>Τρ. Κύπρου: Στις 31/5 η αποκοπή του τελικού μερίσματος €0,03

>
Στις 31 Μαΐου ορίστηκε η ημερομηνία αποκοπής του τελικού μερίσματος 0,03 ευρώ της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο εγκρίθηκε στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων στις 24 Μαΐου 2011, ενώ θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους στις 17 Ιουνίου 2011.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ημερομηνία αρχείου) ορίστηκε η 2 Ιουνίου 2011, δηλαδή, οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 30 Μαΐου 2011 θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος.

Επίσης δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.

Επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε μεταφορές αξιών πραγματοποιηθούν από Κύπρο σε Ελλάδα και αντίστροφα από 31 Μαΐου 2011 μέχρι 2 Ιουνίου 2011 θα ληφθούν υπόψη και η καταβολή θα γίνει ανάλογα με το μητρώο στο οποίο θα είναι καταχωρημένες οι αξίες κατά την ημερομηνία αρχείου, δηλαδή τις 2 Ιουνίου 2011.

Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η 31 Μαΐου 2011, πριν από τη λήξη στις 17 Ιουνίου 2011 των ακόλουθων Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων:

α) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου
β) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του δείκτη FTSE20 όπου συμμετέχει η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου.