ALPHA BANK – Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ: Θα διασφαλίσουμε τα κεφάλαια της τράπεζας – Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας το 2015

mantzounis

 

Για διασφάλιση των κεφαλαίων της Alpha Bank και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορία το 2015, έκανε λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Δ. Μαντζούνης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2014.

Ειδικότερα ο  Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank  κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

“Τα αποτελέσματα της Τραπέζης το 2014 υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας για τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητος και της κερδοφορίας κατά τη διάρκεια μίας ιδιαιτέρως απαιτητικής περιόδου. Το 2014 ήταν συνολικά ένα θετικό έτος για τον Όμιλο, καθώς επιτύχαμε να αντλήσουμε κεφάλαια, να αποπληρώσουμε τις προνομιούχες μετοχές κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου, να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τη Συνολική Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και να εξαγοράσουμε τις εργασίες Λιανικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, αυξήσαμε τα κύρια λειτουργικά έσοδα μέσω της μειώσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως και του περαιτέρω εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων. Το 2015, οι προσπάθειές μας θα επικεντρωθούν στη διασφάλιση των κεφαλαίων της Τραπέζης μέσω της περαιτέρω ενισχύσεως της οργανικής κερδοφορίας και της ενεργού διαχειρίσεως της ποιότητος του χαρτοφυλακίου, στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητος και στην υποστήριξη των Πελατών μας.

Η απομάκρυνση της αβεβαιότητος που επικρατεί στην αγορά αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για το τραπεζικό σύστημα και για την Ελληνική Οικονομία και εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη ν Ελλάδα και στους Ευρωπαίους εταίρους της. Μετά την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, η Ελλάς θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από τις προοπτικές ανακάμψεώς της. Είμεθα έτοιμοι να διαδραματίσουμε ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην ανάταση της Ελληνικής Οικονομίας μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων μας”.

Ανέκαμψε η λειτουργική κερδοφορία το 2014

Ανέκαμψε η λειτουργική κερδοφορία  της Alpha Bank το 2014, αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση στο 1,05 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως, της σταδιακής επιτεύξεως των στόχων των συνεργειών και του εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων.

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων:

– Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ενισχύθηκε περαιτέρω σε 62% στο τέλος του 2014 έναντι 54% κατά το προηγούμενο έτος, καλύπτοντας πλήρως το αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review – “AQR”) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

– Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 13,1% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded Basel III). Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 7,3 δισ. Ευρώ και Λογιστική Αξία ανά Μετοχή 0,57 Ευρώ .

– Αυξημένη εξάρτηση από τις Κεντρικές Τράπεζες που ανήλθε σε 14,8 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 και σε 22,4 δισ. Ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2015, λόγω των συνεχιζόμενων εκροών καταθέσεων και των συνθηκών που επικρατούν στη διατραπεζική αγορά.

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού

– Μείωση των υπολοίπων δανείων κατά 4,1% ετησίως σε 49,6 δισ. Ευρώ, περιλαμβανομένης της επιπτώσεως από την εξαγορά του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής της Citi.

– Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 1,5% το δ΄ τρίμηνο σε 42,9 δισ. Ευρώ. Τα υπόλοιπα καταθέσεων Ιδιωτών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2% το δ΄ τρίμηνο έναντι μειώσεως κατά περίπου 3% στην αγορά.

– Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 116% στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 έναντι 122% το προηγούμενο έτος.

– Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε σε 14,8 δισ. Ευρώ, στο τέλος Δεκεμβρίου 2014.

– Η αύξηση των καθυστερήσεων ανήλθε σε Ευρώ 260 εκατ. το δ΄ τρίμηνο έναντι 116 εκατ. Ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 33,0% στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 μετά από διαγραφές ύψους 0,8 δισ. Ευρώ κατά το δ΄ τρίμηνο.

– Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 12,8 δισ. μετά από διαγραφές και αντιστοιχούν στο 21% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το δ΄ τρίμηνο ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ενισχύθηκε κατά 200 μονάδες βάσεως σε 62% μετά από διαγραφές.

– Η ρευστότητα της Τραπέζης μετά τον Δεκέμβριο 2014 επηρεάσθηκε αρνητικά από επιπρόσθετες εκροές καταθέσεων που οδήγησαν σε αύξηση της εξαρτήσεώς μας από το Ευρωσύστημα. Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 17,6 δισ. Ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2015.

Περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής επιδόσεως

– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 1.050,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 48,9% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της βελτιώσεως στο Καθαρό Έσοδο Τόκων και της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων.

– Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 1.938,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 16,2% ετησίως, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων και του περιορισμού του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,7% το δ΄ τρίμηνο.

– Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 397,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,2% ετησίως, κυρίως λόγω της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi και της ενισχύσεως των προμηθειών από επενδυτικές εργασίες και από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

– Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε 2.391,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,6% ετησίως.

– Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε 1.340,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,8% σε ετήσια βάση, προσαρμοσμένα για την επίπτωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi Ευρώ 22 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 2014. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων για το 2014 μειώνεται σε 56,1% έναντι 66,5% κατά το 2013.

– Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 1.853,2 εκατ. ευρώ το 2014ως αποτέλεσμα της επιπτώσεως των ζημιών απομειώσεως ύψους Ευρώ 772,6 εκατ. στο δ΄ τρίμηνο με στόχο την προσαρμογή στο αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review – “AQR”) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όσο και τις επιπτώσεις από την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος.

– Ζημίες μετά Φόρων 329,7 εκατ. ευρώ το 2014.