 εκατ. με κυριότερους όρους αυτούς που περιέχονται στο έγγραφο με τίτλο “Κυριότεροι Όροι Δικαιωμάτων Προτίμησης” ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2011, το οποίο έχει αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρίας μαζί με την πρόσκληση σύγκλησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (οι «Κυριότεροι Όροι Δικαιωμάτων Προτίμησης»), και

(β) η προσφορά των Δικαιωμάτων Προτίμησης και στους κατόχους αξιών της Εταιρίας που σύμφωνα με τους όρους τους μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές (δηλαδή των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου) και κατ’ επέκταση η προσφορά των συνήθων μετοχών (περιλαμβανομένων και των Χαριστικών Μετοχών) που θα εκδοθούν με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης σύμφωνα με τους Κυριότερους Όρους Δικαιωμάτων Προτίμησης.

2. H πραγματοποίηση της πληρωμής των Χαριστικών Μετοχών οι οποίες θα εκδοθούν ως περιγράφεται στους Κυριότερους Όρους Δικαιωμάτων Προτίμησης με διάθεση ποσού, το οποίο θα ισούται με τη συνολική ονομαστική αξία των Χαριστικών Μετοχών που θα εκδοθούν, από τον λογαριασμό υπεραξίας μετοχών (share premium account) της Εταιρίας, και όπως, για σκοπούς και μόνο της υλοποίησης του παρόντος ψηφίσματος και του ψηφίσματος Β1 ανωτέρω, ο κανονισμός 142 του Καταστατικού της Εταιρίας θεωρηθεί ότι έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την έκδοση των Χαριστικών Μετοχών ως προαναφέρεται.

Γ. Έκδοση Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων

1. (α) Η έκδοση υποχρεωτικά μετατρέψιμων ομολόγων (τα «Υποχρεωτικά Μετατρέψιμα Ομόλογα») από την Εταιρία, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι €600 εκατ. με κυριότερους όρους αυτούς που περιέχονται στο έγγραφο με τίτλο “Κυριότεροι Όροι Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων” ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2011, το οποίο έχει αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρίας μαζί με την πρόσκληση σύγκλησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (οι «Κυριότεροι Όροι Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων»), και

(β) η προσφορά των Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων αποκλειστικά στους κατόχους Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Εταιρίας και κατ’ επέκταση η προσφορά των συνήθων μετοχών (περιλαμβανομένων και των Χαριστικών Μετοχών) που θα εκδοθούν προς αποπληρωμή των Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων σύμφωνα με τους όρους Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων.

2. H πραγματοποίηση της πληρωμής των Xαριστικών Mετοχών οι οποίες θα εκδοθούν ως περιγράφεται στους Κυριότερους Όρους Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων με διάθεση ποσού, το οποίο θα ισούται με τη συνολική ονομαστική αξία των Χαριστικών Μετοχών που θα εκδοθούν, από το λογαριασμό υπεραξίας μετοχών (share premium account) της Εταιρίας, και όπως, για σκοπούς και μόνο της υλοποίησης του παρόντος ψηφίσματος και του ψηφίσματος Γ1 ανωτέρω, ο κανονισμός 142 του Καταστατικού της Εταιρίας θεωρηθεί ότι έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την έκδοση των Χαριστικών Μετοχών ως προαναφέρεται.