Χρ. Μεγάλου (CEO ΠΕΙΡΑΙΩΣ) : Η Τράπεζα Πειραιώς έκανε σημαντικά βήματα μπροστά – Θα επιτευχθούν οι στόχοι για τα NPEs

«Το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς έκανε σημαντικά βήματα μπροστά, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, προκειμένου να ενισχύσει τις προβλέψεις.
Ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων και της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 βελτίωσε σημαντικά την κάλυψη των NPE/NPL και διευκολύνει την απομόχλευση του ενεργητικού και τη μείωση του κόστους κινδύνου από εδώ και στο εξής.
Η απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ήταν υψηλή.  Τα NPE και NPL τον Δεκέμβριο του 2017 υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο από το υψηλό του Σεπ.2015, κατά €3,0 δισ. και €3,7 δισ., στα €32,9 δισ. και €20,7 δισ. αντίστοιχα, ξεπερνώντας τους επιχειρησιακούς στόχους που είχαν τεθεί για το τέλος 2017, τόσο για τα NPE όσο και για τα NPL.
Ο αρνητικός σχηματισμός νέων NPL στην Ελλάδα επιταχύνθηκε κατά το 4ο 3μηνο 2017 στα -€0,7 δισ. (122 μ.β. επί των μεικτών δανείων).
Επιπλέον, εντείνοντας τις εμπροσθοβαρείς προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε το προβληματικό χαρτοφυλάκιο δανείων, διπλασιάσαμε τις απομειώσεις αξίας δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στα €2,0 δισ. το 2017 έναντι €1,0 δισ. το 2016. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή οριακού αποτελέσματος χρήσης μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2017. Οι δείκτες κάλυψης NPE και NPL pro-forma για την κατά την 1η Ιαν. 2018 επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 ενισχύθηκαν στο 52% και 83% αντιστοίχως.
Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε όλες τις απαραίτητες δράσεις, ώστε να επιτύχει τους επιχειρησιακούς στόχους της για τα NPE μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων.
Όσον αφορά στις πωλήσεις, η Τράπεζα έχει 2 έργα σε εξέλιξη:
α) €2,0 δισ. (συμβατικών απαιτήσεων) επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις και
β) €2,3 δισ. (συμβατικών απαιτήσεων) μη εξασφαλισμένων καταγγελμένων καταναλωτικών δανείων.
Και οι δύο συναλλαγές αθροιστικά αναμένεται να έχουν επίπτωση την αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 κατά 20 μ.β. περίπου. Ο μεταβατικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 την 1η Ιανουαρίου 2018, έφτασε το 15,4% συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει αποεπενδύσεων.
Η πορεία αποκατάστασης της καταθετικής βάσης της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει σταθερή και ισχυρή.
Οι εισροές προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανήλθαν σε €7,0 δισ. το δεύτερο μισό του 2017, από τις οποίες το 38% προς την Τράπεζα Πειραιώς (€2,7 δισ.).
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος
του 2017 υποχώρησε στο 98%, κάτω από τον στόχο του 115% του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το 2018. Η εξάρτηση από τον ELA έχει μειωθεί σημαντικά στα €5,7 δισ. στο τέλος του 2017 από €12 δισ. το 2016, ενώ το τρέχον υπόλοιπο διαμορφώνεται κάτω από τα €2,0 δισ.
Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον ELA μέχρι το 3ο 3μηνο του 2018.
Βασικός στόχος της νέας διοικητικής ομάδας της Τράπεζας Πειραιώς είναι η δημιουργία ενός κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου για τον Όμιλο. Οι επιταχυνόμενες δράσεις μας για εξορθολογισμό του κόστους, οδήγησαν το δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα στο 52% το 2017 από 55% το 2016, βάση για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας για μείωση του κόστους περίπου στο 40% επί των εσόδων το 2020. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Τράπεζα προγραμματίζει ενέργειες περιορισμού του κόστους της τάξης άνω των €200 εκατ. για την περίοδο 2018-2020.
Για το 2018, δεσμευόμαστε για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, την επίτευξη των στόχων μας για τα NPE, τo μηδενισμό της εξάρτησης από τον μηχανισμό ELA, και την παροχή χρηματοδότησης άνω των €3,0 δισ. στους πελάτες μας στην Ελλάδα.»

Τρ. Πειραιώς: Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων αυξημένα κατά 8% ετησίως στην Ελλάδα