>Alpha Bank: Αποτελέσματα Έτους 2010

>

Καθαρά Κέρδη Ευρώ 147,8 εκατ.1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 885 εκατ.

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9%

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

– Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 13,5% και τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να ανέρχονται σε 11,8% και 9% αντιστοίχως.

– Στοχευμένη μείωση της μοχλεύσεως του ισολογισμού, μέσω μειώσεως του δανειακού μας χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 1,5 δισ. σε Ευρώ 51,5 δισ. Οι επενδύσεις μας σε Ελληνικά Ομόλογα ανήλθαν σε Ευρώ 3,7 δισ.

– Ισορροπημένη ρευστότητα, με τη χρηματοδότησή μας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να ανέρχεται σε Ευρώ 14,2 δισ., σχεδόν αμετάβλητη από τον Ιούνιο του 2010.

– Μειωμένος ρυθμός αυξήσεως του δείκτη καθυστερήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Ο δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου ανήλθε στο 8,5% και οι σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 2,2 δισ., αντανακλώντας έναν ισχυρό δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 51%, χωρίς τις εξασφαλίσεις.

Σταθερή χρηματοοικονομική επίδοση παρά τις αντίξοες επιχειρηματικές συνθήκες

– Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 3,2% σε Ευρώ 1.819 εκατ., παρά τη μείωση των δανείων.

– Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 10 πόντους σε 2,7%.

– Τα βασικά λειτουργικά έσοδα (εκτός των χρηματοοικονομικών) παρέμειναν σταθερά σε Ευρώ 2.214 εκατ.

– Η συνεχής πρόοδος στον περιορισμό των δαπανών μείωσε το λειτουργικό μας κόστος κατά 4,4%, σε Ευρώ 1,1 δισ. Ο σημαντικός περιορισμός κατά 10,7% των γενικών εξόδων στην Ελλάδα συνεισφέρει σε 9,2% μείωση των γενικών εξόδων σε επίπεδο Ομίλου.

– Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα (προσαρμοσμένος ως προς τα έξοδα αναδιαρθρώσεως) ανήλθε σε 50,5%.

– Η Νοτιοανατολική Ευρώπη συνεισφέρει κατά 21% στο δανειακό μας χαρτοφυλάκιο και κατά 18% στις καταθέσεις μας, ενώ η διαφορά μεταξύ χορηγήσεων και καταθέσεων μειώθηκε κατά Ευρώ 1 δισ. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

– Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 147,8 εκατ., με το αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων να ανέρχεται σε Ευρώ 1,1 δισ.

“Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγιάνσεως που αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της σημαντικής αυτής προσπάθειας, η Alpha Bank στηρίζεται σε γερές βάσεις: στην εμπιστοσύνη των Μετόχων και των Πελατών της καθώς και στην αφοσίωση του Προσωπικού της.

Πιστοί στις αξίες μας, είμαστε πεπεισμένοι ότι βασιζόμενοι στις ισχυρές επιχειρησιακές μας δυνατότητες, θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις όποιες δυσμενείς συνθήκες, αλλά και προκλήσεις”.

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος

“Σε μία δύσκολη χρονιά, η οργανική μας κερδοφορία αποτελεί μία θετική εξέλιξη, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού. Δώσαμε έμφαση στην ενεργό διαχείριση του ισολογισμού μας, με σκοπό να ενισχύσουμε τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή θέση μας.

Παράλληλα, προσαρμόσαμε το λειτουργικό κόστος μας στις νέες συνθήκες και διατηρήσαμε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας. Συνεχίζουμε επικεντρώνοντας στις βασικές αυτές προτεραιότητες, δίδοντας βαρύτητα στον εξορθολογισμό των επιχειρησιακών μας λειτουργιών καθώς και στη στοχευμένη ανάπτυξη των εργασιών μας”.

Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

– Κλιμάκωση δημοσιονομικής προσαρμογής

Το 2010 επιτεύχθηκε ετήσια μείωση του ελλείμματος του δημοσίου κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες, ενώ παράλληλα διατηρήθηκε η ισορροπία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για το 2011 έχει προγραμματισθεί περαιτέρω μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 2% του ΑΕΠ, ενώ ο κίνδυνος μη υλοποιήσεως του προϋπολογισμού θεωρείται μικρός καθώς η κυβέρνηση έχει λάβει πρόσθετα μέτρα ύψους 0,75% του ΑΕΠ προκειμένου να διασφαλισθεί το αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα Σταθερότητας και Αναπτύξεως για την περίοδο 2012-2014 αναμένεται να ενισχυθεί από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, όπως και από τη διαχείριση της κρατικής ακίνητης περιουσίας που έχει εξαγγελθεί, και επιδιώκει την εξεύρεση πόρων ύψους Ευρώ 50 δισ. έως το 2015.

Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποφάσισαν την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου της Ελλάδας, ύψους Ευρώ 110 δισ., όπως και τη μείωση του επιτοκίου του δανείου κατά 100 πόντους.

Επιπλέον, η αρμοδιότητα που δόθηκε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να παρεμβαίνει στην πρωτογενή αγορά ομολόγων, αγοράζοντας κρατικά ομόλογα, αύξησε σημαντικά την πιθανότητα να μπορέσει η Ελλάδα να απευθυνθεί στις αγορές για χρηματοδότηση του χρέους της εντός του 2012.

Ο ρυθμός οικονομικής επιβραδύνσεως της ελληνικής οικονομίας για το 2011 αναμένεται να είναι ήμισυς εκείνου του 2010, ενώ προσδοκάται, από το 2012, η επιστροφή σε θετικό ρυθμό οικονομικής αναπτύξεως, λόγω της αυξήσεως των εξαγωγών, της ενισχύσεως του τουρισμού και των νέων επενδύσεων, ως αποτέλεσμα του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και διαχειρίσεως της κρατικής ακίνητης περιουσίας.

– Εντατικοποίηση του προγράμματος περιορισμού των δαπανών με ετήσια μείωση των εξόδων κατά 4,4%

Το 2010, τα έσοδα από κύριες τραπεζικές εργασίες1 ανήλθαν σε Ευρώ 2.214,4 εκατ., ουσιαστικά αμετάβλητα σε σύγκριση με το 2009 και το 2008. Η εν λόγω επίτευξη αποδεικνύει τις ισχυρές επιχειρηματικές μας δυνατότητες και την ικανότητα προσαρμογής μας στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Επίσης, η επίδοση αυτή ενισχύθηκε από την αύξηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά 10 πόντους σε σχέση με το 2009, συνεπεία της ανατιμολογήσεως που διενεργήσαμε, καθώς και της επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος περικοπής δαπανών.

Το αποτέλεσμα του προγράμματος εξορθολογισμού του κόστους οδήγησε σε μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 4,4% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για βελτίωση της αποδοτικότητάς μας στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την αποτελεσματικότητα που μας διακρίνει.

Τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα περιορίσθηκαν κατά 9,2%, ενώ τα έξοδα Προσωπικού μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση λόγω της αποχωρήσεως (συνταξιοδοτήσεως) Προσωπικού στην Ελλάδα.

Η ταχεία επίτευξη των στόχων του προγράμματος περιορισμού των αμοιβών τρίτων επιτρέπει την πρόβλεψη για επιτυχή ολοκλήρωση περικοπής κόστους ύψους Ευρώ 65 εκατ. έως το τέλος του 2011.

Επιπλέον, το δεύτερο εξάμηνο του 2010, ξεκίνησαν ενέργειες εξορθολογισμού του δικτύου των Καταστημάτων της Τραπέζης, δίδοντας έμφαση σε περιοχές με μεγαλύτερες δυνατότητες προσελκύσεως κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται περιορισμός του Δικτύου κατά 100 περίπου Καταστήματα, κυρίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε δύο νέα προγράμματα, με σκοπό τη βέλτιστη εκμετάλλευση των αναμενόμενων αποχωρήσεων Προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεως και την παράλληλη αύξηση της αποδοτικότητάς του.

– Ενίσχυση κεφαλαιακών δεικτών μέσω μειώσεως της μοχλεύσεως του ισολογισμού

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010, η συνεχιζόμενη μείωση της μοχλεύσεως του ισολογισμού οδήγησε στον περιορισμό των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού, ενισχύοντας περαιτέρω τους κεφαλαιακούς μας δείκτες.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2010, ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I)
ανήλθε στο 9%, με τους Δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 11,8% και 13,5% αντιστοίχως.

Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 4,1 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2010, παραμένοντας σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, έναντι συνόλου ενεργητικού
Ευρώ 66,8 δισ., με τον δείκτη μοχλεύσεως της Τραπέζης να ανέρχεται στο 16πλάσιο των Ενσωμάτων Ιδίων Κεφαλαίων της.

Επιπλέον, η Alpha Bank βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση προκειμένου να εναρμονισθεί με τις απαιτήσεις της επερχόμενης εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ με ενδεχόμενη κεφαλαιακή επιβάρυνση του δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων κατά μόλις 34 πόντους.

Αυτή η σχετικά μικρή επιβάρυνση οφείλεται στην απουσία ασφαλιστικών κινδύνων από το επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο, όπως και στη μικρή βαρύτητα που έχουν για την κεφαλαιακή μας βάση τα δικαιώματα μειοψηφίας, η υπεραξία και τα άυλα πάγια ύψους Ευρώ 10 εκατ. και Ευρώ 154 εκατ. αντιστοίχως.

– Ενεργή διαχείριση του ισολογισμού

Το 2010, η Alpha Bank προέβη σε ενεργή διαχείριση του ισολογισμού της εστιάζοντας στη μείωση των χορηγήσεων. Κατά συνέπεια, το 2010 μειώσαμε το ενεργητικό κατά Ευρώ 2,8 δισ., κυρίως μέσω της μειώσεως του δανειακού μας χαρτοφυλακίου από Ευρώ 53 δισ. στο τέλος του Δεκεμβρίου 2009, σε Ευρώ 51,5 δισ. στο τέλος του 2010.

Στο τέλος του έτους, οι καταθέσεις μας ανήλθαν σε Ευρώ 38,3 δισ. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον μέσο όρο των υπολοίπων, οι καταθέσεις μας σημείωσαν μείωση κατά Ευρώ 645 εκατ. σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί η μείωση της διαφοράς μεταξύ χορηγήσεων και καταθέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά Ευρώ 1 δισ. το 2010, καθώς οι καταθέσεις μας αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,5 δισ., ενώ ταυτόχρονα το υπόλοιπο των χορηγήσεων μειώθηκε κατά Ευρώ 0,5 δισ.

Σημειώνεται ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες, το ύψος της χρηματοδοτήσεώς μας από την ΕΚΤ παρέμεινε αμετάβλητο από τον Ιούνιο του 2010 παρά το δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον και ανήλθε, στο τέλος του έτους, σε Ευρώ 14,2 δισ.

Δεδομένης της περιορισμένης ανάγκης αναχρηματοδοτήσεως των ομολογιακών εκδόσεών μας κατά μόλις Ευρώ 0,9 δισ. για το 2011, της ισορροπημένης διαρθρώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου μας, καθώς και του σημαντικού περιθωρίου αντλήσεως περαιτέρω κεφαλαίων από την ΕΚΤ, η επάρκεια της ρευστότητας της Alpha Bank θεωρείται διασφαλισμένη για το εγγύς μέλλον.

– Συντηρητική πολιτική διενέργειας προβλέψεων έναντι σταθερής επιδεινώσεως της ποιότητας του χαρτοφυλακίου

Το τέταρτο τρίμηνο του 2010, ο δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 8,5% παρουσιάζοντας σταθερό ρυθμό αυξήσεως κατά 80 πόντους, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο. Προσαρμόζοντας τον δείκτη καθυστερήσεων ως προς τη μείωση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου ύψους Ευρώ 1,5 δισ., ο δείκτης διαμορφώνεται σε 8,2%.

Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 8,7%, αυξημένος κατά 90 πόντους. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη Νοτιοανατολική Ευρώπη οι νέες καθυστερήσεις παρουσίασαν πτωτική πορεία για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Το τέταρτο τρίμηνο, ο δείκτης καθυστερήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθε σε 7,6%, έναντι 7,3% το τρίτο τρίμηνο. Επιπλέον, το τέταρτο τρίμηνο ενισχύσαμε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεων κατά Ευρώ 240 εκατ.

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεών μας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,2 δισ., που αντιστοιχεί σε δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 51% (129% συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων), σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.