Attica Bank: Πρόεδρος Κ. Μητρόπουλος, CEO Θ. Πανταλάκης, Αναπληρωτής CEO Αντ. Βαρθολομαίος

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 22 Ιουλίου 2019 η ετήσια, εξ αναβολής, Γενική Συνέλευση της Attica Bank,  στην οποία παραβρέθηκε το 82,5% των μετόχων της, κατά τη διάρκεια της οποίας εξελέγη το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο, τριετούς διάρκειας και εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2018.

Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε Σώμα, με τις αρμοδιότητες να κατανέμονται ως ακολούθως:

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε Σώμα, έχει ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
2. Κωνσταντίνος Μακέδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
3. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
5. Αντώνιος Βαρθολομαίος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
6. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
7. Δημήτριος Τζαννίνης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
8. Ελένη Κολιοπούλου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
9. Γεώργιος Δουκίδης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
10. Ανδρέας Ταπραντζής, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
11. Χαρίτων Κυριαζής, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
12. Ζαχαρούλα Παπαθεοδώρου, (Μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008)

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο νέος Πρόεδρος της τράπεζας, κ. Κώστας Μητρόπουλος, ενώ αναλυτικά μίλησαν ο Αντιπρόεδρος της τράπεζας κ. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Πανταλάκης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank κ. Θεόδωρος Πανταλάκης στην ομιλία του, αναφέρθηκε αναλυτικά στα επιτεύγματα της περιόδου από τον Σεπτέμβριο του 2016 που ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα διοίκηση, μέχρι και τον  Δεκέμβριο του 2018 και στη συνέχεια ανέλυσε τους στόχους της τράπεζας για την τρέχουσα χρήση του 2019.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Πανταλάκη:

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,
Το 2018 αποτελεί έτος ορόσημο για την ελληνική οικονομία, καθώς  έπειτα από μια μακρά περίοδο στασιμότητας, καταγράφεται ικανοποιητικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, ο οποίος το 2018 ανήλθε σε 1,9%.
Η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην πορεία της ελληνικής οικονομίας είχε θετική επίδραση στα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία των Τραπεζών της χρήσης 2018.
Η ρευστότητα ενισχύθηκε σημαντικά, το ύψος των καταθέσεων αυξήθηκε κατά €14,2 δισ. ευρώ ή 9,26% σε ετήσια βάση και η εξάρτηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €22,6 δισ. ή 67% σε ετήσια βάση.
Το υπόλοιπο της χρηματοδότησης μέσω ELA την 31.12.2018 για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος διαμορφώθηκε σε € 947 εκ.
Η βελτίωση των καταθέσεων είναι απόρροια της ολοκλήρωσης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018 και της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα.
Αντίστοιχα, οι καταθέσεις στην Attica Bank αυξήθηκαν κατά 19,6% σε ετήσια βάση, ποσοστό υπερδιπλάσιο της αύξησης που σημείωσε η ελληνική αγορά για το 2018, ως απόρροια του ιδιαίτερα επιτυχούς προγράμματος εξυγίανσης της Τράπεζας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016.
Τον Δεκέμβριο του 2018 η Τράπεζα εισήλθε στην διατραπεζική αγορά repos συνάπτοντας συμφωνίες με ελληνικές τράπεζες.
Ειδικότερα, η Τράπεζα προχώρησε στη σύναψη διατραπεζικού δανεισμού (repo) ύψους € 175 εκ. του ομολόγου με την εγγύηση του ΕΔ που είχε εκδοθεί στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα των μέτρων στήριξης και ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας (Ν.3723/2008). Σημειώνεται ότι για όσο χρόνο υφίσταται το ομόλογο αυτό στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, το ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να ορίζει εκπρόσωπο του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
Κατά την διάρκεια του 2018, η Τράπεζα επέστρεψε ρευστότητα ύψους € 820 εκ. στον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας (ELA) μειώνοντας το υπόλοιπο από € 915 εκ. τον Δεκέμβριο του 2017, σε μόλις € 95 εκ. τον Δεκέμβριο του 2018.
Να σημειωθεί, ότι από την 21η Μαρτίου 2019 η Attica Bank έχει εξέλθει του μηχανισμού ELA μηδενίζοντας την εξάρτησή της από τον έκτακτο αυτό μηχανισμό.
Στο πλαίσιο των ενεργειών θωράκισης της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου, τον Απρίλιο του 2018, η Attica Bank προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
Το συνολικό ποσό που άντλησε η Τράπεζα ανήλθε σε € 88,9 εκ.
Παράλληλα, την 21η Δεκεμβρίου του 2018 η Τράπεζα εξέδωσε ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) δεκαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στο τέλος του πέμπτου έτους με προκαθορισμένο επιτόκιο ύψους 6,41% για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους € 100,2 εκ. Το ποσό αυτό προσμετράται ισόποσα στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Με τις δύο παραπάνω δράσεις, κατά την 31.12.2018 ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 16,6% και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) σε 13,5%.
Τέλος, κατά το 2018 η Τράπεζα προχώρησε στην υιοθέτηση του νέου λογιστικού προτύπου IFRS9 αναγνωρίζοντας € 136 εκ. πρόσθετες προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους.
Οι επιδόσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης της νέας Διοίκησης που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Σεπτέμβριο του 2016, στην υλοποίηση ενός προγράμματος μετασχηματισμού με στόχο την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος και την επαναφορά της Τράπεζας σε διοικητική, λειτουργική, επιχειρηματική και εποπτική κανονικότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα από τα τέλη Ιανουαρίου 2018 έχει καταστεί επιλέξιμη από την EKT καθώς ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2017 κάλυψε το ποσό των € 70 εκ. που υπολειπόταν από το δυσμενές σενάριο της Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος (‘AQR’) το 2015 ενώ μέχρι σήμερα, έχει ισχυροποιήσει όλα τα βασικά της μεγέθη.

Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής της Τράπεζας αφορούσαν:

-Στη συμμόρφωση της Τράπεζας με τα ευρήματα του πορίσματος του SSM και της Τράπεζας της Ελλάδος, στην υλοποίηση των συστάσεων που είχαν διατυπωθεί, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία της Τράπεζας στη βάση των κανόνων του θεσμικού πλαισίου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Σήμερα, η Τράπεζα έχει πλέον συμμορφωθεί με την συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών ευρημάτων.
Θα ήθελα όμως να σταθώ ιδιαίτερα στις ενέργειες της Attica Bank όσον αφορά στην μείωση του πιστωτικού κινδύνου.
Η νέα Διοίκηση της Attica Bank διέβλεψε έγκαιρα τις προκλήσεις και επιχείρησε να αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μέσω του πρωτοποριακού – καινοτόμου τρόπου της τιτλοποίησης, αποαναγνώρισης και της δημιουργίας κεφαλαίου. Από τον Σεπτέμβριο του 2016, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τελικά τον Αύγουστο του 2017 και τον Οκτώβριο του 2018, δύο τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους € 2,032 δισ. Οι εν λόγω συναλλαγές βασίζονται στην πραγματική μεταβίβαση και αποαναγνώριση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τον ισολογισμό της Τράπεζας.
Με τις δύο αυτές συναλλαγές κατά τα έτη 2017 και 2018, η Τράπεζα έχει πετύχει σωρευτική μείωση των NPEs κατά €2,032 δισ. σε σύνολο € 2,824 δισ. σε διάστημα μόλις δύο ετών, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 71% έναντι 22,8% στο σύνολο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου για την ίδια περίοδο.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα μας με τις δύο αυτές τιτλοποιήσεις   έχει καταγράψει κέρδη συνολικού ύψους € 117 εκ. (δημιουργία κεφαλαίου) από την ρευστοποίηση των junior notes Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πρώτης τιτλοποίησης (‘Artemis’) το junior note αγόρασε η εταιρεία Aldridge ενώ στη δεύτερη τιτλοποίηση (‘Metexelixis’) η εταιρεία TOCU (μέλος της Pimco). Η Attica Bank έχει καταγραφεί ως πρωτοπόρος – καινοτόμος στο θέμα αυτό καθώς πλέον, η δομή και η τεχνική των συναλλαγών αυτών έχουν αναγνωρισθεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο από τα αρμόδια τοπικά και υπερεθνικά θεσμικά και εποπτικά όργανα, τα οποία ενθαρρύνουν λύσεις που βασίζονται στην μέθοδο αυτή. Σημειώνεται ότι σήμερα σχεδόν  όλες οι ελληνικές τράπεζες, στο πλαίσιο της συνολικής αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία αυτή.
-Ο δεύτερος πυλώνας αφορούσε στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους με την επιτυχή ολοκλήρωση δύο προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου (με την συμμετοχή 177 ατόμων, περίπου το 1/3 του προσωπικού της Τράπεζας ), στις οργανογραμματικές αλλαγές και στην κατάρτιση νέας επιχειρησιακής σύμβασης. Πλέον, όλοι αυτοί οι στόχοι έχουν ολοκληρωθεί από την Διοίκηση της Τράπεζας με αποτέλεσμα το κόστος του Ομίλου να έχει μειωθεί κατά 21,6% ή € 20 εκ. περίπου, στο διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2018.
