Attica Bank: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρίαση έκανε δεκτή την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του, κ. Γκίκα Μάναλη.

Μετά τα παραπάνω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έχει ως εξής:

Ιωάννης Γαμβρίλης, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
Αντώνιος Σελλιανάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής και Λιανικής Τραπεζικής, εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιος Πρέσβελος, μη εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιος Σταθόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
Ηλίας Περτζινίδης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Περικλής Καραΐσκος, μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Βογανάτσης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Γιάννος Γραμματίδης, μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Μπακατσέλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Χορταρέας, πρόσθετο, μη εκτελεστικό μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει των διατάξεων του ν.3723/2008.