>Τρ. Πειραιώς: Αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

>

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση της οικονομίας και η βαθμιαία ομαλοποίηση του τραπεζικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα κατά το τελευταίο διάστημα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να προχωρήσουμε σε πρόταση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €800 εκατ για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας και τη θωράκιση του ισολογισμού της.

Στην πρόταση αυτή, για την οποία έχουν ληφθεί εγγυήσεις πλήρους κάλυψης της έκδοσης από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων, έχουν ανταποκριθεί πολύ θετικά όλοι οι βασικοί μέτοχοι της Τράπεζας.

Η ενίσχυση της Τράπεζας και η συνετή διαχείριση που εφαρμόζεται σε θέματα ρευστότητας, ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και λειτουργικού κόστους θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της οικονομικής συγκυρίας και θα δημιουργήσουν προοπτικές αξιοποίησης των ευκαιριών ανάπτυξης, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ & CEO

Κατά το 9μηνο 2010 η κερδοφορία προ προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ενισχύθηκε κατά 5% ετησίως φτάνοντας τα €490 εκατ. Τη σημαντικότερη συμβολή είχαν τα καθαρά έντοκα έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση στα €897 εκατ, με τριμηνιαία επίδοση €305 εκατ που συνιστά την καλύτερη στην ιστορία της Τράπεζας. Το λειτουργικό κόστος διατηρήθηκε στο επίπεδο του 9μήνου 2009, ενώ στόχος για το 2010 είναι το ετήσιο κόστος να είναι χαμηλότερο του 2009. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 26% ετησίως ανερχόμενες σε €418 εκατ, κυρίως λόγω των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, με την κάλυψη των καθυστερήσεων από προβλέψεις και ενσώματα καλύμματα να ανέρχεται σε 112%. Οι καταθέσεις του Ομίλου, μετά από 4 τρίμηνα υποχώρησης, παρουσίασαν το τελευταίο τρίμηνο αύξηση €356 εκατ.
Σταύρος Λεκκάκος, %ιευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής CEO

Αποτελέσματα 9μήνου 2010
* Κέρδη προ προβλέψεων χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση στα €490 εκατ (€469 εκατ το 9μ’09).

* Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων στα €461 εκατ, -24% σε ετήσια βάση (€603 εκατ το 9μ’09). Η υποχώρηση οφείλεται κυρίως στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (ζημιές €29 εκατ το 9μ’10 έναντι κερδών €135 εκατ το 9μ’09).

* Καθαρά έντοκα έσοδα €897 εκατ με άνοδο 10% σε ετήσια βάση (€812 εκατ το 9μ’09). Η σταθεροποίηση του κόστους των καταθέσεων σε υψηλό επίπεδο αντισταθμίστηκε από τη συστηματική ανατιμολόγηση όλων των δανειακών προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η καλύτερη ιστορικά τριμηνιαία επίδοση σε καθαρά έντοκα έσοδα για τον Όμιλο (€305 εκατ).

* ΝΙΜ 9μήνου’10 (Καθαρά έντοκα έσοδα προς έντοκα στοιχεία ενεργητικού) βελτιωμένο στο 2,7% από 2,6% το 9μ’09.

* Σταθερό λειτουργικό κόστος σε ετήσια βάση (€636 εκατ). Για το σύνολο του έτους το λειτουργικό κόστος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο του 2009.

* Προβλέψεις €418 εκατ (+26% από €331 εκατ το 9μ’09), αντιστοιχώντας σε 143 μ.β. ως προς το μέσο όρο δανείων (114 μ.β. το αντίστοιχο 9μ’09), ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα το 3ο 3μ’10 (ΑΕΠ 3ου 3μ’10, -4,5% έναντι -4,0% το 2ο 3μ’10).

* Καθαρά κέρδη €41 εκατ από €219 εκατ το 9μ’09. Κερδοφορία επιβαρυμένη από έκτακτο φόρο €28 εκατ για τα κέρδη του 2009. Καθαρά κέρδη 9μ’10 μετά από φόρους αναλογούντα στους μετόχους €14 εκατ.

Μεγέθη 30 Σεπτεμβρίου 2010
* Σύνολο ενεργητικού €57,6 δισ, αυξημένο κατά 10% σε ετήσια βάση.

* Δάνεια μετά από προβλέψεις €38,0 δισ, αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση.

* Καταθέσεις €30,0 δισ (-4% σε ετήσια βάση). Τριμηνιαία άνοδος €356 εκατ (+1%), τόσο από την Ελλάδα όσο και από τις διεθνείς δραστηριότητες, μετά από 4 τρίμηνα υποχώρησης των εγχώριων καταθέσεων.

* Δείκτης δανείων προς καταθέσεις, εξαιρουμένων δανείων που αυτοχρηματοδοτούνται, στο 108%. Βελτίωση 3 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Ιουν.’10.

* Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στο 6,8%. Δείκτης κάλυψης από προβλέψεις στο 49%, ελαφρά βελτιωμένος σε ετήσια βάση. Μαζί με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, η κάλυψη ανέρχεται στο 112%.

* Ίδια κεφάλαια στα €3,4 δισ. Εποπτικά ίδια κεφάλαια στα €3,6 δισ, με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 9,7%, Tier I στο 8,8% , Equity Tier I στο 7,5%.

* Η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €800 εκατ υπέρ των παλαιών μετόχων στις αρχές του 2011, με στόχο την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και την περαιτέρω θωράκισή της, εν μέσω των δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών στην ελληνική αγορά. 7ς αποτέλεσμα της ΑΜΚ, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας pro-forma για τις 30.09.10 ανέρχονται σε 9,5% Equity Tier I, 10,8% Tier I και 11,7% συνολικό δείκτη.

Οι καταθέσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2010 διαμορφώθηκαν σε €30,0 δισ, -4% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης «δανείων προς καταθέσεις» χωρίς δάνεια που «αυτοχρηματοδοτούνται» διαμορφώθηκε στο 108% από 103% ένα χρόνο πριν.