Φουρλής: Πτώση 48,6% στα κέρδη στο εξάμηνο – Αύξηση 16% στις πωλήσεις

Σημαντική πτώση -48,6% σημείωσε στα κέρδη α’ εξαμήνου 2023 η Fourlis, ενώ παράλληλα ο καθαρός δανεισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ανήλθε σε €110,3 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 μειωμένος έναντι €123,5 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22.
Ειδικότερα, τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου ’23 του Ομίλου Fourlis υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου και την επιτυχή εφαρμογή του πλάνου μετασχηματισμού του.

«Οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, οι επενδύσεις και η δέσμευσή μας για ποιότητα και εξαιρετική εξυπηρέτηση και εμπειρία πελάτη, μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις αναδυόμενες ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αξίας.

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2023, συνεχίσαμε τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου λιανικής του Ομίλου σε ολόκληρη τη γεωγραφική του περιοχή, ενώ οι επενδύσεις μας πίσω από την ενίσχυση των δυνατοτήτων μας σε logistics, στην πολυκαναλική προσέγγιση και ψηφιοποίηση, ενίσχυσαν περαιτέρω την παρουσία μας στην αγορά.

Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε για την δημόσια προσφορά (IPO) της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, θυγατρική εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα.

Αυτή η στρατηγική απόφαση θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία των εμπορικών δραστηριοτήτων, τροφοδοτώντας περαιτέρω την αναπτυξιακή μας τροχιά.
Η ισχυρή απόδοση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας στο λιανικό εμπόριο και οι επενδύσεις μας έχουν ξεκινήσει να δημιουργούν λειτουργική μόχλευση (operating leverage).

Αυτή η λειτουργική αποτελεσματικότητα, σε συνδυασμό με ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές, θα οδηγήσoυν στην συστηματική δημιουργία κερδοφόρας ανάπτυξης και αξίας για τους μετόχους μας» αναφέρει η εταιρεία… και συμπληρώνει: «Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €246,7 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’23 από €212,6 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22 αυξημένα κατά 16%.

Η αύξηση των πωλήσεων υποστηρίζεται τόσο από τον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), όσο και από τον κλάδο λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (INTERSPORT) και αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αύξηση του όγκου.
Στις αρχές του 2023, ξεκίνησε η νέα δραστηριότητα λιανικής του Ομίλου στον κλάδο Υγείας & Ευεξίας, μέσω 3 νέων καταστημάτων Holland & Barrett στην Αθήνα και πρόσφατα δημιουργήθηκε το κανάλι ηλεκτρονικού εμπορίου του, υποστηρίζοντας την πολυκαναλική προσέγγισή του.

Σημειώνεται ότι εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις δραστηριότητες «The Athlete’s Foot» και Intersport Turkey, που έχουν πουληθεί, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 αυξήθηκαν κατά 20%.

Σε συγκρίσιμη βάση, οι πωλήσεις του Ομίλου από την Ελλάδα κατά το Α’ εξάμηνο του ’23, που αντιπροσωπεύουν 58,5%, αυξήθηκαν κατά 21,6%, ενώ οι πωλήσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 18,7% σε σύγκριση με το περυσινό Α’ εξάμηνο.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 αντιπροσώπευαν περίπου το 14% των συνολικών εσόδων του Ομίλου, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεισφοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής του.

Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα €112,4 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’23 από €96,9 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022, με το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου στο 45,6% κατά το Α’ εξάμηνο του ‘23, σταθερό σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έχοντας σημειώσει σημαντική βελτίωση εντός του Β’ τριμήνου του 2023 στον κλάδο πώλησης Αθλητικών Ειδών.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA -OPR)του Ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 76,1% φτάνοντας τα €17,1 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 από €9,7 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22, κυρίως λόγω λειτουργικής μόχλευσης (operating leverage) σε όλο τον Όμιλο καθώς και των σταθεροποιητικών πληθωριστικών πιέσεων. Το περιθώριο EBITDA (OPR) αυξήθηκε σε 6,9% το Α’ εξάμηνο του ’23 από 4,6% το Α’ εξάμηνο του ’22.
Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του Ομίλου ανήλθαν σε €10,9 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’23 από €7,8 εκ. το Α’ εξάμηνο του 22, σημειώνοντας αύξηση κατά 39,2%, ενώ το περιθώριο EBIT έφτασε στο 4,4% από 3,7%.

Το EBIT του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 περιλαμβάνει €1,3 εκ. κερδών από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Trade Estates ΑΕΕΑΠ, σε σύγκριση με €5 εκ. που ήταν το ποσό αναπροσαρμογής στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα κέρδη προ φόρων (PBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 66,7% φτάνοντας τα € 2,1 εκ. τα Α’ εξάμηνο του ‘23 έναντι €1,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά τα υψηλότερα έξοδα τόκων λόγω της αύξησης των επιτοκίων.

