>Τρ. Κύπρου: Εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ λόγω καταβολής προμερίσματος

>

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2010 εγκρίθηκε η ειδική διανομή προμερίσματος προς €0,50 κατά μετοχή υπό μορφή μετοχών με Τιμή Έκδοσης €3,25.
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του προμερίσματος (ημερομηνία αρχείου) ορίσθηκε η Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010, δηλαδή οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 25 Οκτωβρίου 2010 θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Επίσης δικαιούχοι του προμερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου όπως και οι κάτοχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης που έχει εκδώσει η Τράπεζα. Επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε μεταφορές αξιών πραγματοποιηθούν από Κύπρο σε Ελλάδα και αντίστροφα από 26 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 29 Οκτωβρίου 2010 θα ληφθούν υπόψη και η καταβολή θα γίνει ανάλογα με το μητρώο στο οποίο θα είναι καταχωρημένες οι αξίες κατά την ημερομηνία αρχείου, δηλαδή τις 29 Οκτωβρίου 2010.

Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την καταβολή του προμερίσματος υπό μορφή μετοχών («Νέες Μετοχές») θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους μετόχους την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010.
Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών που δύναται να προκύψει από τη διανομή προμερίσματος υπό μορφή μετοχών ανέρχεται σε 119.513.266.
Η Τράπεζα προτίθεται να αιτηθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών όπως η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα προκύψουν από τη διανομή προμερίσματος υπό μορφή μετοχών στα δύο χρηματιστήρια αρχίσει την Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010.
Από την Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010, οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο προμέρισμα για το έτος 2010 σε μετρητά και υπό μορφή μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των δύο χρηματιστηρίων.