Τρ. Πειραιώς: Κάτω του 5% το ποσοστό της PPF Group

Δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς, τα οποία κατείχε έμμεσα διά της μετόχου «Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag.» που ενεργεί ως θεματοφύλακας της «PPF Group N.V.», διέθεσε την 30η Ιουλίου 2012 η «PPF Group N.V.», της οποίας κύριος μέτοχος πλειοψηφίας είναι ο κ. Petr Kellner, σημειώνοντας μεταβολή που κατήλθε του ελάχιστου ορίου 5%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την γνωστοποιούμενη συναλλαγή έχουν ως εξής: Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ήταν 65.412.930 και το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ήταν 5,72%.

Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την γνωστοποιούμενη συναλλαγή έχουν ως εξής: ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι κατώτερα του ελάχιστου ορίου του 5%.