>Υποσχέσεις για ήπιες περικοπές

>
Από το µέγεθος της «µαύρης τρύπας» του προϋπολογισµού εκτιµάται ότι θα εξαρτηθεί και το ποσοστό της νέας απώλειας στις αποδοχές, την οποία θα υποστούν κυρίως τα «ρετιρέ» του ∆ηµοσίου µε το νέο µισθολόγιο. Ο υπουργός Οικονοµικών κ. Ευ. Βενιζέλος , όπως έγινε γνωστό µετά τη συνάντηση εργασίας που είχε γι’ αυτό το θέµα µε τον υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης κ. ∆. Ρέππα, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της εκ νέου αποτίµησης του κόστους του νέου µισθολογίου στις συνολικές δαπάνες του ∆ηµοσίου. Η κίνηση αυτή κρίθηκε ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να οριστικοποιηθεί το νέο σύστηµα αµοιβών στο ∆ηµόσιο, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός του Ιουλίου, αλλά δεν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ πριν από τον Σεπτέµβριο, καθώς το σχετικό νοµοσχέδιο θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση προτού έλθει προς ψήφιση στη Βουλή.

Το σενάριο πάντως που έχει επιλεγεί, όπως αναφέρουν πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του «Το Βήµα», θα είναι σε κάθε περίπτωση ήπιο για τη συντριπτική πλειονότητα των δηµοσίων υπαλλήλων. Και αυτό γιατί, πρώτον, εκτιµάται ότι θα υπάρξει σηµαντική εξοικονόµηση δαπανών από τη µείωση του προσωπικού του ∆ηµοσίου, λόγω αποχωρήσεων υπαλλήλων την προσεχή τριετία που θα υπερβούν τις 150.000, και, δεύτερον, γιατί τα µέτρα των οριζοντίων περικοπών τα οποία εξήγγειλε πρόσφατα η κυβέρνηση θα περιορίσουν δραστικά τις µισθολογικές δαπάνες του κράτους.

Ετσι λοιπόν, µε το νέο µισθολόγιο, το οποίο όπως είπε ο κ. Ρέππας δεν θα είναι «ενιαίο», δεν θα υπάρξουν έντονες διαφοροποιήσεις στις αποδοχές της συντριπτικής πλειονότητας των δηµοσίων υπαλλήλων, των οποίων οι απώλειες στις αποδοχές για τα δύο τελευταία χρόνια εκτιµάται ότι θα αγγίξουν το 40%. «Στόχος του µισθολογίου», όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη προς «Το Βήµα», «είναι να επιτευχθεί εσωτερική δικαιοσύνη στους µισθούς του ∆ηµοσίου». ∆εν θα θιγούν µε άλλα λόγια οι µισθοί των υπαλλήλων των οποίων τα ειδικά επιδόµατα δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ τον µήνα, των υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις ευθύνης και των υπαλλήλων οι οποί οι διαθέτουν επαρκείς τίτλους σπουδών. Το νέο µισθολόγιο θα επηρεάσει αντιθέτως τα «ρετιρέ» του ∆ηµοσίου, τους υπαλλήλους οι οποίοι αµείβονται µε υψηλούς µισθούς λόγω των ειδικών επιδοµάτων, χωρίς η αµοιβή τους να «δικαιολογείται» από ανάλογα προσόντα (π.χ. οι καθαρίστριες του υπουργείου Οικονοµικών), και τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν αυξηµένες αποδοχές σε σύγκριση µε τους συναδέλφους τους µε τους οποίους έχουν τα ίδια προσόντα και το ίδιο αντικείµενο εργασίας. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι θα υπάρξουν περικοπές στις αποδοχές ορισµένων κατηγοριών υπαλλήλων οι οποίοι εργάζονται κυρίως στο υπουργείο Οικονοµικών και, δευτερευόντως, στα υπουργεία Υποδοµών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Απόφαση πάντως της κυβέρνησης, µετά και την αλλαγή του οικονοµικού επιτελείου, καθώς και του αρµόδιου υπουργού για θέµατα διοικητικής µεταρρύθµισης, παραµένει το νέο µισθολόγιο να έχει τριετή διάρκεια προσαρµογής _ τουλάχιστον ως το 2015. Από αυτό τον κανόνα θα εξαιρεθεί ένας πολύ µικρός αριθµός νεοπροσλαµβανοµένων δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα ενταχθούν άµεσα στο νέο µισθολόγιο, το οποίο στα εισαγωγικά του κλιµάκια θα προβλέπει αµοιβές ανάλογες µε τις αµοιβές που ισχύουν στον ιδιωτικό τοµέα. Οι νεοπροσλαµβανόµενοι δηλαδή υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ οι οποίοι θα ενταχθούν στο νέο µισθολόγιο θα έχουν βασικό µισθό 720 ευρώ τον µήνα (711 ευρώ είναι τώρα, χωρίς τα επιδόµατα).

Κατά τη µεταβατική περίοδο, για τους εν ενεργεία υπαλλήλους θα υπάρξει σταδιακή ενσωµάτωση στον βασικό µισθό των επιδοµάτων, τα οποία δεν θα καταργηθούν αµέσως. Η διαδικασία αυτή αναµένεται να διαρκέσει ως το 2015. Ως τότε, η δαπάνη για τα υφιστάµενα επιδόµατα θα χρησιµοποιηθεί ώστε να διαφοροποιούνται οι αµοιβές µε βάση το νέο µισθολογικό σύστηµα που θα βασίζεται σε εντελώς διαφορετική λογική και θα υπηρετεί διαφορετικές αξίες. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει διαφοροποίηση των µισθών µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών, τη θέση ευθύνης, η οποία όµως θα καταλαµβάνεται από τους υπαλλήλους έπειτα από σχετική αξιολόγηση και, σε βάθος χρόνου, από την απόδοσή τους στην εργασία τους.