ALPHA BANK: Πλήρως εγγυημένη Αύξηση Κεφαλαίου για τους ιδιώτες μετόχους – Δηλώσεις Κωστόπουλου- Μαντζούνη

 

Πλήρως εγγυημένη είναι η συγκέντρωση του 10% της ιδιωτικής συμμετοχής, ύψους 457 εκατομμυρίων ευρώ.  H εγγύηση προσφέρεται από κοινοπραξία διεθνών οίκων (JP Morgan, Citigroup, HSBC και Credit Argicole).
Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να ματαιώσει την απόφαση για reverce split, ενώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίζεται σε 0,44 ευρώ και η σχέση 1,94 νέες μετοχές για κάθε μια παλαιά. Ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 13,7% .

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank αποφάσισε τους όρους της Αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου έως το ποσό των Ευρώ 550 εκατ. («Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») σύμφωνα με το ανακοινωθέν Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ευρώ 4.571 εκατ.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποτελείται από εγγυημένη έκδοση νέων κοινών μετοχών μετά μεταβιβάσιμου δικαιώματος προτιμήσεως αρχικά υπέρ των κατόχων κοινών μετοχών ύψους Ευρώ 457 εκατ. («Έκδοση Δικαιωμάτων»), καθώς και από ιδιωτική τοποθέτηση Ευρώ 93 εκατ. σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως («Ιδιωτική Τοποθέτηση»).

Το εναπομείναν μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως συνολικού ποσού Ευρώ 4.571 εκατ. θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος («ΤΧΣ») διά απευθείας εγγραφής.

Η τιμή διαθέσεως για όλες τις νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με προσφορά δικαιωμάτων, την ιδιωτική τοποθέτηση και τη διάθεση στο ΤΧΣ ορίζεται σε Ευρώ 0,44 ανά μετοχή.

Για κάθε νέα κοινή μετοχή, την οποία αποκτούν οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, θα λάβουν, έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών («Warrant»), πλήρως διαπραγματεύσιμο, ο οποίος δίδει το δικαίωμα ανακτήσεως των μετοχών για τις οποίες έχει εγγραφεί το ΤΧΣ εξαμηνιαίως, για τα επόμενα 4,5 έτη, στην τιμή διαθέσεως πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου. Η έκδοση είναι πλήρως εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Alpha  Bank, Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσαν:

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος

“Το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως που έχει ανακοινωθεί καθώς και η εξαγορά της Εμπορικής αποτελούν ορόσημα στην ιστορία μας. Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου υποστηρίζεται από τους Μετόχους μας και από έναν σημαντικό αριθμό υψηλής ποιότητας επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Alpha Bank με την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, την θέση της στην αγορά καθώς και το αφοσιωμένο Προσωπικό της, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους Πελάτες της και να συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.”

Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος

 

“Η Alpha Bank σήμερα είναι η πρώτη Ελληνική Τράπεζα η οποία έχει λάβει δεσμεύσεις καλύψεως από τον ιδιωτικό τομέα για την ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή του (10%) στηνπλήρως εγγυημένη Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά Ευρώ 457 εκατ. Η Τράπεζα προσφέρει διαχρονικά ποιοτικές υπηρεσίες στην πελατεία της και επιδιώκει τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της, που θα επωφεληθούν από την κεφαλαιακή της θέση, το υψηλό επίπεδο προβλέψεων, καθώς και από τις συνέργειες που απορρέουν από τη συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα.”

 

Βασικοί όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 550 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το ανακοινωθέν σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας 4,5 δισ. ευρώ, το οποίο συνοπτικά περιλαμβάνει:

– Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 457,1 εκατ. ευρώ μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

– Στους επενδυτές, οι οποίοι θα εξασκήσουν το σύνολο των απορρεόντων από τις μετοχές τους δικαιωμάτων προτιμήσεως, θα δοθεί το δικαίωμα να προεγγραφούν για νέες μετοχές αντιστοιχούσες σε μη ασκηθέντα δικαιώματα, έως 2 φορές τις μετοχές που έχουν αποκτήσει διά της ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως.

– Τα δικαιώματα προτίμησης προσφέρονται σε αναλογία 1,944456 νέες κοινές μετοχές για κάθε 1 παλαιά σε τιμή διαθέσεως 0,44 ευρώ ανά μετοχή.

– Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 92,9 εκατ.ευρώ , οι οποίες θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (υπό την αίρεση της λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν συνεννοήσεως με την κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων) σε επιλεγμένους στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές σε τιμή διαθέσεως 0,44 ευρώ ανά μετοχή.

– Το εναπομείναν μέρος του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης θα καλυφθεί από το ΤΧΣ, με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και έκδοση νέων κοινών μετοχών ύψους 4.021 εκατ.ευρώ, (οι οποίες δύνανται να αυξηθούν κατά 92,9 εκατ. ευρώ σε περίπτωση μερικής κάλυψης της ιδιωτικής τοποθέτησης).

– Η Τράπεζα θα εκδώσει 10.388.636.364 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων 1.038.863.636 σε συνδυασμό με την Έκδοση Δικαιωμάτων) ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της Εκδόσεως Δικαιωμάτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank θα ανέρχεται στο ποσό των 4.216.871.803,60 ευρώ διαιρούμενο σε 10.922.906.012 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και 200.000.000 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,70 ευρώ.

Η κάλυψη της έκδοσης είναι πλήρως εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων:

– Την J.P. Morgan και την Citigroup να ενεργούν ως Global Co-ordinators και Joint- Bookrunners

– Την HSBC και την Crédit Agricole CIB να ενεργούν ως Joint-Bookrunners.

Η Axia Ventures Group ενεργεί ως Co-Lead Manager και η Alpha Finance ως σύμβουλος στην έκδοση.

– Μετοχές Κυριότητος του HFSF – εφόσον επιτευχθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών (10%) στο σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, θα περιορισθούν τα δικαιώματα ψήφου εκ των μετοχών κυριότητας του ΤΧΣ σε προκαθορισμένες στρατηγικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, η Alpha Bank θα παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα και οι Μέτοχοί της έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν τις μετοχές του ΤΧΣ μέσα στα επόμενα 4,5 έτη ενασκώντας τα Warrants.

– Παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών εκδόσεως του ΤΧΣ (Warrants) – οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα στην Έκδοση Δικαιωμάτων, καθώς και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα λαμβάνουν, για κάθε νέα μετοχή την οποία αποκτούν και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών εκδόσεως του ΤΧΣ (Warrants). Δυνάμει των εν λόγω δικαιωμάτων (Warrants), οι επενδυτές θα δύνανται να αποκτήσουν κοινές μετοχές της Τραπέζης, κυριότητας του ΤΧΣ, ανά εξάμηνο, και για χρονική περίοδο έως 4,5 ετών οπότε και λήγουν.

Οι ανωτέρω μετοχές θα αγοράζονται στην Τιμή Διαθέσεως πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου (4% για το πρώτο έτος, 5% για το δεύτερο, 6% για το τρίτο, 7% για το τέταρτο και 8% ετησιοποιημένο για το εναπομείναν 6μηνο3). Ο αριθμός των νέων κοινών μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν με κάθε Warrant, θα εξαρτηθεί από το βαθμό καλύψεως της Εκδόσεως Δικαιωμάτων καθώς και της Ιδιωτικής Τοποθετήσεως και θα είναι μεταξύ 7,3 μετοχών και 9 μετοχών.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου 2013 μετά τη λήξη της περιόδου ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία θα διαρκέσει 15 ημέρες και υπό την αίρεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.