‘Εκλεισε το deal Πειραιώς-Geniki Bank

(UPD) Συμφωνία με τη Société Générale υπέγραψε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς για την απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99,08%) της τελευταίας στη Γενική Τράπεζα. Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δηλώνει πεπεισμένη ότι η εξαγορά της Γενικής προσφέρει συνέργιες στο διευρυμένο Όμιλο και διευκολύνει την επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση.

Όπως δήλωσε ο κ. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς: «Μετά την εξαγορά επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ATEbank, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η προσθήκη της Γενικής Τράπεζας θα βελτιώσει περαιτέρω τα κεφάλαια και τις πηγές χρηματοδότησής μας και ενισχύει τη θέση μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση».

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο που έχει ορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και στοχεύει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής έχουν εγκριθεί από το ΤΧΣ. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2012 και υπόκειται στις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις.

Τα κύρια σημεία της συναλλαγής είναι τα ακόλουθα:

-Συνολική επένδυση της Société Générale ύψους €444 εκατ, η οποία υπόκειται σε πιθανή θετική αναπροσαρμογή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, με βάση την καθαρή θέση (Net Asset Value) της Γενικής Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Αυτό το ποσό θα καταβληθεί κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής και θα αποτελείται από δύο μέρη:

– Την ανακεφαλαιοποίηση της Γενικής Τράπεζας μέσω

προκαταβολής έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

συνολικού ύψους €281 εκατ (1), όπως προσδιορίστηκε από την

Τράπεζα της Ελλάδος,

– Κάλυψη ομολογιών έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς από τη Société Générale συνολικού ύψους €163 εκατ (με πιθανή θετική αναπροσαρμογή), οι οποίες θα παράσχουν πρόσβαση είτε σε αυξήσεις κεφαλαίου που θα οδηγούν στην απόκτηση του 0,5% του συνολικού αριθμού κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς από τη Société Générale κατόπιν ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης είτε (εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση μέχρι τα μέσα του 2014) θα μετατραπούν αυτόματα σε ομολογίες κεφαλαίου Tier 1, με μηχανισμό μόνιμης απομείωσης απαίτησης (permanent write-down mechanism).

-Το τίμημα για την εξαγορά i) του 100% των μετοχών που κατέχει η Société Générale και ii) των απαιτήσεων της Société Générale που αντιστοιχούν σε προκαταβολές έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συμφωνήθηκε στο €1 εκατ. Σημειώνεται ότι η συνολική καθαρή θέση της Γενικής Τράπεζας ήταν €100 εκατ στο τέλος Μαρτίου 2012.

– Σήμερα η Γενική Τράπεζα δεν λαμβάνει διατραπεζική χρηματοδότηση από τη Société Générale ούτε προβλέπεται στη συμφωνία αντίστοιχη υποχρέωση για το μέλλον.