>Τ Bank: Δεν συζητήθηκε στη γ.σ. η συγχώνευση με ΤΤ

>Να μην συζητηθεί στη γενική συνέλευση της T Bank και να μην ληφθεί απόφαση σχετικά με τη συγχώνευση με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εισηγήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, αφού ενημερώθηκε ότι η γενική συνέλευση του ΤΤ, που είχε λάβει χώρα αμέσως προηγουμένως στις 15.00 της ιδίας ημέρας, μη έχοντας την απαιτούμενη απαρτία, δεν συζήτησε και δεν έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων αυτών.

Στη γενική συνέλευση της 22.11.2011 της Τ Bank παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 23 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 82.572.830 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, εκ συνόλου 144.688.060 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 57,07% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σχετικών με τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της τράπεζας από το ΤΤ.

Συνεπώς, δεν συζητήθηκαν και δεν ελήφθησαν αποφάσεις από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της T BANK επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, για τη συγχώνευση της Τράπεζας με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», δι’ απορροφήσεως της πρώτης από την δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν. 2515/1997, των άρθρων 69-77α, του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 – 5, του ν. 2166/93.

2. Παροχή εξουσιοδότησης προς Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγχώνευσης και τη ρύθμιση κάθε σχετικού διαδικαστικού θέματος για την ολοκλήρωσή της και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Τ ΒΑΝΚ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης Διοικητικού Συμβουλίου και υποκατάστατων οργάνων αυτού για την περίοδο από 01.01.2011 μέχρι και την ημερομηνία πραγματοποίησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.