>Φουσκωμένες οι υποχρεώσεις προς τρίτους παρά τις περικοπές

>

Τα 4,52 δισ ευρώ έφθασαν το 2010 οι υποχρεώσεις προς τρίτους, σύμφωνα με τα προσωρινά ταμειακά στοιχεία του υπ. Οικονομικών. Παράλληλα το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 23,1 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα του κράτους το περασμένο έτος ανήλθαν σε 54,259 δισ. ευρώ ενώ οι συνολικές δαπάνες σε 77,587 δισ. ευρώ (από τις οποίες τα 13,223 δισ. ευρώ αφορούσαν τόκους).

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο σημειώνει πως τα εν λόγω στοιχεία για το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης είναι σε ταμειακή βάση και δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμο με τα στοιχεία σε δημοσιονομική βάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA95) με το οποίο εκτιμάται το έλλειμμα και το χρέος Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης των ελλειμμάτων της ΕΕ (διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος).

Η μείωση αυτή αποδίδεται από το υπουργείο στην εξόφληση των οφειλών της περιόδου 2005-09 που ρυθμίστηκαν με τη σχετική νομοθετική παρέμβαση.

Αναλυτικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υπουργείων και των περιφερειών της χώρας ανήλθαν την 31η Δεκεμβρίου 2010 στα 832,53 εκατ. ευρώ από 718,21 εκατ ευρώ στις 30.11.2010. Από το ποσό των 832,53 εκατομμύρια ευρώ τα 435,5 αφορούν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα 397 εκατ ευρώ τον τακτικό προϋπολογισμό.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νομικών προσώπων προς τρίτους ανήλθαν στις 31.12.2010 σε 4,520 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 551,9 εκατ ευρώ οφείλονται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα 2,225 δις ευρώ από νοσοκομεία, τα 1,583 δις ευρώ από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τα 159,4 εκατ ευρώ από λοιπά νομικά πρόσωπα

Σημειώνεται ότι το σύνολο των υποχρεώσεων των νομικών προσώπων προς τρίτους στις 30.11.2010 ανέρχονταν σε 8,6 δις ευρώ. Η μείωση τους τον Δεκέμβριο οφείλεται στην ρύθμιση οφειλών της περιόδου 2005-2009 των νοσοκομείων.