Όμιλος ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 149.5% στα καθαρά κέρδη – Στα 214,2 εκατ. ευρώ το συγκρίσιμο EBITDA

Στα 92,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του ομίλου ΑΔΜΗΕ για το εννεάμηνο, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση της τάξης του 149,5%. Σύμφωνα με την εταιρεία, επιτεύχθηκαν ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις γραμμές της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας, χάρη στην πλήρη εφαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος που επέδρασαν θετικά στην εξομάλυνση της ανάκτησης του απαιτούμενου εσόδου του για το 2023 και οδήγησαν στην πλήρη αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών του Διαχειριστή.

Τα ενοποιημένα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου στο εννεάμηνο 2023 ανήλθαν στα 291,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 38,2% έναντι 211,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 287,2 εκατ. ευρώ έναντι 205,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 39,9%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 1,3 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 47,8% σε 212,3 εκατ. ευρώ έναντι 143,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 214,2 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 54,8% σε σχέση με το αντίστοιχο του εννεαμήνου 2022 ποσού 138,3 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,37 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 2,46 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2022. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού κατά το εννεάμηνο του 2022 εμφανίζονται αυξημένες, κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που εγκρίθηκε το 3ο τρίμηνο 2022.

β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,46 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 7,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 98,7% και ανήλθε στα 130,0 εκατ. ευρώ, έναντι 65,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 131,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 119,5% έναντι 60,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 118,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 109,5% έναντι 56,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2022, ενώ τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 91,4 εκατ. ευρώ έναντι 41,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 92,8 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2022, που αντιστοιχεί στο ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. να εισπράξει μέρισμα ποσού 15,0 εκατ. ευρώ.

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 149.5% στα καθαρά κέρδη το 9μηνο-1

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 3ο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκαν κατά 39,4%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και ανήλθαν στα 102,5 εκατ. ευρώ. Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και του Εσόδου από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθε στα
101,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 42,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 1,1 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 3ο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν στα 75,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 42,9% σε ετήσια βάση έναντι 52,8 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2022. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 76,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 58,7% σε
σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 3ου τριμήνου του 2022 ύψους 48,2 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,12 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 2,17 εκατ. ευρώ για το 3ο τρίμηνο του 2022. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού κατά την προηγούμενη περίοδο εμφανίζονται αυξημένες, κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που εγκρίθηκε το 3ο τρίμηνο 2022.

β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,9 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 6,8εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2022.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 78,7% και διαμορφώθηκε στα 47,8 εκατ., έναντι 26,8 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2022, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 48,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 120,5% έναντι 22,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 3ο τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε 33,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 97,1% έναντι 17,0 εκατ. το 2022, ενώ τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 34,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,6 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2022.

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 149.5% στα καθαρά κέρδη το 9μηνο-2