>ΤτΕ: Αύξηση μέσων επιτοκίων των νέων καταθέσεων και δανείων τον Ιούνιο

>

Αύξηση παρουσίασαν γενικά, τον Ιούνιο του 2011, τα μέσα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων με εξαίρεση το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, που παρουσίασε μικρή πτώση και το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μέχρι 250.000 ευρώ, που παρέμεινε αμετάβλητο (βλ. Πίνακα 1).

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Ιούνιο του 2011, στο 0,47%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,42%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος αυξήθηκε περαιτέρω κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,10%.

Όσον αφορά τα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε άνοδο, τον Ιούνιο του 2011, κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,94%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε σημαντικά κατά 25 μονάδες βάσης στο 7,59% και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 10,10%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρέμεινε αμετάβλητο στο 7,31% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 27 μονάδες στο 6,37% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και κατά 8 μονάδες βάσης στο 5,56% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε μικρή πτώση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,23%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για δάνεια με επιτόκιο σταθερό πάνω από 1 και έως 5 έτη αυξήθηκε περαιτέρω κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,12%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αύξηση παρουσίασαν τον Ιούνιο του 2011 και τα μέσα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων, με εξαίρεση το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο (βλ. Πίνακα 2).


Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων με διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Ιούνιο του 2011, στο 3,73%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,87%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 3,85%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 5,07% και των επαγγελματικών δανείων κατά 17 μονάδες βάσης στο 6,11%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Απρίλιος 2011
Μάιος 2011
Ιούνιος 2011
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Μίας ημέρας από νοικοκυριά
0,46
0,46
0,47
Μίας ημέρας από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
0,38
0,35
0,42
Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά
3,88
3,95
4,10
ΔΑΝΕΙΑ
Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια
14,74
14,89
14,94
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια
7,26
7,34
7,59
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια
9,91
9,98
10,10
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος:
-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ
-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ
-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ
7,01
6,01
5,55
7,31
6,10
5,48
7,31
6,37
5,56
Στεγαστικά με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος
4,25
4,26
4,23
Στεγαστικά με επιτόκιο σταθερό άνω του ενός και έως 5 έτη
3,80
4,05
4,12

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ


Απρίλιος 2011
Μάιος 2011
Ιούνιος 2011
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη
3,64
3,72
3,73
Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη
3,75
3,74
3,87
ΔΑΝΕΙΑ
Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών
3,77
3,83
3,85
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών
4,79
4,89
5,07
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών
5,71
5,94
6,11