>Τ.Τ.: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η γ.σ.

>ttΤη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και την καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο της σταθερής απόδοσης 10% επί του εισφερομένου κεφαλαίου των προνομιούχων μετοχών ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του Τ.Τ. που έλαβε χώρα σήμερα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η συνέλευση αποφάσισε ως ακολούθως:

1ο θέμα

Ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη χρήση του έτους 2010.

2ο θέμα

i) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική Βάση για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, μετά της σχετικής Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας, οι οποίες περιλαμβάνονται στην “Ετήσια Οικονομική Έκθεση, χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007”, αποφάσισε ii) τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους κατόχους κοινών μετοχών της Τράπεζας και iii) την καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο της σταθερής απόδοσης 10% επί του εισφερομένου κεφαλαίου των προνομιούχων μετοχών του Ν. 3723/2008.

3ο θέμα

Αποφάσισε την απαλλαγή των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας, Τακτικών και Αναπληρωματικών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσεως, από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010.

4ο θέμα

Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 24, του Κ.Ν. 2190/1920 “περί ανωνύμων εταιρειών”, τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που καταβλήθηκαν κατά τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010 και προενέκρινε τις αντίστοιχες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση του έτους 2011 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το 2012.

5ο θέμα

Αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Τράπεζας για την τρέχουσα εταιρική χρήση του έτους 2011 στους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές κ. Ψάλτη Μάριο του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) και κα Μαρίνου Δέσποινα του Πέτρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681) της εταιρείας “ΠράιςγουωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία” (PWC) και καθόρισε την αμοιβή τους.

6ο θέμα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 “περί ανωνύμων εταιρειών” και το Καταστατικό της Τράπεζας, η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια στα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας, προκειμένου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση συνδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε, του Κ.Ν. 2190/1920 και εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Τράπεζα.

Τέλος και σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 7, του Κ.Ν. 2190/1920 “περί ανωνύμων εταιρειών”, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η από 22ας Ιουνίου 2011 εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας των κ.κ. Ανδρέα Ταπραντζή και Χαράλαμπου Σιγανού ως νέων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., σε αντικατάσταση δύο (2) παραιτηθέντων μελών και μέχρι τη λήξη της θητείας αυτών, ήτοι μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2014.

Στη Γενική Συνέλευση νομίμως παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 149.391.783 κοινές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 284.465.964 κοινών μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 52,517% επί του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.