Τα Κέρδη μετά Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε € 1,8 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’23 έναντι €2,5 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22, ενώ το περιθώριο κερδών μετά φόρων διαμορφώθηκε στο 0,7% το Α’ εξάμηνο του ’23 από 1,2% το Α’ εξάμηνο του ’22.

8_29.JPG
Στοιχεία Ενοποιημένου Ισολογισμού και Ταμειακών Ροών

Ο Όμιλος είναι προσανατολισμένος στην τη δημιουργία βιώσιμων ταμειακών ροών και αξίας στους μετόχους του.

Εντός του Α’ εξαμήνου του 2023 ο Όμιλος κατέβαλε μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2022, ύψους 6 εκ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% επί των Καθαρών Κερδών του Ομίλου.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 ανήλθε σε € 284 εκ. από € 262 εκ. τη χρήση 2022, αυξημένος λόγω νέων επενδύσεων από την Trade Estates ΑΕΕΑΠ. Ο δανεισμός της Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανήλθε σε € 133,6 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’23 από € 113,3 εκ. την χρήση του 2022.

Ο καθαρός δανεισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ανήλθε σε €110,1 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 μειωμένος έναντι €123,5 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22, ενώ ο καθαρός δανεισμός που αφορά στην “Trade Estates ΑΕΕΑΠ” ανήλθε σε €119,3 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’23 από € 89 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22 και € 98,8 εκ. τη χρήση 2022, λόγω των νέων επενδύσεων
4_114.JPG

Κλάδοι δραστηριότητας

Λιανική Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων (ΙΚΕΑ)

Τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (IKEA) του Ομίλου υπογραμμίζουν την ηγετική θέση της IKEA στην αγορά σε όλη την γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησής του.

Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων αυξήθηκαν σημαντικά κατά 24,4% κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 στα €163,8 εκ. έναντι €131,6 εκ. στο Α’ εξάμηνο του ’22. Η αύξηση των πωλήσεων υποστηρίχθηκε τόσο από όγκο όσο και από αξία, χάρη στην ηγετική θέση της ΙΚΕΑ, τη βελτίωση των τάσεων της αγοράς, την ομαλοποίηση στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και τις θετικές οικονομικές προοπτικές.

Οι πωλήσεις της ΙΚΕΑ στην Ελλάδα, που αντιπροσωπεύουν το 58% των συνολικών πωλήσεων του συγκεκριμένου κλάδου, αυξήθηκαν κατά 22,6% το Α’ εξάμηνο του ’23 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι πωλήσεις της ΙΚΕΑ από τις διεθνείς αγορές, αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση το Α’ εξάμηνο του ’23.

Οι αυξημένες πωλήσεις σε συνδυασμό με ένα σταθερά ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους και της λειτουργικής μόχλευσης (operating leverage), οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων.

Επομένως:

Το EBITDA(OPR) του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 αυξήθηκε κατά 114,3% στα €15,4 εκατ. ευρώ. έναντι €7,2 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22, με το περιθώριο EBITDA(OPR) να διαμορφώνεται στο 9,4% το Α’ εξάμηνο του ’23 από 5,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το EBIT του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 αυξήθηκε κατά 49,1% στα €12,8 εκ. από €8,6 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22, με το περιθώριο EBIT να φτάνει το 7,8% το Α’ εξάμηνο του ’23 από 6,5% το Α’ εξάμηνο του ’22.

Σημειώνεται ότι το EBIT του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 περιλαμβάνει €1,3 εκ. κερδών από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Trade Estates ΑΕΕΑΠ, σε σύγκριση με €5 εκ. που ήταν το ποσό αναπροσαρμογής στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο κλάδος λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων του Ομίλου σήμερα περιλαμβάνει 20 καταστήματα ΙΚΕΑ (σε Ελλάδα, Κύπρο, και Βουλγαρία) διαφορετικών μεγεθών. Τέλος, είναι υπό κατασκευή ή σχεδιάζονται τρία νέα καταστήματα στην Ελλάδα με στόχο να λειτουργήσουν τα επόμενα 1-3 χρόνια.

Λιανική Αθλητικών Ειδών (INTERSPORT)

Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής αθλητικών ειδών (INTERSPORT) κατά το A’ εξάμηνο του ’23 ανήλθαν σε €82,8 εκ. ευρώ. από €81,2 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22 σημειώνοντας αύξηση 2%.

Εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις δραστηριότητες «The Athlete’s Foot» και «Intersport Turkey», οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής αθλητικών ειδών αυξήθηκαν κατά 13% κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σε συγκρίσιμη βάση, οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής αθλητικών ειδών στην Ελλάδα, που αντιπροσωπεύουν το 60% των πωλήσεων του κλάδου, αυξήθηκαν κατά 19,8% κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ οι πωλήσεις του κλάδου από τις διεθνείς αγορές του, αυξήθηκαν κατά 4% έτος το Α’ εξάμηνο του ’23.

