Attica Bank: Επανήλθε σε κερδοφορία το 2017 – Επιστολή Ρουμελιώτη στους μετόχους

Με κέρδη έκλεισε την χρήση του 2017 η Attica Bank, επιβεβαιώνοντας έτσι την πορεία αναστροφής των προηγούμενων ζημιογόνων περιόδων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τα πρώτα ισχυρά αποτελέσματα των κινήσεων εξυγίανσης, που ακολουθεί η τράπεζα από τον Σεπτέμβριο του 2016.

Αναλυτικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 49,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 1,1 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, η τράπεζα μείωσε δραστικά τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε 37% από 55,4% το 2017 και τον δείκτη κάλυψής τους σε 40% από 49,9% το 2016, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δις ευρώ.

Σημαντικά στοιχεία, επίσης, αποτελούν η αύξηση των εσόδων προμηθειών κατά 27,1%, η μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 17,1%  και η μείωση κατά 14,7 εκατ. ευρώ των αμοιβών και εξόδων προσωπικού.

Τέλος, η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 198 εκατ. ευρώ θα παράσχει τη δυνατότητα στην Attica Bank, να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές των 100,2 εκατ. ευρώ και να διατηρήσει τον δείκτη φερεγγυότητάς της στα σημερινά υψηλά του επίπεδα.

Για την αποδοτικότητα τω εργασιών και την οικονομική θέση της Attica Bank για το 2017, η Διοίκηση της Τράπεζας αναφέρει τα ακόλουθα:

“Κατά την κλειόμενη χρήση 2017 ο Όμιλος επανήλθε  στην κερδοφορία η οποία αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση από το Σεπτέμβριο του 2016. Παράλληλα ενισχύθηκε περαιτέρω ο Ισολογισμός του Ομίλου με το σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη θωράκισή του. Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του έτους 2017 της Attica Bank αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης, σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την εφαρμογή αρχών σύγχρονου Management, οι οποίες σηματοδοτούν ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της Τράπεζας.

Οι προοπτικές αυτές ενδυναμώνονται περαιτέρω με δεδομένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας όπως άλλωστε προκύπτει και από τη βελτίωση μιας σειράς βασικών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών δεικτών.

Εντός του οικονομικού περιβάλλοντος αυτού και κατά το έτος 2017 η Τράπεζα ακολούθησε το στρατηγικό της σχεδιασμό συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές που άρχισαν να εφαρμόζονται εντός του 2016, βελτιώνοντας τη δομή των μεγεθών της.

Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) παραμένει σε υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 15%.

Ο Όμιλος της Attica Bank, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων τον Αύγουστο του 2017, συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής του βάσης και στο πλαίσιο αυτό η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 198 εκατ. ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιείται ώστε να αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές ύψους 100,2 εκατ. ευρώ και να ενισχυθεί με το υπόλοιπο ποσό ακόμη περισσότερο η φερεγγυότητά της έτσι ώστε  να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις και να ανταποκριθεί με συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τελικό σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας της και τη δημιουργία εκ νέου εσωτερικού κεφαλαίου προς ενίσχυση και της θέσης των μετόχων της.”

Βασικά Μεγέθη και Αποτελέσματα

– Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε  20,5 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του έκτακτου κέρδους των 70 εκατ. ευρώ από την μεταβίβαση των μη εξυπηρετούμενων δανείων), έναντι 12,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα δηλαδή κατά 65,6% σε ετήσια βάση.
– Το μετά από φόρους αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 49,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης.
– Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 1,04 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 46,3 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.
– Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 632,7 εκατ. ευρώ
– Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

– Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31.12.2017, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 73,5 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις απομείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού σε 14,9 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων του Ομίλου σε 88,4 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 52,5 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από ποσό 40 εκατ. ευρώ από τις προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις και ποσό 12,5 εκατ. ευρώ για προβλέψεις απομείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού. Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 474,7 εκατ. ευρώ, μετά και τη διαγραφή των προβλέψεων απομείωσης ύψους 806,2 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ, το οποίο μεταβιβάσθηκε και αποαναγνωρίστηκε τον Αύγουστο του 2017.

– Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρχεται σε 37% (2016:55,4%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 40% (2016: 49,9,%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

– Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού είναι μειωμένα κατά 14,7 εκατ. ευρώ περίπου και διαμορφώθηκαν σε 38,5 εκατ. ευρώ περίπου (2016: 53,2 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξης του 20,6%, αφού αφαιρεθεί το μη επαναλαμβανόμενο κόστος εθελουσίας εξόδου που έλαβε χώρα τη χρήση 2016 ύψους 4,75 εκατ. ευρώ.

– Τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά 17,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

– Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 20,5 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2016, ήτοι αύξηση 27,1% ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 10,6 εκατ. ευρώ (2016: 10,9 εκατ.). Η μείωση των καθαρών εσόδων από προμήθειες οφείλεται σε έξοδα που σχετίζονται με τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στις εμπορικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (POS, Visa κλπ) τα οφέλη των οποίων αναμένεται να καρπωθεί ο Όμιλος, κυρίως σε μελλοντικές περιόδους.

– Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,92 δισ. ευρώ περίπου αυξημένες κατά 1,7% σε σχέση με την 31.12.2016. Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας ανήλθε κατά την 31.12.2017 σε 915 εκατ. μειωμένος κατά 100 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

– Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ την 31.12.2017, έναντι 2,8 δισ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση του 2016, αντικατοπτρίζοντας την ακολουθούμενη με συνέπεια στρατηγική απομόχλευσης και εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

– Αναφορικά με την επίπτωση του ΔΠΧΑ 9, η Τράπεζα θα κάνει χρήση των μεταβατικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2395. Το ποσό που θα επιβαρύνει τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου την 1.1.2018 και με δεδομένο ότι η σχετική άσκηση βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας, έχει εκτιμηθεί από 80 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

 Ο πρόεδρος της AtticaBank, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, σε επιστολή του προς τους μετόχους της τράπεζας, περιγράφει  της κατάσταση που επικρατεί στην διεθνή οικονομία, με επίκεντρο τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία και στη συνέχεια καταγράφει τις εξελίξεις και τις προοπτικές στην Ευρωζώνη και ειδικότερα στην ελληνική οικονομία και το τραπεζικό της σύστημα, επικεντρώνοντας στην πορεία και τις προοπτικές της AtticaBank.

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία της επιστολής του κ. Ρουμελιώτη:

Ο κ. Ρουμελιώτης αναφερόμενος στη ζώνη του ευρώ, επισημαίνει την αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4% το 2017, στο υψηλότερο ποσοστό μετά την κρίση, ενώ για το 2018 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει ελαφρά σε 2,3%. Παράλληλα αναφέρεται στις θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας, στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και το πλεονασματικό κατά 3,1% ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ειδικότερα για την ελληνική οικονομία, ο πρόεδρος της AtticaBank αναφέρεται στην εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές κατά 2% σε 177,7 δισ. ευρώ το 2017 και καταγράφει τις εκτιμήσεις της ΤτΕ για ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,4% το 2018 και 2,5% το 2019.

Επιπλέον, ο κ. Ρουμελιώτης καταγράφει τις θετικές εξελίξεις στους τομείς του πληθωρισμού και της μείωσης της ανεργίας, με αρνητικό στοιχείο το γεγονός ότι η ανεργία στους νέους 18-24 ετών παραμένει υψηλή στα 45% αν και μειώθηκε από το 58,8% του 2012.

Σχετικά με το πρωτογενές πλεόνασμα, ο κ. Ρουμελιώτης αναφέρεται στην πρόβλεψη του προΰπολογισμούγια  ποσοστό 2,44% του ΑΕΠ για το 2017, αλλά και στις εκτιμήσεις της ΤτΕ για επίτευξη υψηλότερου ποσοστού, ενώ για την επικείμενη έξοδο από το Τρίτο Πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και τον επικείμενο διακανονισμό βιωσιμότητας του χρέους, επισημαίνει ότι οι εξελίξεις αυτές  θα επαναφέρουν την εμπιστοσύνη των αγορών προς την Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της τράπεζας επισημαίνει ιδιαίτερα, γεγονότα όπως, την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου και από τους τρεις οίκους αξιολόγησης, την επιστροφή στις διεθνείς αγορές και τις βελτιωμένες προοπτικές για την εγχώρια οικονομία, οι οποίες ενίσχυσαν το θετικό κλίμα σε όλους τους επιμέρους κλαδικούς επιχειρηματικούς της δείκτες.

Επικεντρώνοντας στον τραπεζικό τομέα, ο κ. Ρουμελιώτης υπογραμμίζει  τη σταδιακή ανάκαμψη της οργανικής κερδοφορίας των τραπεζών, την αύξηση των καταθέσεων, τα ικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειάς τους, τις διαδοχικές μειώσεις εξάρτησης από τον ELA και την ιδιαίτερα σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, ειδικά κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, χαρακτηρίζοντας το όλο θέμα ως το κρισιμότερο πρόβλημα για το 2018, προκειμένου να εξυγιανθούν και να αυξήσουν τις χορηγήσεις τους.

Τέλος για την μέχρι τώρα πορεία και τις προοπτικές της AtticaBank ο κ. Ρουμελιώτης επισημαίνει ότι στο τέλος Δεκεμβρίου του 2017 είχε καλύψει το 96% των διορθωτικών ενεργειών που υπέδειξαν ΤτE και SSΜ, και ότι η τράπεζα τιτλοποίησε επιτυχώς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 1,33 δισ. ευρώ, καταγράφοντας κέρδη 70 εκατ. ευρώ.

Με την επικείμενη δε αύξηση κεφαλαίου, η τράπεζα θα αποπληρώσει τα 100 εκατ. των προνομιούχων μετοχών και θα καλύψει τις ανάγκες των νέων λογιστικών προτύπων, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον δείκτη φερεγγυότητάς της, ο δε κύριος μέτοχός της θα διατηρήσει τη σημαντική συμμετοχή του και ταυτόχρονα η τράπεζα θα διανείμει τα όποια αδιάθετα σε παλαιούς μετόχους και νέους στρατηγικούς επενδυτές.

Πλήρως εξυγιασμένη η AtticaBank, καταλήγει  ο κ. Ρουμελιώτης στην επιστολή του προς τους μετόχους, θα επικεντρωθεί μετά την ανακεφαλαιοποίησή της, στη στήριξη των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ειδικά κατά τη σημερινή αναπτυξιακή καμπή της ελληνικής οικονομίας.