>ΤτΕ: Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2010

>

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας ανήλθαν, όπως προκύπτει από την ανάλυση
των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2010, σε 1.044,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά λειτουρ-
γικά έξοδα, στα οποία περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις, σε 854,1 εκατ.
ευρώ. Πραγματοποιήθηκαν επομένως κέρδη 190,4 εκατ. ευρώ, έναντι 228,2 εκατ. ευρώ το
2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού και μετά από σχετική απόφαση του Γενικού
Συμβουλίου, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση τα κέρδη της χρήσεως 2010 να διατε-
θούν όπως αναλυτικά αναφέρεται στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις
του νέου φορολογικού νόμου 3943/2011: για καταβολή πρώτου μερίσματος 13,3 εκατ. ευρώ,
ποσό που αντιστοιχεί στο 12% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, και για καταβολή
πρόσθετου μερίσματος 25,9 εκατ. ευρώ.

Επομένως, προτείνεται να διατεθούν συνολικά για την καταβολή μερίσματος 39,2 εκατ. ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος που αντιστοιχεί στα διανεμόμενα μερίσματα ανέρχεται σε 12,4 εκατ. ευρώ. Από το υπόλοιπο των κερδών, μετά τηναφαίρεση ποσού 12 εκατ. ευρώ για την αύξηση του έκτακτου αποθεματικού, ποσό 126,8 εκατ. ευρώ περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα της Τράπεζας στη χρήση 2010 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Έσοδα

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής
πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, καθώς και τις προμή-
θειες και λοιπές ωφέλειες από εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού, διαμορφώθηκαν σε
1.044,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.139,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2009, παρουσιάζοντας μείωση
κατά 8,3%.

Ειδικότερα:

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και χρηματοοικονομικές πράξεις διαμορφώθηκαν σε
831,0 εκατ. ευρώ, έναντι 833,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας ελαφρά
υποχώρηση κατά 0,3%, καθώς το βασικό επτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ) διαμορφώθηκε στο 1% το 2010, έναντι 1,279% κατά μέσο όρο το 2009.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 19% και διαμορφώθη-
καν σε 141,5 εκατ. ευρώ, έναντι 174,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αφορούν
κυρίως αμοιβές και προμήθειες που εισπράττει η Τράπεζα από το Ελληνικό Δημόσιο για
τις εργασίες που διενεργεί για λογαριασμό του, καθώς επίσης και προμήθειες από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών
Φορέων και τις λοιπές εργασίες που εκτελεί.

Η πτώση οφείλεται στις μειωμένες αμοιβέςπου εισέπραξε η Τράπεζα από τη διαχείριση
τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω του μειωμένου όγκου νέων εκδόσεων το 2010.
Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές μειώθηκαν κατά 54,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθη-
καν σε 12,3 εκατ. ευρώ, έναντι 67 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αφορούν εισπρα-
χθέντα μερίσματα διαφόρων συμμετοχών της Τράπεζας και έσοδα από την ΕΚΤ.

Η υποχώρηση αυτή οφείλεται στη μείωση των διανεμόμενων κερδών από την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ από τα κέρδη της χρήσεως 2010 ύψους 1.334 εκατ. ευρώ χρησιμοποίησε ποσό 1.163 εκατ. ευρώ για
την ενίσχυση της πρόβλεψης έναντι κινδύνων των χαρτοφυλακίων της. Από το υπόλοιπο ποσό που διανεμήθηκε στις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, ύψους 171 εκατ. ευρώ, η Τράπεζα της Ελλάδος εισέπραξε 4,8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το μερίδιο συμμετοχής της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (2,81539%), έναντι 63,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ωθηση στην Ανάπτυξη θα ζητήσει ο Γ.Προβόπουλος
Έκθεση Διοικητή