Η αύξηση των πωλήσεων είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλιών και επενδύσεων που ανέλαβε η διοίκηση με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης και της εμπειρίας των πελατών και την περαιτέρω ανάπτυξη του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει πλέον ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ανακαίνισης του δικτύου καταστημάτων του προς μια πιο εκσυγχρονισμένη και ψηφιοποιημένη φιλοσοφία
και έχει επίσης ολοκληρώσει την επένδυσή του σε αυτοματοποιημένα logistics, υποστηρίζοντας την πολυκαναλική του προσέγγιση. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του υποστηρίζεται από τις ισχυρές συνεργασίες του Ομίλου με κορυφαίες εταιρείες του αθλητικού κλάδου, όπως η Nike και η Adidas.

Παρόλο που κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 η κερδοφορία του κλάδου λιανικής αθλητικών ειδών επηρεάστηκε από υψηλότερες πρωτοβουλίες προώθησης λόγω των ακανόνιστων καιρικών συνθηκών, οδηγώντας έτσι σε πίεση στο περιθώριο μικτού κέρδους του Α’ τριμήνου, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, από 41,9% το Α’ τρίμηνο του ’23 σε 47,9% το Β’ τρίμηνο του ’23, με αποτέλεσμα το περιθώριο μικτού κέρδους του Α’ εξαμήνου να διαμορφωθεί σε 45%.

Επομένως:

Το EBITDA(OPR) του κλάδου λιανικής αθλητικών ειδών κατά το Α’ εξάμηνο του ’23 έφτασε τα €3,8 εκ., κοντά στο επίπεδο του περυσινού Α’ εξαμήνου, με το περιθώριο EBITDA(OPR) στο 4,6% το Α’ εξάμηνο του ’23 από 4,7% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το EBIT του συγκεκριμένου κλάδου το Α’ εξάμηνο του ’23 ήταν €0,4 εκ. από €0,6 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’22, με το περιθώριο EBIT να φτάνει στο 0,5% το Α‘ εξάμηνο του ’23 από 0,8% το Α’ εξάμηνο του ’22.

Ο κλάδος λιανικής αθλητικών ειδών του Ομίλου σήμερα αριθμεί ένα δίκτυο 107 καταστημάτων και συγκεκριμένα 59 καταστήματα στην Ελλάδα, 32 στη Ρουμανία, 10 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Το πρόγραμμα αναβάθμισης του δικτύου καταστημάτων της INTERSPORT έχει σε μεγάλο βαθμό αναπτυχθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.

Κλάδος Λιανικής Προϊόντων Υγείας & Ευεξίας (HOLLAND & BARRETT)

Η επένδυση του Ομίλου Fourlis στον κλάδο λιανικής των προϊόντων υγείας και ευεξίας, μέσω του franchise της HOLLAND & BARRETT, ξεκίνησε με τη λειτουργία των 3 πρώτων καταστημάτων λιανικής HOLLAND & BARRETT στην Ελλάδα στις αρχές του 2023, ενώ έχει ξεκινήσει και η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Όμιλος επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην προετοιμασία της μάρκετινγκ καμπάνιας, η οποία θα συμβάλει καταλυτικά στη δημιουργία περαιτέρω ευαισθητοποίησης των καταναλωτών προς προϊοντικές επιλογές που προωθούν μια πιο υγιεινή ζωή.

H Holland & Barrett είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη στον κλάδο Health & Wellness. Με ιστορία άνω των 150 ετών οι καταναλωτές την εμπιστεύονται για προϊόντα Υγείας και Ευεξίας. Προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων σε 4 κατηγορίες: βιταμίνες & συμπληρώματα διατροφής, φυσικά προϊόντα ομορφιάς, αθλητικά συμπληρώματα & είδη εξειδικευμένης διατροφής.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι σίγουρη για τις αυξανόμενες προοπτικές του τομέα υγείας και ευεξίας και προετοιμάζεται ώστε να επωφεληθεί από αυτή την εξέλιξη. Ως εκ τούτου, η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στο σχέδιό της να λειτουργήσει περίπου 100 φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία τα επόμενα πέντε χρόνια.

Κλάδος Επένδυσης σε Ακίνητη Περιουσία (TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ)

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του Ομίλου, που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2021 κατέχοντας ακίνητα μικτής εκτιμώμενης αξίας ύψους €185 εκ., κατά το Α’ εξάμηνο του ‘23 έχει στην κατοχή της ακίνητα μικτής εκτιμώμενης αξίας (GAV) € 330 εκ. και καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) € 225,2 εκ. Η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου αξίας μέσω αγορών και ανάπτυξης επιπλέον εμπορικών πάρκων και logistics.

Σύντομα θα υποβληθεί το Ενημερωτικό Δελτίο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Trade Estates αναμένεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2023.

5_88.JPG