Αλουμύλ: Προπαρασκευαστικές ενέργειες για συγχώνευση με την Αλουφόντ

Την έναρξη των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρείας Αλουφόντ ανακοίνωσε η Αλουμύλ.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα Διοικητικά Συμβούλια της Aλουμύλ και της μη εισηγμένης εταιρίας με την επωνυμία Αλουφόντ Α.Β.Ε.Ε., “κατά τις συνεδριάσεις τους, την 08/08/2019, αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Αλουφόντ από την Αλουμύλ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών, κατά τις συνεδριάσεις τους, την 08/08/2019, αποφάσισαν τα εξής:

Α) Την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Αλουφόντ από την Aλουμύλ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν. Στην παρούσα περίσταση, δεν έχει προταθεί σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

Β) Τον ορισμό της 30/06/2019 ως ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού.

Γ) Τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» ως ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για τη διενέργεια αποτίμησης των Συγχωνευόμενων Εταιριών, την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με το εύλογο, δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών, καθώς και τη σύνταξη σχετικών γραπτών Εκθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019. Ο ανωτέρω εμπειρογνώμονας ορίστηκε κοινός για τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 (α) του Ν. 4601/2019.

Δ) Την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς τον κ. Γεώργιο Μυλωνά για λογαριασμό της ΑλουμύλΑΛΜΥ +3,81%, και τον κ. Σπυρίδωνα Φρόνιμο για λογαριασμό της Αλουφόντ, για τη σύνταξη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και των επεξηγηματικών εκθέσεων των Δ.Σ. των Συγχωνευόμενων Εταιριών επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.
Η ανωτέρω συγχώνευση είναι σκόπιμη, συμφέρουσα και επωφελής για τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες και τους μετόχους αυτών, καθώς θα συντελέσει στη δημιουργία ενός ενισχυμένου εταιρικού σχήματος σε οικονομικό, επιχειρηματικό και διοικητικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα, η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Αλουφόντ από την Αλουμύλ θα καταστήσει ευχερέστερη την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγματευόμενης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Αλουμύλ , ενώ παράλληλα θα επιτρέψει εκτεταμένες επιχειρηματικές συνέργειες σε επίπεδο χρηματοοικονομικού και λειτουργικού κόστους. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει περαιτέρω αξία για τους μετόχους της εταιρίας που θα προκύψει, λόγω της μεγαλύτερης ρευστότητας και εμπορευσιμότητας της μετοχής της, καθώς και της δυνατότητας συμμετοχής σε όποια μελλοντική υπεραξία ενδεχομένως προκύψει.

Η συγχώνευση εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2019, σε κάθε δε περίπτωση τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιριών και υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων από τον νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

Τέλος, σε συνέχεια πρόσφατων, ανεπιβεβαίωτων δημοσιευμάτων ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων, επισημαίνεται ότι η Αλουμύλ  θα προβεί, σύμφωνα με την εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, στην ορθή και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τη σκοπούμενη συγχώνευση και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού της δανεισμού”.