Τρ.Πειραιώς: Προς ΑΜΚ μέχρι 400 εκατ. ευρώ

Στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 23 Δεκεμβρίου με θέμα την «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ, με έκδοση προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με εισφορά σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008  προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 & 27 του καταστατικού της Τράπεζας (περί μετοχικού κεφαλαίου και ιστορικής εξέλιξης αυτού).»
Η έκτακτη γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 πμ στην Αθήνα, στην αίθουσα “Golden Room” του Ξενοδοχείου “Μεγάλη Βρετανία” (Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 1, Αθήνα).
Αναλυτικά, η πρόσκληση αναφέρει:
“Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας (στο εξής «οι Μέτοχοι») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ στην Αθήνα, στην αίθουσα “Golden Room” του Ξενοδοχείου “Μεγάλη Βρετανία” (Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 1, Αθήνα).
Το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:
«Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ, με έκδοση προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με εισφορά σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 & 27 του καταστατικού της Τράπεζας (περί μετοχικού κεφαλαίου και ιστορικής εξέλιξης αυτού).»
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ στην Αθήνα, στην αίθουσα “Golden Room” του Ξενοδοχείου “Μεγάλη Βρετανία” (Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 1, Αθήνα).
Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 18.12.2011 (ήτοι κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 16.12.2011) στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Αντιστοίχως, στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 24.12.2011 (ήτοι κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 23.12.2011) στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας, επίσης χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr, στο Τμήμα Μετοχολογίου, Κοραή 3 Αθήνα 105 64 (1ος όροφος), το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης.
Σε σχέση με την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν και τα εξής δικαιώματα:
(Α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν την 17η Δεκεμβρίου 2011, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
(Β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν την 21η Δεκεμβρίου 2011, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.piraeusbank.gr), το αργότερο την 21η Δεκεμβρίου 2011, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.
(Γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πριν την 21η Δεκεμβρίου 2011, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
(Δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πριν την 21η Δεκεμβρίου 2011, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας.
Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/20 είναι διαθέσιμες στα καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr“.