-Ο τρίτος πυλώνας αφορούσε στον επανασχεδιασμό των εσωτερικών δομών της Τράπεζας και στη θεσμοθέτηση νέων κανονισμών και πολιτικών, παράλληλα με την αναβάθμιση των δικτύων παροχής των υπηρεσιών μας και των υποδομών πληροφορικής.
Από τον Σεπτέμβριο του 2016, η Διοίκηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές οργανογραμματικές αλλαγές, σε έκδοση νέων πολιτικών για κρίσιμες λειτουργίες, ενώ η διαδικασία της κεντροποίησης προχωρά με γοργούς ρυθμούς και οι υποδομές πληροφορικής έχουν ενισχυθεί σημαντικά τόσο με συστήματα όσο και με εξειδικευμένο προσωπικό.
-Ο τελευταίος πυλώνας είναι η διαρκής προσαρμογή της οργανωτικής δομής, στελέχωσης και εκπαίδευσης προσωπικού, ώστε να ανταποκρίνονται στο μέγεθος της Τράπεζας, στους στρατηγικούς στόχους και στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου τραπεζικού ιδρύματος.
Από τον Σεπτέμβριο του 2016, η Διοίκηση προχωρά σταθερά στην ενοποίηση δικτύων, αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών κάτω από διακριτές διαχειριστικές οντότητες Ψηφιακής και Λιανικής Τραπεζικής και Επιχειρηματικής Τραπεζικής.
Ενισχύεται η ψηφιακή παροχή προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την αναβάθμιση του παραδοσιακού ρόλου των καταστημάτων σε ένα σύγχρονο πωλησιακό μηχανισμό με καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο θα αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις στον τραπεζικό κλάδο που έρχονται, κυρίως, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα.
Η αναφορά στα επιτεύγματα της περιόδου που σηματοδοτείται από την ανάληψη καθηκόντων της νέας Διοίκησης (Σεπτέμβριος 2016) μέχρι και σήμερα, είναι αναγκαία ώστε να γίνει αντιληπτό το εύρος και το βάθος της  προσαρμογής της Τράπεζας στις σύγχρονες απαιτήσεις, καθώς και η εξυγίανση του Ισολογισμού της.
Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ενισχυμένη ρευστότητα καλείται να διαδραματίσει το 2019 τον ρόλο που του αρμόζει στην ελληνική οικονομία.
Ως η πέμπτη Τράπεζα στην εγχώρια τραπεζική αγορά και με την ευελιξία ενός εξυγιασμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μπορεί πλέον να εστιάσει στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας μέσω της χρηματοδότησης υγιών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιωτών.
Ο μετασχηματισμός της Τράπεζας συνεχίζεται, με έμφαση στην ψηφιοποίηση των παρεχόμενων προς του πελάτες της υπηρεσιών και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών ώστε η Τράπεζα να προσφέρει εξατομικευμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ταχύτητα και ασφάλεια.
Ενδεικτικά αναφέρεται το νέο, ανανεωμένο internet banking καθώς και το mobile application με το οποίο οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να διεκπεραιώνουν το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών τους μέσα από το ‘έξυπνο’ κινητό τους τηλέφωνο.
Το 2019 έχει ξεκινήσει με ευοίωνες προοπτικές, καθώς η Τράπεζα υλοποιεί το επιχειρηματικό της μοντέλο χάρη στην αυξημένη ρευστότητα που διαθέτει.

