20+1 Προτάσεις για βιώσιμη επενδυτική επανεκκίνηση και ανάπτυξη

Συμπεράσματα Ημερίδας με τίτλο «Επενδυτική Επανεκκίνηση : Tι, Πως και με Ποιους;»

Σε 20+1 προτάσεις συνόψισε η Καθηγήτρια κα. Λούκα Κατσέλη τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η εξαιρετικά πετυχημένη Ημερίδα του Ινστιτούτου Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου μετά τις παρεμβάσεις 27 διακεκριμένων πρεσβευτών, Ελλήνων και ξένων επενδυτών, επιχειρηματιών, συμβούλων επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών.

 

Ι. Τι πρέπει να γίνει;

 1. Εθνικός στόχος πρέπει να καταστεί η αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 100 δις περίπου μέσα στην επόμενη δεκαετία.
 2. Σροφή στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που προάγουν την εξωστρέφεια , την καινοτομία και τον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης.
 3. Ενίσχυση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και κλαδική βιομηχανική πολιτική με προτεραιότητα στον αγροτοδιατροφικό τομέα , τα δομικά υλικά, τη φαρμακοβιομηχανία αλλά και σε άλλους κλάδους με θετικές προοπτικές διεύρυνσης των εξαγωγών ή υποκατάστασης εισαγωγών, Στόχος η αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο ΑΕΠ από 8,9% στο 12%.
 4. Βελτίωση της παραγωγικότητας των κλάδων παραδοσιακού συγκριτικού πλεονεκτήματος για την χώρα, όπως ο τουρισμός και οι υπηρεσίες με καταλύτη την ψηφιακή τεχνολογία και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό τους.
 5. Επενδύσεις σε σημαντικούς ανεκμετάλλευτους κλάδους υπηρεσιών, όπως ο πολιτισμός , ο αθλητισμός , η υγεία , η εκπαίδευση, η ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων και η δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος που αξιοποιεί τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, το μεράκι και το επιχειρείν ιδιαίτερα νέων ανθρώπων.
 6. Ενίσχυση του κοινωνικού τομέα της οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων με κατάλληλα κίνητρα και εταιρική διακυβέρνηση.
 7. Αλλαγή αξιακών προτεραιοτήτων: από την επίτευξη γρήγορων υψηλών αλλά πρόσκαιρων ωφελειών στην επίτευξη μακροχρόνιων αλλά βιώσιμων αποδόσεων, από την ατομικότητα στη συλλογική προσπάθεια και συνεργασία, από τη λειτουργία σε καθεστώς αδιαφάνειας στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

 

ΙΙ. Πως πρέπει να γίνει;

 1. Εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Επενδυτικής Στρατηγικής, η υλοποίηση της οποίας θα παρακολουθείται από ανεξάρτητη μικτή Εθνική Επιτροπή Επενδύσεων που θα αναφέρεται στον Πρωθυπουργό.
 2. Εκπόνηση μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής για την ενίσχυση της μεταποίησης, τη θέσπιση κινήτρων και την προώθηση υποστηρικτικών επενδύσεων και συμπληρωματικών πολιτικών και δράσεων.
 3. Αντίστοιχα Στρατηγικά Σχέδια Επενδύσεων, θα πρέπει να εκπονηθούν και να υλοποιηθούν για τον κλάδο των υφιστάμενων δυναμικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα του τουρισμού, της ψηφιακής τεχνολογίας  και της κοινωνικής οικονομίας.
 4. Μέτρα για την αύξηση του μεγέθους μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατάργηση των φραγμών εισόδου, παροχή κινήτρων για τη δημιουργία παραγωγικών συμπράξεων και ένταξη των ΜΜΕ σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αλυσίδες αξίας. Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία όπως οι Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα.
 5. Εισαγωγή και επέκταση της ψηφιοποίησης παραγωγικών και οργανωτικών διαδικασιών αλλά και όλων των υπηρεσιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
 6. Κινητοποίηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και ταλέντων. Μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων , Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων.
 7. Βελτίωση του επιχειρηματικού θεσμικού περιβάλλοντος, με προτεραιότητα σε μεταρρυθμίσεις σε 5 πεδία πολιτικής: φορολογικό σύστημα, αδειοδοτικό πλαίσιο, σύστημα απονομής δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών, χρηματοπιστωτικό σύστημα και εταιρική διακυβέρνηση.
 8. Επέκταση της ψηφιοποίησης, εναρμόνιση και διασύνδεση ψηφιακών συστημάτων, απλούστευση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, εκπόνηση ενιαίων εφαρμοστικών σχεδίων και κανόνων.
 9. Φορολογικό σύστημα: μείωση του φορολογικού βάρους, αποκατάσταση μεσοπρόθεσμης σταθερότητας, μείωση της αβεβαιότητας, αναμόρφωση των φορολογικών ελεγκτικών μηχανισμών και της ελεγκτικής διαδικασίας.
 10. Εφαρμογή ενιαίων προτύπων αδειοδότησης, κατάργηση μη αναγκαίων πιστοποιητικών και αδειών και εναρμόνιση και ενοποίηση με ψηφιακά μέσα των υπολοίπων αναγκαίων αδειοδοτικών απαιτήσεων και διαδικασιών.
 1. Βελτίωση της αποδοτικότητας και επιτάχυνση του χρόνου επίλυσης διαφορών και απόδοσης δικαιοσύνης. Εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού και του νέου πτωχευτικού κώδικα, ψηφιοποίηση του όλου συστήματος και δημιουργία εξειδικευμένων δικαστηρίων.
 2. Παροχή της αναγκαίας ρευστότητας στην οικονομία και ενεργός διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για την απελευθέρωση κεφαλαίων και την αξιοποίησή τους για επενδυτικούς σκοπούς. Χρήση νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.
 3. Η αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης. Θέσπιση ξεκάθαρων δομών διοίκησης και προτύπων σύμφωνα με τις καλές πρακτικές άλλων χωρών και η θέσπιση κανόνων λειτουργίας, διαχείρισης , αξιολόγησης στελεχών καθώς και διαδοχής.

ΙΙΙ. Από ποιους πρέπει να γίνει;

 1. Οργάνωση, με τη συνδρομή και καθοδήγηση της Εθνικής Επιτροπής Επενδύσεων, μόνιμης πλατφόρμας εθνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών φορέων και ανεξάρτητου Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης της Εθνικής Επενδυτικής Στρατηγικής και τη συνεχή της βελτίωση.

Η κα Κατσέλη τόνισε καταλήγοντας: «Σήμερα, μετά από 7 χρόνια κρίσης έχει ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επενδυτική επανεκκίνηση στη χώρα. Οι 20+1 αυτές προτάσεις μπορούν να δράσουν καταλυτικά ώστε η επανεκκίνηση αυτή να είναι διατηρήσιμη και αφετηρία μιας νέας βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας.»