>Τρ. Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 2 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο

>
Στα 10 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προ φόρων κέρδη του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για το α΄ τρίμηνο του 2011, με τα κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται την ίδια στιγμή στα 2 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ομίλου, οι φόροι εισοδήματος είναι αυξημένοι στην Ελλάδα εξαιτίας του επανυπολογισμού των αναβαλλόμενων φόρων με βάση τους νέους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές (20%) που θεσπίστηκαν στο 1ο 3μηνο ‘11.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων κατέγραψαν αύξηση 28% και ανήλθαν στα 181 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 142 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2010.

Επίσης, στο α΄ τρίμηνο ο όμιλος εμφανίζει:

* Καθαρά έντοκα έσοδα €309 εκατ. με ετήσια άνοδο 5% και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το 4ο 3μηνο ’10 που ήταν το καλύτερο ιστορικά (€310 εκατ).
* ΝΙΜ (καθαρά έντοκα έσοδα προς έντοκα στοιχεία ενεργητικού) στο 2,7%.
* Καθαρά έσοδα προμηθειών €49 εκατ με ετήσια άνοδο 2%. Προμήθειες εμπορικής τραπεζικής €43 εκατ με ετήσια άνοδο 12%.
* Άνοδο συνολικών καθαρών εσόδων λειτουργίας κατά 11% στα €383 εκατ, ενώ, ακόμη και χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, τα καθαρά λειτουργικά έσοδα είναι ενισχυμένα κατά 2% στα €370 εκατ.
* Μειωμένο λειτουργικό κόστος σε ετήσια βάση κατά 3% στα €198 εκατ (€205 εκατ το 1ο 3μηνο ’10). Μείωση κόστους λειτουργίας κατά 4% στην Ελλάδα και κατά 1% στις διεθνείς δραστηριότητες.
* Μείωση δαπανών προσωπικού Ομίλου κατά 3% σε ετήσια βάση στα €101 εκατ, -5% στην Ελλάδα στα €72 εκατ.
* Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων €181 εκατ αυξημένα κατά 28% (€142 εκατ το 1ο 3μηνο ’10).
* Προβλέψεις €171 εκατ (+28% από €134 εκατ το 1ο 3μηνο ’10) που αντιστοιχούν σε 176 μ.β. ως προς το μέσο όρο δανείων (138 μ.β. το 1ο 3μηνο ’10), ως αποτέλεσμα του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος
κυρίως στην Ελλάδα (ΑΕΠ 1ο 3μήνου 2011 στο -4,8% σε ετήσια βάση).
* Σύνολο ενεργητικού €56,6 δισ, μειωμένο κατά 2% από την αρχή του έτους.
* Δάνεια μετά από προβλέψεις €37,0 δισ, μειωμένα κατά 2% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση.
* Καταθέσεις €28,7 δισ (-5% σε ετήσια βάση, -4% από την αρχή του έτους). Υποχώρηση των εγχώριων καταθέσεων με ρυθμό αντίστοιχο της ελληνικής αγοράς το 1ο 3μηνο ’11. Στο εξωτερικό ετήσια άνοδος 4% (χωρίς τις καταθέσεις της Αιγύπτου, ετήσια άνοδος 12%).
* Δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 129% από 125% το Μάρτιο ’10, με άνοδο στην Ελλάδα στο 126% από 118% λόγω της υποχώρησης των καταθέσεων και σημαντική βελτίωση στις διεθνείς δραστηριότητες στο 142% από 160% το Μάρτιο ‘10.
* Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών βάσει ΔΠΧΑ 7 στο 8,6% ή 8,4% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μείωση του υπολοίπου των δανείων του 1ου 3μήνου 2011. Δείκτης κάλυψης από προβλέψεις 47%. Μαζί με τις ενσώματες εξασφαλίσεις, η κάλυψη ανέρχεται στο 110%.
* Μετά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Τράπεζας Πειραιώς κατά €807 εκατ τον Ιανουάριο του 2011, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν το Μάρτιο 2011 στα €4,1 δισ. Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €4,3 δισ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 11,6% με άνοδο 27 μ.β. από το Δεκ.’10 pro-forma, ενώ ο δείκτης Tier I στο 10,7% και ο Equity Tier I στο 9,4%.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη, ο πρόεδρος του ομίλου Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου μας. Στις δύσκολες συνθήκες της ελληνικής αγοράς ο δρόμος που ακολουθούμε είναι η συγκράτηση των δαπανών και η προσπάθεια βελτίωσης των εσόδων, παράλληλα με τη συνετή διαχείριση των κινδύνων και της ρευστότητας.

Το γεγονός, άλλωστε, ότι τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 1ου 3μήνου αυξήθηκαν κατά 28% επιβεβαιώνει την ορθότητα των προτεραιοτήτων και τη δυνατότητα παραγωγής θετικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας. Η προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχισθεί και στο μέλλον, εστιάζοντας συγχρόνως στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και των παραγωγικών κλάδων της».

Από την πλευρά του ο CEO της Τράπεζας, Σταύρος Λεκκάκος δήλωσε: «Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα του 1ου 3μήνου 2011 σημείωσαν άνοδο 11%, ανερχόμενα σε €383 εκατ από €345 εκατ το 1ο 3μηνο 2010. Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, δηλαδή τόκοι και προμήθειες, αυξήθηκαν κατά 5% και 2% αντίστοιχα, καλύπτοντας το 93% των καθαρών εσόδων λειτουργίας. Η μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 3% το 1ο 3μηνο 2011 είναι στην κατεύθυνση του στόχου περικοπής των δαπανών κατά 5% για το σύνολο του 2011. Η άνοδος των εσόδων
και η συγκράτηση των δαπανών βελτίωσε σημαντικά το δείκτη κόστους προς έσοδα, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 52% έναντι 59% το 1ο 3μηνο 2010. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 28% στα €171 εκατ έναντι €134 εκατ το 1ο 3μηνο 2010 και η κάλυψη των καθυστερήσεων από προβλέψεις και εξασφαλίσεις ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2011 σε 110%.

Συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν τα προ φόρων κέρδη του 1ου 3μήνου 2011 να διαμορφωθούν σε €10 εκατ, ενώ τα καθαρά κέρδη σε €2 εκατ. Η κεφαλαιακή επάρκεια, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τον Ιανουάριο 2011, διαμορφώθηκε στο 11,6% με δείκτη Tier I στο 10,7%».