Η στρατηγική της Τράπεζας για το 2019, συνοψίζεται στα κάτωθι σημεία:

-Στην περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας μέσω της τιτλοποίησης ενήμερων δανείων. Πρόκειται για διαδεδομένο εργαλείο ενίσχυσης ρευστότητας μέσα από το οποίο η Τράπεζα διατηρεί την κυριότητα των δανείων.
Η εκτιμώμενη πρόσθετη ρευστότητα εκτιμάται από  € 200 έως 250 εκ.
-Στην αύξηση των νέων χορηγήσεων κατά €150 εκ. περίπου σε ετήσια βάση.
Οι νέες αυτές χορηγήσεις θα αφορούν σε μικρομεσαίες, μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και με έμφαση στις χρηματοδοτήσεις έως €100.000. Η εγκριτική διαδικασία των νέων χορηγήσεων θα γίνεται με διαφορετικό, πιο σύγχρονο και πιο αποδοτικό τρόπο, έτσι ώστε, αφενός μεν να διασφαλίζεται ότι δεν θα παράγονται νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αφετέρου, τη μείωση της συγκέντρωσης του χαρτοφυλακίου δανείων σε μεγάλες επιχειρήσεις.
-Στην περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής βάσης μέσω ανταγωνιστικής τιμολόγησης, αύξησης  των σημείων πώλησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό.
-Στην διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων.
Η Τράπεζα ενισχύει τις εργασίες της με την επέκταση της στον τομέα του Bancassurance σε συνεργασία με την εταιρεία Interamerican με την οποία αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας.
Επιπλέον, η συνεχής ενίσχυση των υποδομών που σχετίζονται με διεκπεραίωση συναλλαγών των πελατών της Τράπεζας, εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση των προμηθειακών εσόδων.
– Στην αποτελεσματική διαχείριση του εναπομείναντος χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Σημειώνεται ότι, ποσό ύψους € 344 εκ. (ποσοστό 42,9%) των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας αφορά σε ιδιώτες και ποσό ύψους 425 εκ. (ποσοστό 57,1 %) σε επιχειρήσεις, ενώ το ύψος των ρυθμίσεων κατά την 31.12.2018 ανέρχεται σε €34 εκ. για τα επιχειρηματικά δάνεια και σε €11 εκ. για δάνεια ιδιωτών.
Η διαχείριση θα πραγματοποιείται για τα μεν στεγαστικά σύμφωνα με το εκάστοτε, ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν. 4605/2019) ενώ για τα υπόλοιπα, η Τράπεζα έχει ήδη καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος τριετές σχέδιο επιχειρησιακής στρατηγικής με αναλυτικούς δείκτες παρακολούθησης αποδοτικότητας  (‘KPIs’), με σκοπό τον περιορισμό του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε μονοψήφιο ποσοστό μέχρι το τέλος της τριετίας.
-Στον περιορισμό της συμμετοχής της Τράπεζας σε θυγατρικές εταιρείες. Μέχρι σήμερα, έχει περιοριστεί η συμμετοχή της Τράπεζας στην Attica Ventures και στην Attica Finance, ενώ εντός του 2019 αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της στην Attica Wealth Management.
-Στην ολοκλήρωση των ενεργειών αναδιάρθρωσης σχετικά με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Τράπεζα σχεδιάζει την αύξηση και όχι την μείωση του προσωπικού της, η οποία είναι αναγκαία για να υποστηρίξει την αύξηση των εργασιών της και την αύξηση του αριθμού των καταστημάτων της.
Οι οργανωτικές αλλαγές και η αναβάθμιση των υποδομών της Τράπεζας παραμένουν σε πρώτη προτεραιότητα καθώς η Τράπεζα επιθυμεί να καταστεί σύγχρονη και αποτελεσματική στην υποστήριξη της πελατείας της, προσφέροντας νέες, σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις αντίστοιχες των άλλων Τραπεζών, ιδιαίτερα στους τομείς της ‘digital’ οικονομίας, των πληρωμών και τον επανασχεδιασμό και αντικατάσταση των ΑΤΜs.
Επίσης, θα επιδιώξει στο ερχόμενο διάστημα να δημιουργήσει νέα καταστήματα για να καλύψει τα κενά του δικτύου της σε Νομούς που δεν διαθέτει παρουσία έως σήμερα και να εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο δίκτυο καταστημάτων της, σε αντίθεση με τη στρατηγική μείωσης του δικτύου των καταστημάτων των υπολοίπων Τραπεζών.
Το 2019 σηματοδοτεί το έτος όπου η Τράπεζα επιδιώκει να φτάσει στο νεκρό σημείο αποδοτικότητας.
Η Τράπεζα έχοντας πλέον πετύχει την εξυγίανση του ισολογισμού της, την σταθεροποίησή της σε υψηλά επίπεδα ρευστότητας και κεφαλαίων,  θέτει σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης και επαναφοράς της σε διατηρήσιμη οργανική κερδοφορία.
Δέσμευση της Διοίκησης και των εργαζομένων της Attica Bank είναι η δημιουργία μιας υγιούς και ανταγωνιστικής Τράπεζας που θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα με γνώμονα το όφελος των πελατών, μετοχών της και της ελληνικής κοινωνίας εν γένει.

Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος της Attica Bank κ. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος στην ομιλία του προς τους μετόχους της τράπεζας κατά τη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αναφέρθηκε στις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές εξελίξεις, καθώς και στις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, τις τράπεζες και την πορεία της Attica Bank.

Ειδικότερα ο κ. Παπαγιαννόπουλος είπε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Το 2018 ήταν ένα ενδιαφέρον οικονομικά έτος. Μετά την έντονη ανάπτυξη που παρατηρήθηκε εντός του 2017 και στις αρχές του 2018, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε σημαντικά κατά το 2ο εξάμηνο του 2018 αντανακλώντας τις επιπτώσεις από μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν τις ισχυρές οικονομίες διεθνώς.
Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού παγκόσμιου ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα επιβραδυνθεί από το 3,6% το 2018 σε 3,3% το 2019, ενώ οι προβλέψεις για το 2020 παραμένουν ευοίωνες καθώς αναμένεται να επανέλθει στα επίπεδα του 3,6%.
Σε ευρωπαϊκό οικονομικό επίπεδο η σημαντικότερη εξέλιξη υπήρξε η βελτίωση στην αγορά εργασίας η οποία συνεχίστηκε και το 2018 παράλληλα με την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.
Όσον αφορά στην  ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, το οικονομικό περιβάλλον φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά και σταθερά, ως συνέπεια της πολύχρονης προσπάθειας της χώρας και των ευρωπαίων εταίρων, να επανέλθει η χώρα σε ρυθμούς κανονικότητας και ανάπτυξης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής τον περασμένο Αύγουστο και τα μέτρα ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους που αποφάσισε το Eurogroup τον Ιούνιο του 2018, τα ομόλογα  του  ελληνικού  Δημοσίου  ήρθαν πιο κοντά στο να αποκτήσουν καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας.
Οι βελτιωμένες προοπτικές για την οικονομία ενίσχυσαν το οικονομικό κλίμα, συμβάλλοντας στην αύξηση των καταθέσεων και βελτίωσαν την πιστοληπτική ικανότητα της  Ελλάδος, με αποτέλεσμα   τον   περιορισμό   της  εξάρτησης των τραπεζών από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA). Πιο συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2019, οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν σημαντικά την εξάρτησή τους από τον  ELA. Το υπόλοιπο ανερχόταν σε 18,9 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2019 σε σύγκριση με τα 124,1 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2012.
Η Attica Bank συνεπής πάντα στην δέσμευσή της να υποστηρίξει ενεργά την επόμενη μέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ελληνική οικονομία ακολούθησε το στρατηγικό σχεδιασμό της, συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές και το 2018.
Σημαντικός στόχος της Attica Bank παραμένει η επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας,  η δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της.
Η διοίκηση της Attica Bank διακρίνει ότι δημιουργούνται πλέον ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου, οι οποίες ενδυναμώνονται περαιτέρω με δεδομένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας.
Η Attica Bank συνεχίζει με συνέπεια και αισιοδοξία, την προσπάθεια αναδιοργάνωσης και περαιτέρω ανάπτυξης της, πάντα με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αξίας τόσο για τους μετόχους της, όσο και τους εργαζομένους και τους πελάτες της.